Balmandol Olej drm.sol.1x225ml


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Masti. krémy. mléka
Kůže

Výrobce: SPIRIG AG
Číslo výrobku: 7680469350125
Cena: 171.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Balmandol Olej drm.sol.1x225mlsp.zn. sukls47761/2017SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUBalmandol olej300 mg / 693 mgKožní roztok2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ1 g roztoku obsahuje amygdalae oleum raffinatum 300 mg a paraffinum perliquidum 693 mg.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAKožní roztok.Popis přípravku: čirý, lehce nažloutlý, olejový roztok charakteristického zápachu.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceAtopická dermatitida, chronický ekzém jiného druhu, neurodermitida, sebostáza, hypersenzitivní asuchá pokožka kojenců a malých dětí, stařecká kůže, psoriáza, ichtyóza.4.2 Dávkování a způsob podáníStanovené množství přípravku se nalije do koupele a rozmíchá. Doporučené množství přípravku procelkovou koupel je 15-30 ml, pro celkovou koupel kojenců 5-10 ml. K odměření dávky se použiješroubovací uzávěr, který slouží jako odměrka.Doba léčebné koupele je 10-15 minut při doporučené teplotě vody 35 °C (uvedenou teplotu vody nenínutno dodržet). Po koupeli se doporučuje kůži osušit lehkými dotyky ručníkem (ne třením).Koupel je vhodné provádět 2-3krát týdně.Před léčebnou olejovou koupelí se doporučuje provést koupel očistnou - nikdy v opačném sledu.Po léčebné koupeli se nemají používat tělové šampony a mýdlo.Balmandol olej je možno použít i jako kožní olej, např. po osprchování se jemně vmasíruje do vlhképokožky.4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPo koupeli je třeba vanu umýt koncentrovaným (neředěným) čisticím prostředkem, neboť povrch vanyje pokryt mastným filmem a hrozí nebezpečí uklouznutí.V případě rozsáhlých poškození kůže a akutních kožních onemocněních neznámé příčiny, přizávažných horečnatých a infekčních stavech, tuberkulóze, srdeční nedostatečnosti a hypertenzi byveškeré koupele měly být prováděny pouze po poradě s lékařem.Neředěný přípravek Balmandol olej se nemá aplikovat do oblasti očí. V případě náhodného zasaženíočí je třeba je ihned vypláchnout velkým množstvím studené vody.Léčba má být přerušena v případě výskytu pruritu nebo erytému po aplikaci.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceBalmandol olej může nepříznivě ovlivnit vstřebávání jiného léčivého přípravku aplikovaného na kůži,proto se doporučuje použít přípravky v časových odstupech.Po léčebné koupeli se nemají používat tělové šampony a mýdlo.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníTěhotenstvíPo dobu těhotenství je možné přípravek používat.KojeníV období kojení je možné přípravek používat.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNení relevantní.4.8 Nežádoucí účinky.Nežádoucí účinky jsou vykazovány v souladu s MedDRA podle tříd orgánových systémů a frekvence.Frekvence nežádoucích účinů je definována takto: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méněčasté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a není známo(z dostupných údajů nelze určit).MedDRA třída orgánového systému Frekvence Nežádoucí účinkyPoruchy kůže a podkožní tkáně Není známo Pruritus, erytém, iritace kůžePoruchy imunitního systému Není známo HypersenzitivitaV souvislosti s použitím přípravku Balmandol byl hlášen u některých pacientů výskythypersenzitivních projevů, jako jsou erytém, pruritus, iritace kůže. Na základe dostupných dat tytoreakce po vysazení přípravku odezněly (viz bod 4.4)Hlášení podezření na nežádoucí účinkyHlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňujeto pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnicképracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek4.9 PředávkováníNení známo.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Emoliencia a protektiva, měkký parafín a tukové produkty,ATC kód: D02ACRozprostíravá koupel – floating bath – Balmandol olej se nevmísí do objemu vody ke koupeli, alezůstává na vodní hladině.Hydratace - pokožka zvlhčená koupelí při přechodu vrstvou přípravku Balmandol olej na seberovnoměrně „natáhne“ olej a voda se z pokožky neodpařuje. Okluzí, resp. snížením transepidermálníztráty vody (TEZV) hydratuje pokožku.Promaštění – Balmandol olej, díky svým galenickým vlastnostem, umožňuje intenzivně promastitpokožku.Mandlový olej a vitamin E - Balmandol olej obsahuje mandlový olej, vyznačující se významnýmpodílem esenciálních mastných kyselin. Přírodní tokoferol přidaný do přípravku působí v lipofilnímprostředí antioxidativně a chrání labilní dvojité vazby esenciálních mastných kyselin.Balmandol olej neobsahuje emulgátory, zůstává nezředěný v tenké vrstvě na vodní hladině díkyminimálnímu množství roztažných látek. Balmandol olej je proto možné natřít i přímo na pokožku.5.2 Farmakokinetické vlastnostiOleje různého původu mají v závislosti od koncentrace odlišnou afinitu ke kůži. Zjistilo se, že nakeratin se silněji vážou minerální oleje s vyšší koncentrací a rostlinné oleje s nižší koncentrací. Prooptimální adhezi na keratin třeba použít směs minerálního a rostlinného oleje, a to ve vhodnémpoměru. Balmandol olej má tento optimální poměr parafínu a mandlového oleje 7:3.V přípravku Balmandol olej je použitý za studena lisovaný mandlový olej. Mandlový olej sevyznačuje středně silnou penetrační schopností do kůže a vysokým podílem esenciálních, víckrátnenasycených mastných kyselin (15-20 %). Hlavní podíl tvoří kyselina linolová a linolenová.Balmandol olej neobsahuje žádné emulgační substance. Místo emulgátorů obsahuje malé množství(0,2 %) povrchově aktivních látek, které snižují jeho viskozitu. Proto se Balmandol olej výborněnatáhne po povrchu vodní hladiny anebo i při natírání přímo na pokožku. Tyto látky po jeho nanesenína suchou kůži umožňují vytvořit homogenní lipidový ochranný film.5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiBezpečnost přípravku byla ověřena dlouhodobým používáním.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látekKoncentrovaný olejový roztok tokoferolůCyklometikonPoloxamerParfém6.2 InkompatibilityNeuplatňuje se.6.3 Doba použitelnosti3 roky6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25 °C.6.5 Druh obalu a obsah baleníPlastová lahev s nalévací vložkou, šroubovací uzávěr, který zároveň slouží jako odměrka, krabička.Velikost balení: 225 ml.6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímVeškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místnímipožadavky.7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIGalderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO46/003/97-C9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACEDatum první registrace: 15.01.1997Datum posledního prodloužení registrace:10. DATUM REVIZE TEXTU7. 8. 2017

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses