Bayflex 1178mg por.tbl.flm.30x1178mg


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Klouby a chrupavky

Výrobce: Jemo-pharm A/s, Stege
Číslo výrobku: 2473529
Cena: 277.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Bayflex 1178mg por.tbl.flm.30x1178mgSp.zn.sukls57836/2015SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUBayflex 1178 mgpotahované tablety2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna potahovaná tableta obsahuje natrii glucosamini sulfatis complexus 1884,60 mg ekvivalentníglucosamini sulfas 1500 mg nebo glucosaminum 1178 mg.Pomocná látka se známým účinkem: sodík 151 mg .Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAPotahované tablety.Bílé nebo téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceSymptomatická léčba mírné až středně těžké osteoartrózy kolene.4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníDospělí:Jedna tableta denněGlukosamin není indikován k léčbě akutní bolesti. K úlevě (zejména úlevě od bolesti) nemusí dojítdříve, než po několika týdnech léčby a někdy i po delší době. Pokud nedojde k úlevě od bolesti po 2-3měsících, je třeba pokračování v léčbě glukosaminem přehodnotit.Pediatrická populacePodávání přípravku Bayflex 1178 mg dětem a dospívajícím do 18 let věku se vzhledem knedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.Starší pacienti:U starších pacientů nebyly provedeny žádné specifické studie, podle klinických zkušeností však nenípotřebná úprava dávek při léčbě jinak zdravých starších pacientů.Poškozená funkce ledvin a/nebo jaterU pacientů s poškozenou funkcí ledvin a/nebo jater nelze vydat žádná doporučení ohlednědávky, protože u těchto pacientů nebyly provedeny žádné studie.Způsob podáníPerorální podání. Tablety lze užívat spolu s jídlem nebo nezávisle na jídle.4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na korýše, protože léčivá látka se získává z korýšů.Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.Děti do 2 let věku.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíJe nutno konzultovat lékaře, neboť musí být vyloučeno onemocnění kloubů vyžadující jinou léčbu.U pacientů s poruchou glukózové tolerance se doporučuje před zahájením léčby a periodicky vjejím průběhu monitorovat glykémii a potřebu inzulínu.U pacientů se známými rizikovými faktory pro kardiovaskulární onemocnění sedoporučuje monitorovat hladiny krevních lipidů, protože v několika případech byla upacientů léčených glukosaminem pozorována hypercholesterolémie.Byla popsána exacerbace příznaků astmatu, která byla spuštěna zahájením léčbyglukosaminem (příznaky ustoupily po vysazení glukosaminu). Pacienti s astmatem, kteřízahajují léčbu glukosaminem, si proto musí být vědomi možnosti zhoršení příznaků.Tento léčivý přípravek obsahuje 6, 52 mmol (nebo 151 mg) sodíku v dávce. Nutno zohlednitu pacientů na sodíkové dietě.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceByl hlášen zvýšený účinek kumarinových antikoagulancií (např. warfarin) při současnémpodávání s glukosaminem. Pacienty léčené kumarinovými antikoagulancii je proto nutno přizahájení nebo ukončení léčby glukosaminem pečlivě monitorovat.Souběžná léčba glukosaminem může zvýšit absorpci a sérovou koncentraci tetracyklinů,klinický význam této interakce je však pravděpodobně omezený.Vzhledem k omezené dokumentaci potenciálních lékových interakcí s glukosaminem je obecněnutno mít na paměti, že může dojít ke změněné reakci na současně užívané přípravky nebo kezměnám jejich koncentrace.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníTěhotenstvíNeexistují relevantní údaje o používání glukosaminu u těhotných žen. Ze studií na zvířatechnení k dispozici dostatek údajů. Glukosamin by neměl být během těhotenství podáván.Kojení:Nejsou k dispozici žádné údaje o vylučování glukosaminu do mateřského mléka. Proto sepodávání glukosaminu při kojení nedoporučuje, neboť neexistují žádné údaje o bezpečnostipřípravku pro novorozence.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud je použití tablet pociťována závrať nebo ospalost, řízení ani obsluha strojů se nedoporučuje.4.8 Nežádoucí účinkyNejčastějšími nežádoucími účinky souvisejícími s léčbou glukosaminem jsou nausea, bolestbřicha, trávicí potíže, zácpa nebo průjem. Navíc byly hlášeny bolest hlavy, únava, vyrážka,svědění a návaly. Uváděné nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a přechodné.V níže uvedené tabulce jsou uvedeny všechny nežádoucí účinky dle tříd orgánových systémů ačetnosti (velmi časté ≥ 1/10; časté ≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses