Peroxid vodíku 3% COO drm.sol. 1x100ml 3% 5 z 5 1


Kategorie: Volně prodejné léky
Masti. krémy. mléka
Desinfekce

Výrobce:
Číslo výrobku: -
Cena: 45.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Peroxid vodíku 3% TMD drm.spr.sol.100g 3%
sp.zn. sukls190430/2013
Souhrn údajů o přípravku
1. Název přípravku:
PEROXID VODÍKU 3% TMD drm. spr. sol.
2. Kvalitativní a kvantitativní složení přípravku:
Léčivá látka: Hydrogenii peroxidum 30% .............................................. 11,2 g ve 100 g roztoku
Úplný seznam pomocných látek – viz bod 6.1.
3. Léková forma:
Kožní sprej, roztok.
3.1. Popis přípravku:
Čirá bezbarvá kapalina.
4. Klinické údaje
4.1. Terapeutické indikace
Antiseptikum k ošetření drobných kožních poranění. K vyčištění a deodoraci hnisajících ran a kožních vředů. Antiseptikum k ošetření dutiny ústní u zánětlivých a infekčních chorob, faryngitid, tonzilitid, glositid a aftózních stomatitid.
4.2. Dávkování a způsob podání
Povrchová kožní poranění ošetřit dostatečným množstvím roztoku. Drobné kožní poranění obličeje ošetřit zvlhčeným tamponem. Při kloktání a výplachu dutiny ústní použít zředěný roztok peroxidu v poměru 1:3 až 1:9.
4.3. Kontraindikace
Přecitlivělost na složky přípravku, zejména na kyselinu benzoovou.
4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Přípravek se nesmí používat vnitřně, protože dochází k poškození sliznice GI traktu (hemoragická gastritida) a k průniku plynného kyslíku do portální cirkulace. Přípravek nesmí přijít do styku s okem. Přípravek se nesmí použít k ošetření hlubokých ran a abscesových dutin (nebezpečí tkáňového emfyzému nebo kyslíkové embolie).
4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Silně redukující látky (např. thiosíran sodný) mohou rušit jeho účinky.
4.6. Těhotenství a kojení
Nejsou kontraindikací.
4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Není ovlivňována.
4.8. Nežádoucí účinky
Možnost alergické kožní reakce na kyselinu benzoovou. Podráždění až poškození oční rohovky při vstříknutí do oka.
4.9. Předávkování
Při aplikaci většího objemu roztoku peroxidu do hlubokých ran nebo abscesových dutin, dochází
k uvolnění zvýšeného množství plynného kyslíku a k jeho průniku do tkáně a intravaskulárně, což může
vyvolat tzv. kyslíkovou embolii.
5. Farmakologické vlastnosti
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Antiseptika, dezinficiencia (lokální).
ATC kód: D08AX01 (Jiná antiseptika a dezinfekční prostředky, peroxid vodíku).
Při kontaktu s povrchem sliznic, krví nebo buněčným detritem dochází vlivem tkáňové katalázy k uvolnění
molekulárního kyslíku, jehož část je aktivována na volné kyslíkové radikály (O2
-, OH.), které působí
baktericidně, virocidně a fungicidně. Jemné bubliny vznikajícího kyslíku (jeden objemový díl roztoku
peroxidu vodíku 3% uvolní 10 objemových dílů kyslíku) přispívají k mechanickému čištění ran a k uvolnění
produktů zánětu.
5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Při aplikaci peroxidu na povrchovou ránu uvolněný kyslík uniká ve formě bublin a nevstřebává se. Při
aplikaci do uzavřených tělesných dutin dochází ke zvýšenému parciálnímu tlaku kyslíku, který může
pronikat do tkání (tkáňový emfyzém) i do cirkulace (kyslíková embolie). Za těchto podmínek peroxid
vodíku i uvolněný kyslík pronikají dobře např. střevní sliznicí.
5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku
V pokusech na zvířatech při podkožní a nitrožilní aplikaci peroxidu vodíku 3% byla popsána kyslíková
embolie do systému cirkulace.
Při aplikaci perorální byla popsána kyslíková embolie do vena portae.
Při aplikaci na izolovanou oční rohovku působí peroxid vodíku poškození epitelu rohovky i ve velmi
nízkých koncentracích.
6. Farmaceutické údaje
6.1. Seznam pomocných látek
Kyselina benzoová, difosforečnan sodný, voda čištěná.
6.2. Inkompatibility
Redukční činidla, alkálie, jodidy, kovy a manganistany.
6.3. Doba použitelnosti
1 rok od data výroby. Obal je opatřen mechanickým rozprašovačem.
6.4. Zvláštní opatření pro uchovávaní
Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 oC, aby byl přípravek chráněn před světlem.
6.5. Druh obalu a velikost balení
PE lahvička, mechanický rozprašovač, kryt, štítek. Velikost balení: 100 g.
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
Kožní podání.
Nepoužívat při přecitlivělosti na kyselinu benzoovou.
Při větším poranění nebo pokud se poranění nehojí, vyhledejte lékařské ošetření.
Přípravek se nesmí používat vnitřně, protože dochází k poškození sliznice GI traktu (hemoragická
gastritida) a k průniku plynného kyslíku do portální cirkulace. Přípravek nesmí přijít do styku s okem.
Přípravek se nesmí použít k ošetření hlubokých ran a abscesových dutin (nebezpečí tkáňového
emfyzému nebo kyslíkové embolie).
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny! Očištěné obaly recyklujte.
7. Držitel rozhodnutí o registraci:
FAGRON a.s., Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, Česká republika.
8. Registrační číslo:
32/301/02-C
9. Datum první registrace / prodloužení registrace
20.11.2002 / 14.4.2010
10. Datum revize textu:
31.10.2013

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses