Peroxid vodíku 3% COO drm.sol. 1x100ml 3%


Kategorie: Volně prodejné léky
Masti. krémy. mléka
Desinfekce

Výrobce: Coopharma, spol s r.o.
Číslo výrobku: 0309477
Cena: 39.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Peroxid vodíku 3% TMD drm.spr.sol.100g 3%sp.zn. sukls190430/2013Souhrn údajů o přípravku1. Název přípravku:PEROXID VODÍKU 3% TMD drm. spr. sol.2. Kvalitativní a kvantitativní složení přípravku:Léčivá látka: Hydrogenii peroxidum 30% .............................................. 11,2 g ve 100 g roztokuÚplný seznam pomocných látek – viz bod 6.1.3. Léková forma:Kožní sprej, roztok.3.1. Popis přípravku:Čirá bezbarvá kapalina.4. Klinické údaje4.1. Terapeutické indikaceAntiseptikum k ošetření drobných kožních poranění. K vyčištění a deodoraci hnisajících ran a kožních vředů. Antiseptikum k ošetření dutiny ústní u zánětlivých a infekčních chorob, faryngitid, tonzilitid, glositid a aftózních stomatitid.4.2. Dávkování a způsob podáníPovrchová kožní poranění ošetřit dostatečným množstvím roztoku. Drobné kožní poranění obličeje ošetřit zvlhčeným tamponem. Při kloktání a výplachu dutiny ústní použít zředěný roztok peroxidu v poměru 1:3 až 1:9.4.3. KontraindikacePřecitlivělost na složky přípravku, zejména na kyselinu benzoovou.4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPřípravek se nesmí používat vnitřně, protože dochází k poškození sliznice GI traktu (hemoragická gastritida) a k průniku plynného kyslíku do portální cirkulace. Přípravek nesmí přijít do styku s okem. Přípravek se nesmí použít k ošetření hlubokých ran a abscesových dutin (nebezpečí tkáňového emfyzému nebo kyslíkové embolie).4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceSilně redukující látky (např. thiosíran sodný) mohou rušit jeho účinky.4.6. Těhotenství a kojeníNejsou kontraindikací.4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNení ovlivňována.4.8. Nežádoucí účinkyMožnost alergické kožní reakce na kyselinu benzoovou. Podráždění až poškození oční rohovky při vstříknutí do oka.4.9. PředávkováníPři aplikaci většího objemu roztoku peroxidu do hlubokých ran nebo abscesových dutin, docházík uvolnění zvýšeného množství plynného kyslíku a k jeho průniku do tkáně a intravaskulárně, což můževyvolat tzv. kyslíkovou embolii.5. Farmakologické vlastnosti5.1. Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Antiseptika, dezinficiencia (lokální).ATC kód: D08AX01 (Jiná antiseptika a dezinfekční prostředky, peroxid vodíku).Při kontaktu s povrchem sliznic, krví nebo buněčným detritem dochází vlivem tkáňové katalázy k uvolněnímolekulárního kyslíku, jehož část je aktivována na volné kyslíkové radikály (O2-, OH.), které působíbaktericidně, virocidně a fungicidně. Jemné bubliny vznikajícího kyslíku (jeden objemový díl roztokuperoxidu vodíku 3% uvolní 10 objemových dílů kyslíku) přispívají k mechanickému čištění ran a k uvolněníproduktů zánětu.5.2. Farmakokinetické vlastnostiPři aplikaci peroxidu na povrchovou ránu uvolněný kyslík uniká ve formě bublin a nevstřebává se. Přiaplikaci do uzavřených tělesných dutin dochází ke zvýšenému parciálnímu tlaku kyslíku, který můžepronikat do tkání (tkáňový emfyzém) i do cirkulace (kyslíková embolie). Za těchto podmínek peroxidvodíku i uvolněný kyslík pronikají dobře např. střevní sliznicí.5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravkuV pokusech na zvířatech při podkožní a nitrožilní aplikaci peroxidu vodíku 3% byla popsána kyslíkováembolie do systému cirkulace.Při aplikaci perorální byla popsána kyslíková embolie do vena portae.Při aplikaci na izolovanou oční rohovku působí peroxid vodíku poškození epitelu rohovky i ve velminízkých koncentracích.6. Farmaceutické údaje6.1. Seznam pomocných látekKyselina benzoová, difosforečnan sodný, voda čištěná.6.2. InkompatibilityRedukční činidla, alkálie, jodidy, kovy a manganistany.6.3. Doba použitelnosti1 rok od data výroby. Obal je opatřen mechanickým rozprašovačem.6.4. Zvláštní opatření pro uchovávaníUchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 oC, aby byl přípravek chráněn před světlem.6.5. Druh obalu a velikost baleníPE lahvička, mechanický rozprašovač, kryt, štítek. Velikost balení: 100 g.6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímKožní podání.Nepoužívat při přecitlivělosti na kyselinu benzoovou.Při větším poranění nebo pokud se poranění nehojí, vyhledejte lékařské ošetření.Přípravek se nesmí používat vnitřně, protože dochází k poškození sliznice GI traktu (hemoragickágastritida) a k průniku plynného kyslíku do portální cirkulace. Přípravek nesmí přijít do styku s okem.Přípravek se nesmí použít k ošetření hlubokých ran a abscesových dutin (nebezpečí tkáňovéhoemfyzému nebo kyslíkové embolie).Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny! Očištěné obaly recyklujte.7. Držitel rozhodnutí o registraci:FAGRON a.s., Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, Česká republika.8. Registrační číslo:32/301/02-C9. Datum první registrace / prodloužení registrace20.11.2002 / 14.4.201010. Datum revize textu:31.10.2013

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses