Balneum Hermal F liq.1x500ml


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Masti. krémy. mléka
Kůže

Výrobce: HERMAL KURT HERRMANN, REINBEK
Číslo výrobku: 4042762052886
Cena: 198.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Balneum Hermal F liq.1x500msp.zn. sukls263805/2011SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUBalneum Hermal FPřísada do koupele2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ100 g roztoku obsahuje arachidis oleum 46,45 g, paraffinum per liquidum 47,00 g.Pomocné látky se známým účinkem: propylenglykol, butylhydroxytoluenÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAPřísada do koupelePopis přípravku: světle žlutý, lehce opalizující olejový roztok4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1. TERAPEUTICKÉ INDIKACEK podpůrné léčbě suché, šupinaté, svědivé a mimořádně citlivé pokožky různého původu jakonapř. u atopického (kojeneckého) ekzému, u neurodermatitidy, u lupénky a u ichtyózy. Jemožno používat u kojenců, malých dětí i dospělých.4.2. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍK odměření správného množství lze použít vnitřní část šroubovacího uzávěru jako odměrku.Odměřené množství olejového roztoku se přidá do vody ke koupání (ne naopak) a pečlivě sepromíchá, aby došlo ke stejnoměrnému rozptylu.DávkováníPro 1 celotělovou koupel (150 l vody) se použije 30 - 45 ml olejového roztoku, což odpovídá2 - 3 odměrkám (šroubovací uzávěr).Pro částečnou koupel (5 l vody) se použije 1 ml olejového roztoku, což odpovídá ¼ kávové lžičky.Pediatrická populacePro dětskou koupel (25 l vody) se použije 5 ml olejového roztoku, což odpovídá1/3 odměrky(šroubovací uzávěr).Způsob podáníTeplota vody by neměla překročit 36 ºC, jelikož při vyšších teplotách se snižuje promašťující účinek.Nižší teplota vody (kolem 32 ºC) je příznivější k promaštění kůže. Doba koupele se určujeindividuálně, neměla by však přesáhnout 15-20 minut. U kojenců a malých dětí obyčejněpostačuje doba lázně jen několik minut.Balneum Hermal F se může použít i při sprchování. V tomto případě se neředěný olejovýroztok nanese na navlhčenou pokožku a pak se lehce osprchuje.Po koupeli se kůže osuší lehkými doteky ručníkem, silné otírání snižuje terapeutický efekt.Frekvence použití se řídí druhem, rozsahem a mírou potíží a má být stanovena individuálně.Je doporučeno provádět koupele v odstupu 2-3 dnů, případně denně.4.3. KONTRAINDIKACEBalneum Hermal F nesmí být používán při- hypersenzitivitě na léčivé látky, na sójový olej, sóju, oříšky nebo na kteroukoli pomocnoulátku přípravku uvedenou v bodě 6.1.- akutních formách pustulózní psoriázy (Psoriasis pustulosa).V případě rozsáhlých poškození kůže a akutních kožních onemocněních neznámé příčiny, přizávažných horečnatých a infekčních stavech, TBC, srdeční nedostatečnosti a hypertenzi by veškerékoupele – včetně koupelí s přídavkem přípravku Balneum Hermal F – měly být prováděny pouze poporadě s lékařem.4.4. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍNeaplikujte neředěný přípravek Balneum Hermal F do oblasti očí. V případě náhodného zasažení očíje ihned vypláchněte velkým množstvím studené vody.Butylhydroxytoluen může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebopodráždění očí a sliznic.Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.Pacienta je nutno upozornit, že po vypuštění vody z vany je nebezpečí uklouznutí, protožepovrch vany je pokryt mastným filmem. Po každé koupeli je proto nezbytné okamžitě vanudůkladně vyčistit běžným čisticím prostředkem pro domácnost a pak opláchnout horkouvodou.4.5. INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A JINÉ FORMYINTERAKCENásledné použití mýdel a saponátů ruší příznivý účinek Balneum Hermal F.Jiné interakce nejsou známy.4.6. FERTILITA, TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍPoužívání v těhotenství a při kojení je možné bez omezení.4.7. ÚČINKY NA SCHOPNOST ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJEPřípravek Balneum Hermal F nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.4.8 NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYČetnost nežádoucích účinků je uváděna dle následující klasifikace:Velmi časté (≥ 1/10)Časté (≥ 1/100 až < 1/10)Méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100)Vzácné (≥ 1/10000 až 1/1000)Velmi vzácné (< 1/10000)Není známo (z dostupných údajů nelze určit)Poruchy imunitního systémuVzácně (≥ 1/10000 až 1/1000) může arachidonový olej vyvolat závažné alergické reakce.Poruchy kůže a podkožní tkáněPři použití Balneum Hermal F můževe velmi vzácných případech (< 1/10000) vzniknout folikulitida.S frekvencí není známo může dojít k zarudnutí, svědění a pálení pokožky.Hlášení podezření na nežádoucí účinkyHlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje topokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnicképracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.4.9. PŘEDÁVKOVÁNÍŠkodlivé působení vlivem zvýšené olejové koncentrace v koupelové vodě není známé.V případě náhodného požití dítětem se poraďte s lékařem.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1. FARMAKODYNAMICKÉ VLASTNOSTIFarmakoterapeutická skupina: Emoliencia a protektiva, měkký parafín a tukové produktyATC kód: D02ACBalneum Hermal F vede ke stejnoměrnému pokrytí pokožky olejovým filmem, který sloužíjako přechodná ochranná vrstva až do obnovení přirozeného lipidového kožního pláště.Balneum Hermal F snižuje uvolňování fyziologických faktorů zadržujících vodu v rohovévrstvě (natural moisturizing factors - NMF). Redukuje také u kožních onemocnění (např.ekzému a psoriázy) zvýšené odpařování vody, tzv. transepidermální ztráty vody. Kromě tohopůsobí Balneum Hermal F ještě odlučování šupin. Použití je vhodné u pacientů s výrazněsuchou a svědící pokožkou, chudou na látky tukové povahy.Sojový olej obsahuje značný podíl χ- linolenové kyseliny, která je prekurzorem ceramidu,látky tukové povahy na povrchu keratinocytů.5.2. FARMAKOKINETICKÉ VLASTNOSTIPřípravek je určen jen k zevnímu použití.5.3 PŘEDKLINICKÉ ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K BEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKUPreklinická data jsou vzhledem ke způsobu použití přípravku nevýznamná.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEKLauromakrogol 400, diolamid kyseliny olejové, butylhydroxytoluen, askorbyl-palmitát, monohydrátkyseliny citronové, propylenglykol, isopropyl-palmitát, parfém6.2. INKOMPATIBILITYNásledné použití mýdel a saponátů ruší příznivý účinek Balneum Hermal F (viz bod 4.5).6.3. DOBA POUŽITELNOSTI3 roky, po prvním otevření 6 měsíců.6.4. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍUchovávejte při teplotě do 25 °C.6.5. DRUH OBALU A OBSAH BALENÍBílá, PE lahvička s PE těsnicí vložkou a PP šroubovacím uzávěrem (odměrkou)Balení po 100, 200, 500 a 2x500 ml.6.6. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI PŘÍPRAVKUVeškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místnímipožadavky.7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIAlmirall Hermal GmbHScholtzstrasse 3D-21465 Reinbek, NěmeckoTel: +49 (0) 40 72704-0Fax: +49 (0) 40 72292968. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)46/325/92-C9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACEDatum první registrace: 13.5.1992Datum posledního prodloužení registrace: 1.7.201510. DATUM REVIZE TEXTU1.7.2015

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses