ELLAONE 30mg tbl.flm 1 II


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Gynekologické problémy
Tablety

Výrobce: Akacia Group S.r.o.
Číslo výrobku: 3565265
Cena: 596.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

ELLAONE 30mg tbl.flm 1 IIPŘÍLOHA ISOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUellaOne 30 mg tableta2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna tableta obsahuje ulipristali acetas 30 mg.Pomocné látky se známým účinkemJedna tableta obsahuje 237 mg monohydrátu laktosy.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMATabletaBílá až téměř mramorově krémová, kulatá konvexní tableta o průměru 9 mm s vyrytým nápisem „ella“na obou stranách.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceNouzová antikoncepce pro použití během 120 hodin (5 dnů) od nechráněného pohlavního styku nebopo selhání použité metody antikoncepce.4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníLéčba se skládá z jedné tablety podané perorálně co nejdříve, ale ne později než 120 hodin (5 dní) ponechráněném pohlavním styku nebo po selhání použité metody antikoncepce.Tableta může být užita kdykoli během menstruačního cyklu.Pokud do 3 hodin po užití tablety dojde ke zvracení, je třeba užít další tabletu.Pokud je menstruace zpožděná nebo jsou přítomny příznaky těhotenství, je třeba před podáním tabletyvyloučit těhotenství.Zvláštní skupiny pacientůPacienti s poruchou funkce ledvinDávku není nutné upravit.Pacienti s poruchou jaterVzhledem k neexistenci specifických studií nelze uvést žádná jiná doporučení týkající se dávkováníulipristal-acetátu.Pacienti se závažnou poruchou funkce jaterVzhledem k neexistenci specifických studií se použití ulipristal-acetátu nedoporučuje.Pediatrická populaceNeexistuje žádné relevantní použití ulipristal-acetátu u dětí v předpubertálním věku při indikacinouzové antikoncepce.Dospívající:Ulipristal-acetát používaný jako nouzová antikoncepce je vhodný pro každou ženu v plodném věku,včetně dospívajících. V porovnání s dospělými ženami ve věku 18 let a více nebyly objeveny žádnérozdíly v bezpečnosti nebo účinnosti (viz bod 5.1).Způsob podáníPerorální podání.Tabletu je možno užít společně s jídlem nebo bez jídla.4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.14.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPřípravek ellaOne je pouze pro příležitostné použití. Rozhodně nesmí nahradit některou metodupravidelné antikoncepce. V každém případě je ženám třeba doporučit, aby si zvolily některouz běžných metod antikoncepce.Ulipristal-acetát není určen k použití během těhotenství a neměla by jej užívat žádná žena, která mápodezření nebo ví, že je těhotná. Nepřeruší však již existující těhotenství (viz bod 4.6).Přípravek ellaOne nechrání před otěhotněním v každém případěV případě, že je následující menstruace zpožděná o více než 7 dní, probíhá abnormálně, jsou přítomnypříznaky naznačující možné těhotenství nebo v případě pochybností, je třeba provést těhotenský test.Stejně jako u ostatních těhotenství je nutné posoudit možnost mimoděložního těhotenství. Je důležitési uvědomit, že přítomnost děložního krvácení nevylučuje možnost mimoděložního těhotenství. Ženy,které otěhotní po užití ulipristal-acetátu, by se měly obrátit na svého lékaře (viz bod 4.6).Ulipristal-acetát zabraňuje nebo odkládá ovulaci (viz bod 5.1). Pokud k ovulaci již došlo, není jižúčinný. Dobu ovulace nelze předpovědět, proto je nutné užít tabletu co nejdříve po nechráněnémpohlavním styku.Nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti ulipristal-acetátu, pokud byl užit více než 120 hodin (5 dní)po nechráněném pohlavním styku.Omezené a neprůkazné údaje naznačují, že s rostoucí tělesnou hmotností nebo indexem tělesnéhmotnosti (BMI) dochází ke snižování účinnosti přípravku ellaOne (viz bod 5.1). Všechny ženy musínouzovou antikoncepci užít co nejdříve po nechráněném styku, bez ohledu na svou tělesnou hmotnostnebo BMI.Po podání tablety se může menstruační krvácení objevit o několik dní dříve nebo později, než byloočekáváno. U přibližně 7 % žen se menstruační krvácení dostavilo o více než 7 dní dříve, než byloočekáváno. U přibližně 18,5 % žen se vyskytlo zpoždění o více než 7 dní a u 4 % bylo zpoždění většínež 20 dní.Nedoporučuje se souběžné podávání ulipristal-acetátu a nouzového kontraceptiva obsahujícíholevonorgestrel (viz bod 4.5).Antikoncepce po podání přípravku ellaOneUlipristal-acetát je nouzové kontraceptivum snižující možnost otěhotnění po nechráněném pohlavnímstyku, ale neposkytuje antikoncepční ochranu při následných pohlavních stycích. Po užití nouzovéantikoncepce by tudíž ženy měly používat spolehlivou bariérovou metodu až do další menstruace.Přestože užití ulipristal-acetátu jako nouzové antikoncepce není kontraindikací pro pokračování vužívání běžné hormonální antikoncepce, může přípravek ellaOne snížit její antikoncepční účinky (vizbod 4.5). Pokud si žena přeje po užití přípravku ellaOne zahájit nebo pokračovat v užívání hormonálníantikoncepce, může tak učinit, ale je jí doporučeno používat až do příští menstruace spolehlivoubariérovou metodu.Zvláštní skupiny pacientůSouběžné užívání přípravku ellaOne s induktory CYP3A4 se nedoporučuje z důvodu interakcí(například barbituráty (včetně primidonu a fenobarbitalu), fenytoin, fosfenytoin, karbamazepin,oxkarbazepin, rostlinné léčivé přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum),rifampicin, rifabutin, griseofulvin, efavirenz, nevirapin a dlouhodobé užívání ritonaviru).Nedoporučuje se užití u žen s těžkým astmatem léčeným perorálními glukokortikoidy.Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pacientky se vzácnými dědičnými problémy s intolerancígalaktózy, s vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravekneměly užívat.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceMožné účinky jiných léčivých přípravků na ulipristal-acetátUlipristal-acetát je in vitro metabolizován pomocí CYP3A4.- Induktory CYP3A4Výsledky in vivo prokázaly, že podání ulipristal-acetátu se silným induktorem CYP3A4, jakoje například rifampicin, vedlo k významnému snížení hodnot Cmax a AUC ulipristal-acetátuo 90 nebo více procent a ke 2,2násobnému snížení poločasu ulipristal-acetátu, což souviselos přibližně 10násobným snížením expozice ulipristal-acetátu. Souběžné použití přípravkuellaOne a induktorů CYP3A4 (např. barbituráty (včetně primidonu a fenobarbitalu), fenytoin,fosfenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou(Hypericum perforatum), rifampicin, rifabutin, griseofulvin, efavirenz a nevirapin) snižujekoncentrace ulipristal-acetátu v plazmě a může snižovat účinek přípravku ellaOne. Ženám,které během posledních 4 týdnů užívaly léky indukující enzymy, se použití přípravku ellaOnenedoporučuje (viz bod 4.4) a měla by být zvážena nehormonální nouzová antikoncepce (tj.nitroděložní tělísko s mědí (Cu-IUD)).- Inhibitory CYP3A4Výsledky in vivo prokázaly, že podání ulipristal-acetátu se silným a středně silnýminhibitorem CYP3A4 vedlo k max. dvojnásobnému zvýšení hodnoty Cmax a max.5,9násobnému zvýšení hodnoty AUC ulipristal-acetátu. Účinky inhibitorů CYP3A4pravděpodobně nemají žádný klinicky relevantní vliv.Ritonavir, inhibitor CYP3A4, může mít navíc indukující vliv na CYP3A4 v případech, kdy jeritonavir užíván po delší dobu. V takových případech může ritonavir snižovat koncentraciulipristal-acetátu v krevní plazmě. Proto se nedoporučuje souběžné užívání (viz bod 4.4).Indukce enzymů slábne jen pomalu a účinky koncentrace ulipristal-acetátu v plasmě se mohouprojevit i v případě, že žena přestala brát induktor enzymů během posledních 4 týdnů.Léčivé přípravky, které ovlivňují pH žaludkuPodávání ulipristal-acetátu (10mg tablety) spolu s inhibitorem protonové pumpy esomeprazolem(20 mg denně po dobu 6 dnů) vedlo k přibližně o 65 % nižší hodnotě Cmax, opožděné Tmax (z mediánu0,75 h na 1,0 h) a o 13 % vyšší střední hodnotě AUC. Klinický význam těchto interakcí při podáníjednorázové dávky ulipristal-acetátu jakožto nouzové antikoncepce není znám.Možné účinky ulipristal-acetátu na jiné léčivé přípravkyHormonální kontraceptivaProtože se ulipristal-acetát váže na progesteronový receptor s vysokou afinitou, může zasahovatdo působení léčivých přípravků obsahujících progestogen:- Antikoncepční působení kombinovaných hormonálních kontraceptiv a výhradněprogestogenových kontraceptiv může být sníženo.- Souběžné užívání ulipristal-acetátu a nouzové antikoncepce obsahující levonorgestrel senedoporučuje (viz bod 4.4).Údaje in vitro naznačují, že ulipristal-acetát ani jeho aktivní metabolity v klinicky relevantníchkoncentracích významně neinhibují CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ani 3A4. Jenepravděpodobné, že by po podání jediné dávky došlo k indukci CYP1A2 či CYP3A4 ulipristalacetátem nebo jeho aktivním metabolitem. Není tedy pravděpodobné ani to, že po podání ulipristalacetátu dojde ke změně clearance léčivých přípravků, které jsou metabolizovány těmito enzymy.Substráty P-glykoproteinu (P-gp)Údaje in vitro naznačují, že ulipristal-acetát v klinicky relevantní koncentraci může být inhibitorem Pgp. Výsledky zkoumání in vivo na substrátu P-gp fexofenadinu byly neprůkazné. Účinky substrátů Pgp však pravděpodobně nemají žádný klinický vliv.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníTěhotenstvíPřípravek ellaOne není určen k použití během těhotenství a neměl by být podáván žádné ženě, kterámá podezření nebo ví, že je těhotná (viz bod 4.2).Ulipristal-acetát nepřeruší existující těhotenství.K otěhotnění může občas dojít po podání ulipristal-acetátu. Ačkoli nebyl pozorován žádný teratogennípotenciál, údaje ze studií na zvířatech nejsou s ohledem na reprodukční toxicitu dostačující (viz bod5.3). Omezené údaje týkající se vystavení těhotných žen přípravku ellaOne nenaznačují žádnébezpečnostní riziko. Nicméně je nutné, aby každé těhotenství ženy, která užila přípravek ellaOne, bylonahlášeno na www.hra-pregnancy-registry.com. Účelem tohoto webového registru je sběr informacío bezpečnosti od žen, které užily přípravek ellaOne během těhotenství nebo které otěhotněly po užitípřípravku ellaOne. Bude zachována anonymita veškerých shromážděných údajů o pacientkách.KojeníUlipristal-acetát se vylučuje do mateřského mléka (viz bod 5.2). Účinek na novorozence/děti nebylstudován. Riziko pro kojené děti nelze vyloučit. Po užití ulipristal-acetátu jako nouzové antikoncepcese jeden týden nedoporučuje kojit. Během tohoto týdne je doporučeno mléko odstříkávat, aby byla inadále stimulována laktace.FertilitaPo užití ulipristal-acetátu jako nouzové antikoncepce lze očekávat rychlý návrat fertility. Ženy byproto měly používat spolehlivou bariérovou metodu při všech následujících pohlavních stycích až dodalší menstruace.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeUlipristal-acetát má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje: po podání přípravkuellaOne je častá mírná až středně těžká závrať, méně časté jsou ospalost a rozmazané vidění, vzácněbyla hlášena porucha pozornosti. Pacientky musí být informovány, že nesmí řídit ani obsluhovat strojev případě, že tyto příznaky pociťují (viz bod 4.8).4.8 Nežádoucí účinkySouhrn bezpečnostního profiluJako nejčastější nežádoucí účinky byly hlášené bolest hlavy, nevolnost, bolest břicha a dysmenorea.Bezpečnost ulipristal-acetátu byla hodnocena v rámci klinického vývojového programu u 4 718 žen.Souhrn nežádoucích účinků v tabulceNežádoucí účinky hlášené ve studii fáze III prováděné u 2 637 žen jsou uvedeny v tabulce níže.Nežádoucí účinky uvedené níže jsou řazeny podle četnosti a třídy orgánových systémů za použitítěchto konvencí: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100),vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelzeurčit).MedDRA Nežádoucí účinky (četnost)Třída orgánovýchsystémůČasté Méně časté VzácnéInfekce a infestace chřipkaPoruchymetabolismu avýživyporuchy příjmu potravyPsychiatricképoruchyporuchy nálady-poruchy emocí-úzkost-insomnie-porucha shyperaktivitouzměny libidadezorientacePoruchy nervovéhosystémubolest hlavyzávratě -somnolencemigréna-tremor-poruchy pozornosti-dysgeuziesynkopaPoruchy oka porucha zraku-abnormální pocity voku-oční hyperemiefotofobiePoruchy ucha alabyrintuvertigoRespirační, hrudní amediastinálníporuchysuché hrdloGastrointestinálníporuchynevolnost*bolest břicha*břišní diskomfortzvracení*-průjem-suchá ústa-dyspepsieflatulencePoruchy kůže apodkožní tkáně -akné-kožní lézeprurituskopřivkaPoruchy svalové akosterní soustavy apojivové tkáněmyalgiebolest zadPoruchyreprodukčníhosystému a prsudysmenoreapánevní bolestcitlivost prsu-menoragie-vaginální výtok-poruchymenstruacemetroragie-vaginitida-nával horkapremenstruačnísyndrom-pruritus genitálu-dyspareunie-prasklá ovariální cysta-vulvovaginální bolesthypomenorea*-Celkovéporuchy a reakcev místě aplikaceúnava-třesavka-malátnostpyrexiežízeň*Příznaky, které mohou také souviset s nediagnostikovaným těhotenstvím (nebo s komplikacemi)Dospívající: bezpečnostní profil pozorovaný u žen mladších 18 let ve studiích a po uvedení na trh jepodobný bezpečnostnímu profilu u dospělých během programu fáze III (viz bod 4.2).Zkušenosti po uvedení na trh: spontánně hlášené nežádoucí účinky po uvedení na trh byly stejnépovahy a četnosti jako bezpečnostní profil popsaný během programu fáze III.Popis vybraných nežádoucích účinkůVětšina žen (74,6 %) ve studii fáze III měla další menstruační krvácení v době, kdy bylo očekávánonebo během ± 7 dní, zatímco 6,8 % žen mělo menstruaci o více než 7 dní dříve, než bylo očekáváno,a u 18,5 % došlo ke zpoždění menstruace o více než 7 dní po očekávaném začátku menstruace. Totozpoždění bylo delší než 20 dní u 4 % žen.Menšina (8,7 %) žen hlásila intermenstruační krvácení trvající v průměru 2,4 dny. Ve většině případů(88,2 %) bylo toto krvácení hodnoceno jako špinění. Z žen, kterým byl přípravek ellaOne podán vestudii fáze III, jich pouze 0,4 % hlásilo silné intermenstruační krvácení.Ve studii fáze III vstoupilo 82 žen do studie více než jednou a tudíž jim byla podána více než jednadávka přípravku ellaOne (73 žen bylo do studie zařazeno dvakrát a 9 žen třikrát). U těchto žen nebylyžádné bezpečnostní rozdíly, pokud jde o výskyt a závažnost nežádoucích účinků, změny v době trvánínebo síle menstruačního krvácení nebo výskytu intermenstruačního krvácení.Hlášení podezření na nežádoucí účinkyHlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje topokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucíchúčinků uvedeného v Dodatku V*.4.9 PředávkováníZkušenosti s předávkováním ulipristal-acetátem jsou omezené. Jednotlivé dávky až do 200 mg se užen používají bez obav o bezpečnost. Takto vysoké dávky byly dobře tolerovány; nicméně tyto ženyměly zkrácený menstruační cyklus (oproti očekávání docházelo k děložnímu krvácení o 2-3 dny dříve)a u některých žen krvácení trvalo déle, ačkoliv nebylo silnější (špinění). Neexistují žádná antidota adalší léčba by měla být symptomatická.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1. Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, nouzovákontraceptiva. ATC kód: G03AD02Ulipristal-acetát je perorálně aktivní syntetický selektivní modulátor progesteronového receptoru,který působí tím, že se váže s vysokou afinitou na lidský progesteronový receptor. Při nouzovéantikoncepci je za mechanismus působení považována inhibice nebo zpoždění ovulace potlačenímvzestupu luteinizačního hormonu (LH). Farmakodynamická data ukazují, že i při užití ulipristalacetátu před předpokládanou ovulací (vzestup LH již začal) je přípravek schopen odložit prasknutífolikulu alespoň o 5 dní u 78,6 % případů (p < 0,005 vs. levonorgestrel a vs. placebo) (viz tabulka).Prevence ovulace1,§Placebon=50Levonorgestreln=48Ulipristal-acetátn=34Podání před vzestupem LH n=160,0 %n=1225,0 %n=8100 %p < 0,005*Podání po vzestupu LH, alepřed vrcholem LHn=1010,0 %n=1414,3 %NS†n=1478,6 %p < 0,005*Podání po vrcholu LH n=244,2 %n=229,1 %NS†n=128,3 %NS*1: Brache et al, Contraception 2013§: definováno jako přítomnost neprasklého dominantního folikulu pět dní po podání přípravku v pozdnífolikulární fázi*: v porovnání s levonorgestrelemNS: statisticky nevýznamné†: v porovnání s placebemUlipristal-acetát má také vysokou afinitu ke glukokortikoidovému receptoru a in vivo byly u zvířatantiglukokortikoidní účinky pozorovány. U lidí však nebyl žádný takový účinek pozorován anipo opakovaném podání v denní dávce 10 mg. Má minimální afinitu k androgenovému receptoru ažádnou afinitu k lidským estrogenovým nebo mineralokortikoidním receptorům.Výsledky dvou nezávislých randomizovaných kontrolovaných studií u žen, které požádaly o nouzovouantikoncepci mezi 0 a 72 hodinami po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání použité metodyantikoncepce, prokázaly (viz tabulka), že účinnost ulipristal-acetátu v nouzové antikoncepci není horšív porovnání s levonorgestrelem. Při srovnání výsledků obou studií prostřednictvím meta-analýzyvyplývá, že riziko otěhotnění při užití ulipristal-acetátu bylo v porovnání s levonorgestrelem výrazněsníženo (p = 0,046).RandomizovanákontrolovanástudieČetnost otěhotnění (%)během 72 h po nechráněném pohlavním styku nebo poselhání použité metody antikoncepce2Podíl rizik otěhotnění [95% CI] –ulipristal-acetát v porovnánís levonorgestrelem2Ulipristal-acetát LevonorgestrelHRA2914-507 0,91(7/773)1,68(13/773)0,50 [0,18-1,24]HRA2914-513 1,78(15/844)2,59(22/852)0,68 [0,35-1,31]Metaanalýza 1,36 2,15 0,58 [0,33-0,99](22/1617) (35/1625)2 – Glasier et al, Lancet 2010Během dvou studií bylo získáno dostatečné množství údajů o užití přípravku ellaOne v průběhu až 120hodin od nechráněného pohlavního styku. V otevřené klinické studii u žen, které požádaly o nouzovouantikoncepci a užily ulipristal-acetát mezi 48 a 120 hodinami po nechráněném pohlavním styku, bylapozorována četnost otěhotnění u 2,1 % případů (26/1241). Druhá srovnávací studie navíc uvedlavýsledky o 100 ženách, které užily ulipristal-acetát během 72 až 120 hodin po nechráněnémpohlavním styku, u kterých nedošlo k otěhotnění.Omezené a neprůkazné údaje z klinických studií poukazují na možné snížení účinnosti ulipristalacetátu u žen s vyšší tělesnou hmotností nebo BMI (viz bod 4.4). Níže uvedená metaanalýza čtyřklinických studií provedených za použití ulipristal-acetátu nezahrnuje ženy, které měly dalšínechráněné styky.BMI (kg/m2) Podváha0–18,5Normální18,5–25Nadváha25–30Obezita30 a vyššíPočet celkem 128 1866 699 467Počet těhotenství 0 23 9 12Výskyt těhotenství 0,00 % 1,23 % 1,29 % 2,57 %Intervalspolehlivosti 0,00–2,84 0,78–1,84 0,59–2,43 1,34–4,45Observační studie prováděná po uvedení na trh a vyhodnocující účinnost a bezpečnost přípravkuellaOne u dospívajících ve věku do 17 let neobjevila žádný rozdíl v profilu bezpečnosti a účinnostiv porovnání s dospělými ženami ve věku 18 let a výše.5.2. Farmakokinetické vlastnostiAbsorpcePo perorálním podání jednorázové dávky 30 mg je ulipristal-acetát rychle absorbován s nejvyššíplazmatickou koncentrací 176 ± 89 ng/ml přibližně 1 hodinu (0,5–2,0 h) po podání a s AUC0-∞556 ± 260 ng.h/ml.Podání ulipristal-acetátu se snídaní s vysokým obsahem tuku mělo za následek o přibližně 45 % nižšíprůměrnou Cmax, zpožděnou Tmax (od mediánu 0,75 hodin až 3 hodiny) a o 25 % vyšší průměrnouAUC0-∞ ve srovnání s podáním nalačno. Podobné výsledky byly pozorovány u aktivníchmonodemethylovaných metabolitů.DistribuceUlipristal-acetát se silně váže (>98 %) na plazmatické bílkoviny, včetně albuminu, alfa-1-kyseléhoglykoproteinu a lipoproteinu s vysokou hustotou.Ulipristal-acetát je lipofilní sloučenina, která je distribuována mateřským mlékem; střední množstvídenní exkrece je 13,35 µg [0–24 h], 2,16 µg [24–48 h], 1,06 µg [48–72 h], 0,58 µg[72–96 h] a 0,31 µg [96–120 h].Dle údajů ze studií in vitro může být ulipristal-acetát inhibitorem transportérů BCRP (proteinrezistence karcinomu prsu) na úrovni tenkého střeva. Účinky ulipristal-acetátu na BCRP nemajípravděpodobně žádné klinické důsledky.Ulipristal-acetát není substrátem OATP1B1 ani OATP1B3.Biotransformace/eliminaceUlipristal-acetát je rozsáhle metabolizován na monodemethylované, didemethylovanéa hydroxylované metabolity. Monodemethylovaný metabolit je farmakologicky aktivní. Údaje in vitronaznačují, že tento metabolismus je převážně zprostředkován CYP3A4 a do malé míry CYP1A2a CYP2A6. Terminální poločas ulipristal-acetátu v plazmě po podání jednotlivé dávky 30 mg jeodhadován na 32,4 ± 6,3 hodin se střední perorální clearance (CL/F) 76,8 ± 64,0 l/h.Zvláštní skupiny pacientůNebyly provedeny žádné farmakokinetické studie s ulipristal-acetátem u žen s poruchou funkce ledvinnebo jater.5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiNeklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity poopakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Nejvíce nálezůve studiích obecné toxicity se týkalo mechanismu působení jako modulátoru progesteronovýcha glukokortikoidových receptorů s antiprogesteronovou aktivitou pozorovanou v expozicíchpodobných terapeutickým hladinám.Informace získané ze studií reprodukční toxicity jsou omezené, jelikož u těchto studií nebyla měřenamíra expozice. Ulipristal-acetát má embryoletální účinek u potkanů, králíků (v opakovaných dávkáchnad 1 mg/kg) a u opic. Bezpečnost pro lidské embryo při těchto opakovaných dávkách není známa.V dávkách dostatečně nízkých k udržení březosti u zvířecích druhů nebyly pozorovány žádnéteratogenní účinky.Studie kancerogenity (u myší a potkanů) prokázaly, že ulipristal-acetát není kancerogenní.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1. Seznam pomocných látekMonohydrát laktosyPovidonSodná sůl kroskarmelosyMagnesium-stearát6.2. InkompatibilityNeuplatňuje se.6.3. Doba použitelnosti3 roky6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn předvlhkostí. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.6.5. Druh obalu a obsah baleníPVC-PE-PVDC-Al blistr po 1 tabletě.PVC-PVDC-Al blistr po 1 tabletě.Jedna krabička obsahuje jeden blistr.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkuŽádné zvláštní požadavky.7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACILABORATOIRE HRA PHARMA200 avenue de Paris92320 CHATILLONFrancie8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)EU/1/09/522/001EU/1/09/522/0029. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACEDatum první registrace: 15. května 2009Datum posledního prodloužení registrace: 21. březen 201410. DATUM REVIZE TEXTU<{DD/MM/RRRR}>Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropskéagentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.1. NÁZEV PŘÍPRAVKUellaOne 30 mg potahovaná tableta2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna tableta obsahuje ulipristali acetas 30 mg.Pomocné látky se známým účinkemJedna tableta obsahuje 237 mg monohydrátu laktosy.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAPotahovaná tabletaZlatá potahovaná tableta (o průměru asi 10,8 mm) ve tvaru štítu s vyrytým nápisem „ella“ na oboustranách.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceNouzová antikoncepce pro použití během 120 hodin (5 dnů) od nechráněného pohlavního styku nebopo selhání použité metody antikoncepce.4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníLéčba se skládá z jedné tablety podané perorálně co nejdříve, ale ne později než 120 hodin (5 dní) ponechráněném pohlavním styku nebo po selhání použité metody antikoncepce.Tableta může být užita kdykoli během menstruačního cyklu.Pokud do 3 hodin po užití tablety dojde ke zvracení, je třeba užít další tabletu.Pokud je menstruace zpožděná nebo jsou přítomny příznaky těhotenství, je třeba před podáním tabletyvyloučit těhotenství.Zvláštní skupiny pacientůPacienti s poruchou funkce ledvinDávku není nutné upravit.Pacienti s poruchou jaterVzhledem k neexistenci specifických studií nelze uvést žádná jiná doporučení týkající se dávkováníulipristal-acetátu.Pacienti se závažnou poruchou funkce jaterVzhledem k neexistenci specifických studií se použití ulipristal-acetátu nedoporučuje.Pediatrická populaceNeexistuje žádné relevantní použití ulipristal-acetátu u dětí v předpubertálním věku při indikacinouzové antikoncepce.Dospívající:Ulipristal-acetát používaný jako nouzová antikoncepce je vhodný pro každou ženu v plodném věku,včetně dospívajících. V porovnání s dospělými ženami ve věku 18 let a více nebyly objeveny žádnérozdíly v bezpečnosti nebo účinnosti (viz bod 5.1).Způsob podáníPerorální podání.Tabletu je možno užít společně s jídlem nebo bez jídla.4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.14.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPřípravek ellaOne je pouze pro příležitostné použití. Rozhodně nesmí nahradit některou metodupravidelné antikoncepce. V každém případě je ženám třeba doporučit, aby si zvolily některouz běžných metod antikoncepce.Ulipristal-acetát není určen k použití během těhotenství a neměla by jej užívat žádná žena, která mápodezření nebo ví, že je těhotná. Nepřeruší však již existující těhotenství (viz bod 4.6).Přípravek ellaOne nechrání před otěhotněním v každém případěV případě, že je následující menstruace zpožděná o více než 7 dní, probíhá abnormálně, jsou přítomnypříznaky naznačující možné těhotenství nebo v případě pochybností, je třeba provést těhotenský test.Stejně jako u ostatních těhotenství je nutné posoudit možnost mimoděložního těhotenství. Je důležitési uvědomit, že přítomnost děložního krvácení nevylučuje možnost mimoděložního těhotenství. Ženy,které otěhotní po užití ulipristal-acetátu, by se měly obrátit na svého lékaře (viz bod 4.6).Ulipristal-acetát zabraňuje nebo odkládá ovulaci (viz bod 5.1). Pokud k ovulaci již došlo, není jižúčinný. Dobu ovulace nelze předpovědět, proto je nutné užít tabletu co nejdříve po nechráněnémpohlavním styku.Nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti ulipristal-acetátu, pokud byl užit více než 120 hodin (5 dní)po nechráněném pohlavním styku.Omezené a neprůkazné údaje naznačují, že s rostoucí tělesnou hmotností nebo indexem tělesnéhmotnosti (BMI) dochází ke snižování účinnosti přípravku ellaOne (viz bod 5.1). Všechny ženy musínouzovou antikoncepci užít co nejdříve po nechráněném styku, bez ohledu na svou tělesnou hmotnostnebo BMI.Po podání tablety se může menstruační krvácení objevit o několik dní dříve nebo později, než byloočekáváno. U přibližně 7 % žen se menstruační krvácení dostavilo o více než 7 dní dříve, než byloočekáváno. U přibližně 18,5 % žen se vyskytlo zpoždění o více než 7 dní a u 4 % bylo zpoždění většínež 20 dní.Nedoporučuje se souběžné podávání ulipristal-acetátu a nouzového kontraceptiva obsahujícíholevonorgestrel (viz bod 4.5).Antikoncepce po podání přípravku ellaOneUlipristal-acetát je nouzové kontraceptivum snižující možnost otěhotnění po nechráněném pohlavnímstyku, ale neposkytuje antikoncepční ochranu při následných pohlavních stycích. Po užití nouzovéantikoncepce by tudíž ženy měly používat spolehlivou bariérovou metodu až do další menstruace.Přestože užití ulipristal-acetátu jako nouzové antikoncepce není kontraindikací pro pokračování vužívání běžné hormonální antikoncepce, může přípravek ellaOne snížit její antikoncepční účinky (vizbod 4.5). Pokud si žena přeje po užití přípravku ellaOne zahájit nebo pokračovat v užívání hormonálníantikoncepce, může tak učinit, ale je jí doporučeno používat až do příští menstruace spolehlivoubariérovou metodu.Zvláštní skupiny pacientůSouběžné užívání přípravku ellaOne s induktory CYP3A4 se nedoporučuje z důvodu interakcí(například barbituráty (včetně primidonu a fenobarbitalu), fenytoin, fosfenytoin, karbamazepin,oxkarbazepin, rostlinné léčivé přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum),rifampicin, rifabutin, griseofulvin, efavirenz, nevirapin a dlouhodobé užívání ritonaviru).Nedoporučuje se užití u žen s těžkým astmatem léčeným perorálními glukokortikoidy.Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pacientky se vzácnými dědičnými problémy s intolerancígalaktózy, s vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravekneměly užívat.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceMožné účinky jiných léčivých přípravků na ulipristal-acetátUlipristal-acetát je in vitro metabolizován pomocí CYP3A4.- Induktory CYP3A4Výsledky in vivo prokázaly, že podání ulipristal-acetátu se silným induktorem CYP3A4, jakoje například rifampicin, vedlo k významnému snížení hodnot Cmax a AUC ulipristal-acetátuo 90 nebo více procent a ke 2,2násobnému snížení poločasu ulipristal-acetátu, což souviselos přibližně 10násobným snížením expozice ulipristal-acetátu. Souběžné použití přípravkuellaOne a induktorů CYP3A4 (např. barbituráty (včetně primidonu a fenobarbitalu), fenytoin,fosfenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou(Hypericum perforatum), rifampicin, rifabutin, griseofulvin, efavirenz a nevirapin) snižujekoncentrace ulipristal-acetátu v plazmě a může snižovat účinek přípravku ellaOne. Ženám,které během posledních 4 týdnů užívaly léky indukující enzymy, se použití přípravku ellaOnenedoporučuje (viz bod 4.4) a měla by být zvážena nehormonální nouzová antikoncepce (tj.nitroděložní tělísko s mědí (Cu-IUD)).- Inhibitory CYP3A4Výsledky in vivo prokázaly, že podání ulipristal-acetátu se silným a středně silnýminhibitorem CYP3A4 vedlo k max. dvojnásobnému zvýšení hodnoty Cmax a max.5,9násobnému zvýšení hodnoty AUC ulipristal-acetátu. Účinky inhibitorů CYP3A4pravděpodobně nemají žádný klinicky relevantní vliv.Ritonavir, inhibitor CYP3A4, může mít navíc indukující vliv na CYP3A4 v případech, kdy jeritonavir užíván po delší dobu. V takových případech může ritonavir snižovat koncentraciulipristal-acetátu v krevní plazmě. Proto se nedoporučuje souběžné užívání (viz bod 4.4).Indukce enzymů slábne jen pomalu a účinky koncentrace ulipristal-acetátu v plasmě se mohouprojevit i v případě, že žena přestala brát induktor enzymů během posledních 4 týdnů.Léčivé přípravky, které ovlivňují pH žaludkuPodávání ulipristal-acetátu (10mg tablety) spolu s inhibitorem protonové pumpy esomeprazolem(20 mg denně po dobu 6 dnů) vedlo k přibližně o 65 % nižší hodnotě Cmax, opožděné Tmax (z mediánu0,75 h na 1,0 h) a o 13 % vyšší střední hodnotě AUC. Klinický význam těchto interakcí při podáníjednorázové dávky ulipristal-acetátu jakožto nouzové antikoncepce není znám.Možné účinky ulipristal-acetátu na jiné léčivé přípravkyHormonální kontraceptivaProtože se ulipristal-acetát váže na progesteronový receptor s vysokou afinitou, může zasahovatdo působení léčivých přípravků obsahujících progestogen:- Antikoncepční působení kombinovaných hormonálních kontraceptiv a výhradněprogestogenových kontraceptiv může být sníženo.- Souběžné užívání ulipristal-acetátu a nouzové antikoncepce obsahující levonorgestrel senedoporučuje (viz bod 4.4).Údaje in vitro naznačují, že ulipristal-acetát ani jeho aktivní metabolity v klinicky relevantníchkoncentracích významně neinhibují CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ani 3A4. Jenepravděpodobné, že by po podání jediné dávky došlo k indukci CYP1A2 či CYP3A4 ulipristalacetátem nebo jeho aktivním metabolitem. Není tedy pravděpodobné ani to, že po podání ulipristalacetátu dojde ke změně clearance léčivých přípravků, které jsou metabolizovány těmito enzymy.Substráty P-glykoproteinu (P-gp)Údaje in vitro naznačují, že ulipristal-acetát v klinicky relevantní koncentraci může být inhibitorem Pgp. Výsledky zkoumání in vivo na substrátu P-gp fexofenadinu byly neprůkazné. Účinky substrátů Pgp však pravděpodobně nemají žádný klinický vliv.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníTěhotenstvíPřípravek ellaOne není určen k použití během těhotenství a neměl by být podáván žádné ženě, kterámá podezření nebo ví, že je těhotná (viz bod 4.2).Ulipristal-acetát nepřeruší existující těhotenství.K otěhotnění může občas dojít po podání ulipristal-acetátu. Ačkoli nebyl pozorován žádný teratogennípotenciál, údaje ze studií na zvířatech nejsou s ohledem na reprodukční toxicitu dostačující (viz bod5.3). Omezené údaje týkající se vystavení těhotných žen přípravku ellaOne nenaznačují žádnébezpečnostní riziko. Nicméně je nutné, aby každé těhotenství ženy, která užila přípravek ellaOne, bylonahlášeno na www.hra-pregnancy-registry.com. Účelem tohoto webového registru je sběr informacío bezpečnosti od žen, které užily přípravek ellaOne během těhotenství nebo které otěhotněly po užitípřípravku ellaOne. Bude zachována anonymita veškerých shromážděných údajů o pacientkách.KojeníUlipristal-acetát se vylučuje do mateřského mléka (viz bod 5.2). Účinek na novorozence/děti nebylstudován. Riziko pro kojené děti nelze vyloučit. Po užití ulipristal-acetátu jako nouzové antikoncepcese jeden týden nedoporučuje kojit. Během tohoto týdne je doporučeno mléko odstříkávat, aby byla inadále stimulována laktace.FertilitaPo užití ulipristal-acetátu jako nouzové antikoncepce lze očekávat rychlý návrat fertility. Ženy byproto měly používat spolehlivou bariérovou metodu při všech následujících pohlavních stycích až dodalší menstruace.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeUlipristal-acetát má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje: po podání přípravkuellaOne je častá mírná až středně těžká závrať, méně časté jsou ospalost a rozmazané vidění, vzácněbyla hlášena porucha pozornosti. Pacientky musí být informovány, že nesmí řídit ani obsluhovat strojev případě, že tyto příznaky pociťují (viz bod 4.8).4.8 Nežádoucí účinkySouhrn bezpečnostního profiluJako nejčastější nežádoucí účinky byly hlášené bolest hlavy, nevolnost, bolest břicha a dysmenorea.Bezpečnost ulipristal-acetátu byla hodnocena v rámci klinického vývojového programu u 4 718 žen.Souhrn nežádoucích účinků v tabulceNežádoucí účinky hlášené ve studii fáze III prováděné u 2 637 žen jsou uvedeny v tabulce níže.Nežádoucí účinky uvedené níže jsou řazeny podle četnosti a třídy orgánových systémů za použitítěchto konvencí: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100),vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelzeurčit).MedDRA Nežádoucí účinky (četnost)Třída orgánovýchsystémůČasté Méně časté VzácnéInfekce a infestace chřipkaPoruchymetabolismu avýživyporuchy příjmu potravyPsychiatricképoruchyporuchy nálady poruchy emocíúzkostinsomnieporucha shyperaktivitouzměny libidadezorientacePoruchy nervovéhosystémubolest hlavyzávratěsomnolencemigrénatremorporuchy pozornostidysgeuziesynkopaPoruchy oka porucha zraku abnormální pocity v okuoční hyperemiefotofobiePoruchy ucha alabyrintuvertigoRespirační, hrudní amediastinálníporuchysuché hrdloGastrointestinálníporuchynevolnost*bolest břicha*břišní diskomfortzvracení*průjemsuchá ústadyspepsieflatulencePoruchy kůže apodkožní tkáněaknékožní lézeprurituskopřivkaPoruchy svalové akosterní soustavy apojivové tkáněmyalgiebolest zadPoruchyreprodukčníhosystému a prsudysmenoreapánevní bolestcitlivost prsumenoragievaginální výtokporuchy menstruacemetroragievaginitidanával horkapremenstruačnísyndrompruritus genitáludyspareunieprasklá ovariální cystavulvovaginální bolesthypomenorea*Celkové poruchy areakce v místěaplikaceúnava třesavkamalátnostpyrexiežízeň*Příznaky, které mohou také souviset s nediagnostikovaným těhotenstvím (nebo s komplikacemi)Dospívající: bezpečnostní profil pozorovaný u žen mladších 18 let ve studiích a po uvedení na trh jepodobný bezpečnostnímu profilu u dospělých během programu fáze III (viz bod 4.2).Zkušenosti po uvedení na trh: spontánně hlášené nežádoucí účinky po uvedení na trh byly stejnépovahy a četnosti jako bezpečnostní profil popsaný během programu fáze III.Popis vybraných nežádoucích účinkůVětšina žen (74,6 %) ve studii fáze III měla další menstruační krvácení v době, kdy bylo očekávánonebo během ± 7 dní, zatímco 6,8 % žen mělo menstruaci o více než 7 dní dříve, než bylo očekáváno,a u 18,5 % došlo ke zpoždění menstruace o více než 7 dní po očekávaném začátku menstruace. Totozpoždění bylo delší než 20 dní u 4 % žen.Menšina (8,7 %) žen hlásila intermenstruační krvácení trvající v průměru 2,4 dny. Ve většině případů(88,2 %) bylo toto krvácení hodnoceno jako špinění. Z žen, kterým byl přípravek ellaOne podán vestudii fáze III, jich pouze 0,4 % hlásilo silné intermenstruační krvácení.Ve studii fáze III vstoupilo 82 žen do studie více než jednou a tudíž jim byla podána více než jednadávka přípravku ellaOne (73 žen bylo do studie zařazeno dvakrát a 9 žen třikrát). U těchto žen nebylyžádné bezpečnostní rozdíly, pokud jde o výskyt a závažnost nežádoucích účinků, změny v době trvánínebo síle menstruačního krvácení nebo výskytu intermenstruačního krvácení.Hlášení podezření na nežádoucí účinkyHlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje topokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucíchúčinků uvedeného v Dodatku V*.4.9 PředávkováníZkušenosti s předávkováním ulipristal-acetátem jsou omezené. Jednotlivé dávky až do 200 mg se užen používají bez obav o bezpečnost. Takto vysoké dávky byly dobře tolerovány; nicméně tyto ženyměly zkrácený menstruační cyklus (oproti očekávání docházelo k děložnímu krvácení o 2-3 dny dříve)a u některých žen krvácení trvalo déle, ačkoliv nebylo silnější (špinění). Neexistují žádná antidota adalší léčba by měla být symptomatická.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1. Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, nouzovákontraceptiva. ATC kód: G03AD02Ulipristal-acetát je perorálně aktivní syntetický selektivní modulátor progesteronového receptoru,který působí tím, že se váže s vysokou afinitou na lidský progesteronový receptor. Při nouzovéantikoncepci je za mechanismus působení považována inhibice nebo zpoždění ovulace potlačenímvzestupu luteinizačního hormonu (LH). Farmakodynamická data ukazují, že i při užití ulipristalacetátu před předpokládanou ovulací (vzestup LH již začal) je přípravek schopen odložit prasknutífolikulu alespoň o 5 dní u 78,6 % případů (p < 0,005 vs. levonorgestrel a vs. placebo) (viz tabulka).Prevence ovulace1,§Placebon=50Levonorgestreln=48Ulipristal-acetátn=34Podání před vzestupem LH n=160,0 %n=1225,0 %n=8100 %p < 0,005*Podání po vzestupu LH, alepřed vrcholem LHn=1010,0 %n=1414,3 %NS†n=1478,6 %p < 0,005*Podání po vrcholu LH n=244,2 %n=229,1 %NS†n=128,3 %NS*1: Brache et al, Contraception 2013§: definováno jako přítomnost neprasklého dominantního folikulu pět dní po podání přípravku v pozdnífolikulární fázi*: v porovnání s levonorgestrelemNS: statisticky nevýznamné†: v porovnání s placebemUlipristal-acetát má také vysokou afinitu ke glukokortikoidovému receptoru a in vivo byly u zvířatantiglukokortikoidní účinky pozorovány. U lidí však nebyl žádný takový účinek pozorován anipo opakovaném podání v denní dávce 10 mg. Má minimální afinitu k androgenovému receptoru ažádnou afinitu k lidským estrogenovým nebo mineralokortikoidním receptorům.Výsledky dvou nezávislých randomizovaných kontrolovaných studií u žen, které požádaly o nouzovouantikoncepci mezi 0 a 72 hodinami po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání použité metodyantikoncepce, prokázaly (viz tabulka), že účinnost ulipristal-acetátu v nouzové antikoncepci není horšív porovnání s levonorgestrelem. Při srovnání výsledků obou studií prostřednictvím meta-analýzyvyplývá, že riziko otěhotnění při užití ulipristal-acetátu bylo v porovnání s levonorgestrelem výrazněsníženo (p = 0,046).RandomizovanákontrolovanástudieČetnost otěhotnění (%)během 72 h po nechráněném pohlavním styku nebo poselhání použité metody antikoncepce2Podíl rizik otěhotnění [95% CI] –ulipristal-acetát v porovnánís levonorgestrelem2Ulipristal-acetát LevonorgestrelHRA2914-507 0,91(7/773)1,68(13/773)0,50 [0,18-1,24]HRA2914-513 1,78(15/844)2,59(22/852)0,68 [0,35-1,31]Metaanalýza 1,36(22/1617)2,15(35/1625)0,58 [0,33-0,99]2 – Glasier et al, Lancet 2010Během dvou studií bylo získáno dostatečné množství údajů o užití přípravku ellaOne v průběhu až 120hodin od nechráněného pohlavního styku. V otevřené klinické studii u žen, které požádaly o nouzovouantikoncepci a užily ulipristal-acetát mezi 48 a 120 hodinami po nechráněném pohlavním styku, bylapozorována četnost otěhotnění u 2,1 % případů (26/1241). Druhá srovnávací studie navíc uvedlavýsledky o 100 ženách, které užily ulipristal-acetát během 72 až 120 hodin po nechráněnémpohlavním styku, u kterých nedošlo k otěhotnění.Omezené a neprůkazné údaje z klinických studií poukazují na možné snížení účinnosti ulipristalacetátu u žen s vyšší tělesnou hmotností nebo BMI (viz bod 4.4). Níže uvedená metaanalýza čtyřklinických studií provedených za použití ulipristal-acetátu nezahrnuje ženy, které měly dalšínechráněné styky.BMI (kg/m2) Podváha0–18,5Normální18,5–25Nadváha25–30Obezita30 a vyššíPočet celkem 128 1866 699 467Počet těhotenství 0 23 9 12Výskyt těhotenství 0,00 % 1,23 % 1,29 % 2,57 %Intervalspolehlivosti 0,00–2,84 0,78–1,84 0,59–2,43 1,34–4,45Observační studie prováděná po uvedení na trh a vyhodnocující účinnost a bezpečnost přípravkuellaOne u dospívajících ve věku do 17 let neobjevila žádný rozdíl v profilu bezpečnosti a účinnostiv porovnání s dospělými ženami ve věku 18 let a výše.5.2. Farmakokinetické vlastnostiAbsorpcePo perorálním podání jednorázové dávky 30 mg je ulipristal-acetát rychle absorbován s nejvyššíplazmatickou koncentrací 176 ± 89 ng/ml přibližně 1 hodinu (0,5–2,0 h) po podání a s AUC0-∞556 ± 260 ng.h/ml.Podání ulipristal-acetátu se snídaní s vysokým obsahem tuku mělo za následek o přibližně 45 % nižšíprůměrnou Cmax, zpožděnou Tmax (od mediánu 0,75 hodin až 3 hodiny) a o 25 % vyšší průměrnouAUC0-∞ ve srovnání s podáním nalačno. Podobné výsledky byly pozorovány u aktivníchmonodemethylovaných metabolitů.DistribuceUlipristal-acetát se silně váže (>98 %) na plazmatické bílkoviny, včetně albuminu, alfa-1-kyseléhoglykoproteinu a lipoproteinu s vysokou hustotou.Ulipristal-acetát je lipofilní sloučenina, která je distribuována mateřským mlékem; střední množstvídenní exkrece je 13,35 µg [0–24 h], 2,16 µg [24–48 h], 1,06 µg [48–72 h], 0,58 µg[72–96 h] a 0,31 µg [96–120 h].Dle údajů ze studií in vitro může být ulipristal-acetát inhibitorem transportérů BCRP (proteinrezistence karcinomu prsu) na úrovni tenkého střeva. Účinky ulipristal-acetátu na BCRP nemajípravděpodobně žádné klinické důsledky.Ulipristal-acetát není substrátem OATP1B1 ani OATP1B3.Biotransformace/eliminaceUlipristal-acetát je rozsáhle metabolizován na monodemethylované, didemethylovanéa hydroxylované metabolity. Monodemethylovaný metabolit je farmakologicky aktivní. Údaje in vitronaznačují, že tento metabolismus je převážně zprostředkován CYP3A4 a do malé míry CYP1A2a CYP2A6. Terminální poločas ulipristal-acetátu v plazmě po podání jednotlivé dávky 30 mg jeodhadován na 32,4 ± 6,3 hodin se střední perorální clearance (CL/F) 76,8 ± 64,0 l/h.Zvláštní skupiny pacientůNebyly provedeny žádné farmakokinetické studie s ulipristal-acetátem u žen s poruchou funkce ledvinnebo jater.5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiNeklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity poopakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Nejvíce nálezůve studiích obecné toxicity se týkalo mechanismu působení jako modulátoru progesteronovýcha glukokortikoidových receptorů s antiprogesteronovou aktivitou pozorovanou v expozicíchpodobných terapeutickým hladinám.Informace získané ze studií reprodukční toxicity jsou omezené, jelikož u těchto studií nebyla měřenamíra expozice. Ulipristal-acetát má embryoletální účinek u potkanů, králíků (v opakovaných dávkáchnad 1 mg/kg) a u opic. Bezpečnost pro lidské embryo při těchto opakovaných dávkách není známa.V dávkách dostatečně nízkých k udržení březosti u zvířecích druhů nebyly pozorovány žádnéteratogenní účinky.Studie kancerogenity (u myší a potkanů) prokázaly, že ulipristal-acetát není kancerogenní.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1. Seznam pomocných látekJádro tablety:Monohydrát laktosyPovidonSodná sůl kroskarmelosyMagnesium-stearátPotahová vrstva tablety:Polyvinylalkohol (E1203)Makrogol (E1521)Mastek (E553b)Oxid titaničitý (E171)Polysorbát 80 (E433)Žlutý oxid železitý (E172)Hlinitokřemičitan draselný (E555)6.2. InkompatibilityNeuplatňuje se.6.3. Doba použitelnosti3 roky6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníTento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.6.5. Druh obalu a obsah baleníPVC-PVDC (s UV filtrem) / Al blistr po 1 tabletě.Krabička obsahuje jeden blistr.6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkuŽádné zvláštní požadavky.7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACILABORATOIRE HRA PHARMA200 avenue de Paris92320 CHATILLONFrancie8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)EU/1/09/522/0039. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACEDatum první registrace: 15. května 2009Datum posledního prodloužení registrace: 21. březen 2014Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropskéagentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses