Azelastin Comod 0.5mg/ml oph.gtt.sol.1x10ml/5mg


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Alergie
Oční kapky

Výrobce: URSAPHARM ARZNEIMITTEL
Číslo výrobku: 2976778
Cena: 216.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Azelastin Comod 0.5mg/ml oph.gtt.sol.1x10ml/5mgSp. zn. sukls230046/2016SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUAzelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍAzelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml)Jedna kapka o objemu asi 30 mikrolitrů obsahuje azelastini hydrochloridum 0,015 mg.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAOční kapky, roztokPopis přípravku: čirý, bezbarvý roztok4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceSymptomatická léčba a prevence sezónní alergické konjunktivitidy u dospělých a dětí od 4 let.Symptomatická léčba a prevence nesezónní (celoroční) alergické konjunktivitidy u dospělých a dětíod 12 let.4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníSezónní alergická konjunktivitidaObvyklá dávka u dospělých a dětí od 4 let je 1 kapka do každého oka dvakrát denně (ráno a večer),která může být zvýšena v případě potřeby na čtyřikrát denně. Pokud se očekává expozice alergenu,Azelastin COMOD má být podáván profylakticky, před touto expozicí.Nesezónní (celoroční) alergická konjunktivitidaObvyklá dávka u dospělých a dětí od 12 let je 1 kapka do každého oka dvakrát denně (ráno a večer),která může být zvýšena v případě potřeby na čtyřikrát denně. Protože bezpečnost a účinnost bylav klinických studiích prokázána až po dobu 6 týdnů, má být délka léčby omezena na dobumaximálně 6 týdnů.Je nutno zdůraznit, že i v případě sezónní konjunktivitidy je použití po dobu delší než 6 týdnů nutnoprovádět pouze pod lékařským dohledem.Pacientům má být doporučeno kontaktovat svého lékaře, pokud se příznaky zhorší nebo nezlepšíběhem 48 hodin.4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíAzelastin COMOD není určený pro léčbu očních infekcí. Další upozornění viz bod 4.5 a 4.6.Při nošení měkkých kontaktních čoček by přípravek Azelastin COMOD neměl být používán.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceNebyly provedeny žádné interakční studie s přípravkem Azelastin COMOD.Interakční studie s vysokými perorálními dávkami azelastinu byly provedeny, ale nejsou proAzelastin COMOD významné vzhledem k tomu, že se systémové hladiny po podání očních kapekpohybují v rozmezí pikogramů.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníFertilitaÚčinky na lidskou fertilitu nebyly zkoumány.TěhotenstvíPro stanovení bezpečnosti azelastinu během těhotenství u člověka nejsou k dispozici dostatečnéinformace. Při vysokých perorálních dávkách prokázal azelastin při pokusech na zvířatech indukcinežádoucích účinků (fetální úmrtí, retardace růstu a malformace kostí). Lokální aplikace do okavede k minimální systémové expozici s hladinami v plasmě v rozmezí pikogramů. Je však třebaopatrnosti, pokud je Azelastin COMOD používán během těhotenství.KojeníAzelastin je vylučován do mateřského mléka v nízkých množstvích. Z toho důvodu není AzelastinCOMOD doporučován během kojení.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeMírné, přechodné podráždění, které se může objevit po aplikaci přípravku Azelastin COMOD,pravděpodobně neovlivní výraznějším způsobem zrak. Pokud se však objeví jakékoli přechodnéúčinky na zrak, má být pacientovi doporučeno, aby před řízením nebo obsluhou stroje počkal, ažtyto účinky odezní.4.8 Nežádoucí účinkyVelmi časté: (≥ 1/10)Časté: (≥ 1/100 až < 1/10)Méně časté: (≥ 1/1 000 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses