Apo-Panto 20mg por.tbl.ent. 14x20mg


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Trávící soustava
Pálení žáhy. nevolnost

Výrobce: Apotex Nederland B.v., Leiden
Číslo výrobku: 2741578
Cena: 129.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Apo-Panto 20mg por.tbl.ent. 14x20mgSp.zn.sukls45776/2017SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUAPO-PANTO 20 mg enterosolventní tablety2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna enterosolventní tableta obsahuje pantoprazolum 20 mg (ve formě pantoprazolum natricumsesquihydricum).Pomocné látky se známým účinkemKaždá enterosolventní tableta obsahuje 38,425 mg maltitolu a 0,345 mg lecithinu (získanéhoze sójového oleje) (viz bod 4.4).Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAEnterosolventní tabletyŽluté, oválné tablety.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceKrátkodobá léčba refluxních příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace) u dospělých.4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníDoporučená dávka je 20 mg pantoprazolu (1 tableta) denně.K dosažení úlevy od příznaků může být nutné užívat tablety po dobu 2 – 3 po sobě následujících dnů.Jakmile je dosaženo úlevy od příznaků, léčba má být ukončena. Bez porady s lékařem léčba nemápřekročit 4 týdny.Pokud nedojde k dosažení úlevy od příznaků po 2 týdnech nepřetržité léčby, pacient má býtpoučen, aby se poradil s lékařem.Zvláštní populaceU starších pacientů nebo u pacientů s poruchou renální nebo jaterní funkce není nutná úprava dávky.Pediatrická populaceVzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti se podávání přípravku APO-PANTOdětem a dospívajícím do 18 let věku nedoporučuje.Způsob podáníTablety se nesmí žvýkat ani drtit, polykají se celé před jídlem a zapíjejí se trochou vody.4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku, substitutované benzimidazoly, lecithin (ze sójového oleje) nebona kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.Souběžné podávání s atazanavirem (viz bod 4.5).4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPacienti by měli být poučeni, aby se poradili s lékařem, jestliže: se vyskytne jakýkoliv varovný příznak (např. výrazný neúmyslný úbytek hmotnosti, anémie nebomeléna, krvácení do trávicího ústrojí, dysfágie, úporné zvracení nebo zvracení s obsahem krve)a v případě podezření nebo potvrzení žaludečního vředu, kdy je třeba vyloučit maligní onemocnění,protože léčba pantoprazolem může zmírnit příznaky, a tím zpozdit stanovení diagnózy závažnéhostavu. V těchto případech je nutno vyloučit maligní onemocnění.Pokud příznaky přetrvávají i navzdory odpovídající léčbě, je třeba zvážit další vyšetření.• v minulosti prodělali žaludeční vřed nebo operaci gastrointestinálního traktu.• po dobu 4 a více týdnů užívají nepřetržitě symptomatickou léčbu pro zažívací obtíže nebopálení žáhy.• mají žloutenku, poškození jater nebo onemocnění jater.• mají jiné závažné onemocnění, které ovlivňuje jejich celkový stav.• jsou starší 55 let a mají nové nebo nově změněné příznaky.Pacienti s dlouhodobě se opakujícími příznaky jako jsou zažívací obtíže nebo pálení žáhy by mělipravidelně navštěvovat lékaře. Zejména pacienti starší 55 let, kteří denně užívají nějaký lék prozažívací obtíže nebo pálení žáhy bez lékařského předpisu, by měli informovat svého lékaře nebolékárníka.Pacienti by neměli souběžně užívat jiné inhibitory protonové pumpy nebo H2 antagonisty.Pacienti by se měli před užíváním tohoto léčivého přípravku poradit s lékařem v případě, že majípodstoupit endoskopii nebo dechový test na ureu.Pacienti by měli být upozorněni, že tablety nevyvolají okamžitou úlevu od příznaků. Pacienti mohouočekávat úlevu od příznaků přibližně po jednom dnu léčby pantoprazolem, ale k úplnému vyléčenípálení žáhy může být nutná léčba po dobu 7 dnů.Pacienti by pantoprazol neměli užívat jako léčivý přípravek k preventivnímu použití.Gastrointestinální infekce vyvolané bakteriemiPři užívání pantoprazolu, podobně jako du všech inhibitorů protonové pumpy (PPI), lze očekávatzvýšení počtu bakterií běžně se vyskytujících v horním gastrointestinálním traktu. Léčba přípravkysnižujícími aciditu vede k mírnému zvýšení rizika výskytu gastrointestinálních infekcí způsobenýchbakteriemi jako Salmonella, Campylobacter či C. difficile.Tento léčivý přípravek obsahuje maltitol. Tento léčivý přípravek by neměli užívat pacienti sevzácnou dědičnou poruchou nesnášenlivosti fruktózy.Tento léčivý přípravek obsahuje lecithin odvozený ze sojového oleje. Pacienti nemají užívat tentoléčivý přípravek, jestliže jsou alergičtí na arašídy nebo sóju.Kombinovaná terapieV případě kombinované terapie je třeba dodržovat Souhrn údajů o přípravku příslušných léčivýchpřípravků používaných k této léčbě.Současné podávání s atazanaviremNedoporučuje se současné podávání atazanaviru s inhibitory protonové pumpy (viz bod 4.5).Pokud je kombinace atazanaviru a inhibitoru protonové pumpy považována za nezbytnou,doporučuje se pečlivé klinické sledování (např. virová zátěž) v kombinaci se zvýšením dávkyatazanaviru na 400 mg s dávkou ritonaviru 100 mg. Denní dávka pantoprazolu 20 mg nemá býtpřekročena.Subakutní kožní lupus erythematodes (SCLE)S inhibitory protonové pumpy jsou velmi vzácně spojeny případy SCLE. Pokud se objeví léze, zejménana místech, kde je kůže vystavena slunečním paprskům, a pokud jsou tyto léze doprovázeny bolestíkloubů, pacient by měl neprodleně vyhledat lékařskou pomoc a lékař by měl zvážit vysazení přípravkuAPO-PANTO. SCLE, který se vyvinul po předchozí léčbě některým inhibitorem protonové pumpy,může zvyšovat riziko SCLE i u jiných inhibitorů protonové pumpy.Interference s laboratorními testyZvýšená hladina chromograninu A (CgA) může interferovat s vyšetřením neuroendokrinních tumorů.Aby se tomu předešlo, je třeba léčbu přípravkem APO-PANTO přerušit alespoň 5 dní před měřenímCgA (viz bod 5.1). Pokud se hladiny CgA a gastrinu po úvodním měření nevrátí do referenčníhorozmezí, je nutné měření zopakovat po 14 dnech od přerušení léčby inhibitorem protonové pumpy.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceVliv pantoprazolu na absorbci jiných léčivých přípravkůZ důvodu vysoké a dlouhodobé inhibice sekrece žaludeční kyseliny může pantoprazol snížit absorpciléčiv, jejichž biologická dostupnost je závisí na pH v žaludku, např. některá azolová antimykotika, jakojsou ketokonazol, itrakonazol, posakonazol a další léčiva jako erlotinib.Léčba HIV (atazanavir)Ukázalo se, že současné užívání atazanaviru 300 mg/ritonaviru 100 mg s omeprazolem (40 mgjedenkrát denně) nebo atazanaviru 400 mg s lansoprazolem (60 mg jednotlivá dávka) u zdravýchdobrovolníků mělo za následek snížení biologické dostupnosti těchto přípravků k léčbě HIV(atazanaviru) a může ovlivnit účinnost těchto léčiv. Vstřebávání atazanaviru je závislé na pH. Protonesmí být inhibitory protonové pumpy včetně pantoprazolu podávány současně s atazanavirem (viz bod4.4).Kumarinová antikoagulancia (fenprokumon nebo warfarin)Ačkoliv ve farmakokinetických klinických studiích nebyly pozorovány žádné interakce běhemsoučasného podání fenprokoumonu nebo warfarinu, během post-marketingového období byly vněkolika izolovaných případech hlášeny změny v mezinárodním normalizačním poměru (INR).U pacientů léčených kumarinovými antikoagulancii (např. fenprokumon nebo warfarin) se protodoporučuje monitorování protrombinového času /INR po zahájení, ukončení nebo běhemnepravidelného užívání pantoprazolu.Jiné studie interakcíPantoprazol je rozsáhle metabolizován v játrech prostřednictvím enzymatického systému cytochromuP450. Hlavní cestou metabolizace je demethylace prostřednictvím CYP2C19 a mezi dalšímetabolické cesty patří oxidace prostřednictvím CYP3A4.Studie interakcí s léčivými přípravky, které jsou také metabolizovány těmito cestami, jako jekarbamazepin, kofein, diazepam, diklofenak, digoxin, etanol, glibenklamid, metoprolol, naproxen,nifedipin, fenytoin, piroxicam, teofylin a perorální kontraceptivum s obsahem levonorgestrelu a ethinylestradiolu neodhalily žádné klinicky signifikantní interakce.Výsledky řady studií interakcí prokázaly, že pantoprazol neovlivňuje metabolismus léčivých látekmetabolizovaných prostřednictvím CYP1A2 (jako kofein, theofylin), CYP2C9 (jako piroxikam,diklofenak, naproxen), CYP2D6 (jako metoprolol), CYP2E1 (jako ethanol), ani nezasahuje do absorpcedigoxinu související s p-glykoproteinem.Zároveň byly provedeny studie interakcí se souběžným podáváním pantoprazolu a některýchantibiotik (klaritromycin, metronidazol, amoxicilin). Nebyly zjištěny žádné klinicky významnéinterakce.Rovněž se neprokázaly interakce se současně podávanými antacidy.MethotrexátBylo hlášeno, že souběžné podávání vysokých dávek methotrexátu (např. 300 mg) a inhibitorůprotonové pumpy zvyšuje u některých pacientů hladinu methotrexátu v krvi. Z tohoto důvodu může býtv případech, kdy se podávají vysoké dávky methotrexátu, například u zhoubného nádorovéhoonemocnění nebo psoriázy, nutné zvážit dočasné vysazení pantoprazolu.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníTěhotenstvíNejsou k dispozici adekvátní údaje o použití pantoprazolu u těhotných žen. Studie na zvířatechprokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Předklinické údaje neodhalily žádné důkazy poškozenífertility nebo teratogenních účinků (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.APO-PANTO nemá být užíván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.KojeníStudie na zvířatech prokázaly vylučování pantoprazolu do mateřského mléka. Bylo hlášeno vylučovánído lidského mléka. Proto při rozhodování, zda pokračovat v kojení nebo kojení přerušit, či zda vpodávání pantoprazolu pokračovat nebo jeho užívání ukončit, je třeba vyhodnotit přínos kojení pro dítěa přínos léčby pantoprazolem pro matku.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeMohou se vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou závratě a poruchy zraku (viz bod 4.8). Pokud sevyskytnou tyto projevy, pacienti by neměli řídit nebo obsluhovat stroje.4.8 Nežádoucí účinkyNežádoucí účinky (ADR) je možno očekávat u přibližně 5 % pacientů. Mezi nejčastěji hlášenénežádoucí účinky patří průjem a bolest hlavy, oba tyto účinky se vyskytují u přibližně 1 % pacientů.Při užívání pantoprazolu byly zaznamenány následující nežádoucí účinky.V následující tabulce jsou nežádoucí účinky hlášené s pantoprazolem hodnoceny dle klasifikacečetnosti:Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 to <1/10); méně časté (≥1/1 000 až ≤1/100); vzácné (≥1/10 000 až≤1/1 000); velmi vzácné (≤1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).Na žádné nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh není možné aplikovat četnosti nežádoucíchúčinků, a proto jsou uvedeny pod četností “není známo”.V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.Tabulka 1. Nežádoucí účinky u pantoprazolu z klinických studií a ze zkušeností po uvedení na trhČetnostTřídaorgánovýchsystémůČasté Méně časté Vzácné Velmi vzácné Není známoPoruchy krve alymfatickéhosystémuAgranulocytóza Trombocytopenie;Leukopenie,Poruchy PancytopenieimunitníhosystémuHypersenzitivita(včetněanafylaktickýchreakcí aanafylaktickéhošoku)Poruchymetabolismu avýživyHyperlipidémie azvýšení lipidů(triglyceridů,cholesterolu);Změny tělesnéhmotnostiHyponatrémie,HypomagnezemiePsychiatricképoruchyPoruchy spánku Deprese (azhoršení jižexistujícíchpříznaků)Dezorientace(a zhoršení jižexistujícíchpříznaků)Halucinace;Zmatenost(zejména upredisponovaných pacientů,dále zhoršeníjiž existujícíchpříznaků)PoruchynervovéhosystémuBolest hlavy;ZávratěPoruchy chuti ParestéziePoruchy oka Poruchy vidění/rozmazané viděníGastrointestinálníporuchyPolypyze žlázekfundužaludku(benigní)Průjem; Nauzea/zvracení;Abdominálnídistenze anadýmání; Zácpa;Sucho vústech; Bolestbřicha anepříjemnépocityv břišePoruchy jater ažlučových cestZvýšeníjaterníchenzymů(transamináz,γ-GT)ZvýšeníbilirubinuHepatocelulárnípoškození;Žloutenka;Hepatocelulární selháníPoruchy kůže apodkožní tkáněVyrážka/exantém /erupce;PruritusKopřivka;AngioedémStevensJohnsonůvsyndrom;Lyellůvsyndrom;Erythemamultiforme;Fotosenzitivita;Subakautníkožní lupuserythematodesPoruchy svalové (viz bod 4.4)a kosternísoustavy apojivové tkáněArtralgieMyalgieSvalové křečejako důsledeknerovnováhyelektrolytůPoruchy ledvin amočových cestIntersticiálnínefritida (smožnouprogresíselháníledvin)Poruchyreprodukčníhosystému a prsuGynekomastieCelkové poruchya reakce v místěaplikaceAstenie,vyčerpanosta malátnostZvýšení tělesnéteploty; PeriferníedémHlášení podezření na nežádoucí účinkyHlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje topokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnicképracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek4.9 PředávkováníŽádné příznaky předávkování u člověka nejsou známy.Systémová expozice 240 mg přípravku intravenózně aplikovaného po dobu dvou minut byla velmidobře tolerována. Z důvodu vysoké vazby na proteiny krevní plazmy, není pantoprazol možné rychleeliminovat pomocí dialýzy.V případě předávkování s klinickými známkami intoxikace neexistují žádná specifickádoporučení kromě zavedení symptomatické a podpůrné léčby.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: inhibitory protonové pumpy, ATC skupina: A02BC02Mechanismus účinkuPantoprazol je substituovaný benzimidazol, který inhibuje sekreci kyseliny chlorovodíkovév žaludku specifickým účinkem na protonovou pumpu parietálních buněk.Pantoprazol se konvertuje na aktivní formu v kyselém prostředí parietálních buněk, kde inhibujeenzym H+, K+-ATPázu, tj. finální stádium tvorby kyseliny chlorovodíkové v žaludku.Inhibice je závislá na dávce a ovlivňuje jak bazální, tak stimulovanou sekreci kyseliny. U většinypacientů dochází k ústupu pálení žáhy a příznaků kyselého refluxu do 1 týdne. Léčbapantoprazolem snižuje aciditu v žaludku, a tím zvyšuje gastrin v poměru ke snížení acidity.Zvýšení gastrinu je reverzibilní. Jelikož se pantoprazol váže na enzym distálně od hladinybuněčných receptorů, může ovlivňovat sekreci kyseliny chlorovodíkové nezávisle na stimulacijinými látkami (acetylcholin, histamin, gastrin). Účinek léčivé látky je stejný při perorálním iintravenózním podání.Působením pantoprazolu se zvyšují hodnoty gastrinu při hladovění. Při krátkodobém použití vevětšině případů nepřekračují normální horní limit. Při dlouhodobé léčbě se hladiny gastrinu vevětšině případů zdvojnásobí. K nadměrnému zvýšení však dochází pouze v izolovaných případech.Následkem toho je při dlouhodobé léčbě vzácně pozorováno mírné až střední zvýšení počtuspecifických endokrinních buněk (ECL) v žaludku (jednoduchá až adenomatoidní hyperplázie).Podle dosud provedených studií byla zjištěna tvorba karcinoidních prekurzorů (atypickáhyperplázie) nebo gastrických karcinoidů při experimentech na zvířatech (viz bod 5.3). Tytoprojevy nebyly pozorovány u člověka.Klinická účinnostV retrospektivní analýze 17 studií na 5960 pacientech s gastroezofageální refluxní chorobou(GORD), kteří byli léčeni 20 mg pantoprazolu v monoterapii, byly hodnoceny symptomy spojené skyselým refluxem, např. pálení žáhy a kyselá regurgitace, standardizovanými metodami. Vybranéstudie musely mít nejméně jedno zaznamenané hodnocení symptomu kyselého refluxu po 2týdnech. Diagnóza GORD v těchto studiích byla založena na endoskopickém vyšetření, kromě jednéstudie, která zařazovala pacienty pouze na základě symptomatologie.V těchto studiích bylo úplného ústupu pálení žáhy dosaženo za 7 dní u 54,0% až 80,6 %pacientů léčených pantoprazolem. Za 14 dnů bylo úplného ústupu pálení žáhy dosaženo u62,9% až 88,6% pacientů a za 28 dnů u 68,1% až 92,3% pacientů. U úplného ústupu kyseléregurgitace bylo dosaženo podobných výsledků jako u pálení žáhy.Po 7 dnech bylo úplného ústupu kyselé regurgitace dosaženo u 61,5% až 84,4 % pacientů, po14 dnech až u 67,7% až 90,4 % pacientů a po 28 dnech až u 75,2% až 94,5 % pacientů.U pantoprazolu bylo jednoznačně prokázáno, že má lepší účinnost než placebo a H2RA a ne nižšínež jiné PPI. Procenta ústupu symptomů kyselého refluxu byly zcela nezávislé na úvodním stádiuGORD.V průběhu léčby antisekretoriky dochází v reakci na sníženou sekreci žaludeční kyseliny ke zvýšenísérové hladiny gastrinu. V důsledku snížené žaludeční acidity se zvyšuje též koncentrace CgA.Zvýšená hladina CgA může interferovat s vyšetřením neuroendokrinních tumorů.Z dostupných publikovaných důkazů vyplývá, že léčba inhibitory protonové pumpy má býtpřerušena 5 dnů až 2 týdny před měřením CgA. To umožní, aby se hladiny CgA, které mohou býtfalešně zvýšeny v důsledku léčby inhibitory protonové pumpy, navrátily do referenčního rozmezí.5.2 Farmakokinetické vlastnostiFarmakokinetika se neliší při jednorázovém či opakovaném podání. V dávkovém rozmezí10 - 80 mg je plazmatická kinetika pantoprazolu lineární jak po perorálním, tak po intravenóznímpodání.AbsorpcePantoprazol je po perorálním podání rychle a úplně absorbován. Bylo zjištěno, že absolutníbiologická dostupnost z tablety činí asi 77 %. Maximálních sérových koncentrací (Tmax) kolem1 – 1,5 µg/ml je dosaženo průměrně za 2 – 2,5 hodiny po podání jednotlivé dávky 20 mg per os, tytohodnoty zůstávají konstantní i po vícenásobném podání. Souběžné podání jídla nemá žádný vlivna biologickou dostupnost (AUC nebo Cmax), ale zvyšuje kolísání doby vstřebávání (Tlag).DistribuceVazba pantoprazolu na sérové proteiny je asi 98 %. Distribuční objem je asi 0,15 l/kg.Metabolismus a eliminaceTerminální poločas eliminace (t 1/2) je přibližně 1 hod a clearance je asi 0,1 l/hod/kg. Vyskytlose i několik případů jednotlivců se zpožděnou eliminací. Z důvodu specifické vazby pantoprazoluna protonovou pumpu parietálních buněk nekoreluje eliminační poločas s mnohem delší doboutrvání účinku (inhibice sekrece kyseliny).Pantoprazol je téměř výhradně metabolizován v játrech. Renální eliminace představuje hlavní cestuexkrece (asi 80 %) metabolitů pantoprazolu, zbytek se vylučuje stolicí. Hlavním metabolitemv séru i v moči je desmethylpantoprazol konjugovaný se sulfátem. Poločas hlavního metabolitu(asi 1,5 hod) není o mnoho delší než poločas pantoprazolu.Zvláštní populacePorucha funkce ledvinPři podávání pantoprazolu pacientům s poruchou funkce ledvin (včetně pacientů na dialýze, při nížse eliminuje zanedbatelné množství pantoprazolu) není nutné snížení dávky. Stejně jako uzdravých jedinců je poločas pantoprazolu krátký. Ačkoli hlavní metabolit má mírně opožděnýpoločas (2 – 3 hod), exkrece je přesto rychlá, a tudíž nedochází ke kumulaci.Porucha funkce jaterPo podání pantoprazolu u pacientů s poruchou funkce jater (třídy A, B a C podle Child-Pugha)se hodnota poločasu zvyšuje na 3 až 7 hod a hodnoty AUC se zvyšují o faktor 3 až 6, zatímcomaximální koncentrace séra Cmax se zvyšuje jen mírně - faktor 1,3 - ve srovnání se zdravýmijedinci.Starší pacientiMírné zvýšení AUC a Cmax u starších dobrovolníků oproti mladším nebylo klinicky relevantní.5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiNeklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicitypo opakovaném podávání, genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.Ve dvouletých studiích karcinogenity na potkanech byly nalezeny neuroendokrinní neoplazmy.V jedné studii byly nalezeny papilomy dlaždicových buněk v přední části žaludku potkanů.Podrobně byl zkoumán mechanismus vedoucí k tvorbě gastrických karcinoidů při léčběsubstituovanými benzimidazoly, což umožňuje závěr, že se jedná o sekundární reakci na nadměrnézvýšení sérových hladin gastrinu, která nastala u potkanů během chronického podávání vysokýchdávek.Ve dvouletých studiích na hlodavcích bylo u potkanů (pouze v jedné studii na potkanech) a umyších samic pozorováno zvýšené množství jaterních nádorů, což bylo interpretováno jakonásledek vysokého poměru metabolizace pantoprazolu v játrech.Mírné zvýšení neoplastických změn štítné žlázy bylo pozorováno ve skupině potkanů, kterýmbyly podávány nejvyšší dávky (200 mg/kg). Výskyt těchto tumorů souvisí se změnamiodbourávání tyroxinu v játrech potkanů vyvolanými pantoprazolem. Protože terapeutické dávky učlověka jsou nízké, neočekávají se žádné škodlivé účinky na štítnou žlázu.Ve studiích na zvířatech (potkani) bylo 5 mg/kg zjištěno jako NOEL (No Observed Adverse EffectLevel, dávkovací hladina bez pozorovaných nežádoucích účinků) pro embryotoxicitu. Výzkumyneodhalily žádné důkazy poškození fertility či teratogenních účinků. Přechod přes placentu byltestován na potkanech a bylo zjištěno, že se zvyšuje s pozdějšími stádii gestace. V důsledku tohose koncentrace pantoprazolu v plodu krátce před porodem zvýšila.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látekJádro tabletymaltitol (E965)krospovidon typu Bsodná sůl karmelózybezvodý uhličitan sodnýkalcium-stearátPotahová vrstva tabletypolyvinyl alkoholmastekoxid titaničitý (E 171)makrogol 3350sójový lecithinžlutý oxid železitý (E 172)bezvodý uhličitan sodnýdisperze kopolymeru MA/EA (1:1)natrium-lauryl-sulfátpolysorbát 80triethyl-citrát6.2 InkompatibilityNeuplatňuje se.6.3 Doba použitelnosti4 rokyLahvičky:Po prvním otevření: 3 měsíce6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníTento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.6.5 Druh obalu a obsah baleníOPA/Al/PVC-Aluminium blistry obsahující 7 nebo 14 tablet.Lahvičky HDPE s PP bezpečnostním uzávěrem a vysoušedlem.Velikost balení 7 a 14 enterosolventních tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkuŽádné zvláštní požadavky.7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIApotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)09/285/11-C9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACEDatum první registrace: 20. 4. 2011Datum posledního prodloužení registrace: 9. 6. 201610. DATUM REVIZE TEXTU16. 2. 2017

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses