Angin-Heel S tbl.50


Kategorie: HOMEOPATIE
Homeopatika

Výrobce: Biologische Heilmittel Heel Gmbh, Baden-baden
Číslo výrobku: 9003568000032
Cena: 125.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Angin-Heel S tbl.50sp.zn. sukls221742/2011PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTAAngin-Heel S, tabletyHomeopatický léčivý přípravekLéčivé látky: Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D430,0 mg, Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0 mg,Belladonna D4 60,0 mg.Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahujepro Vás důležité údaje.Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékařenebo lékárníka.- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebolékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedenyv této příbalové informaci. Viz bod 4.- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.Co naleznete v této příbalové informaci1. Co je přípravek Angin-Heel S a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Angin-Heel S užívat3. Jak se přípravek Angin-Heel S užívá4. Možné nežádoucí účinky5 Jak přípravek Angin-Heel S uchovávat6. Obsah balení a další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S A K ČEMU SE POUŽÍVÁKombinovaný přípravek Angin-Heel S je homeopatická specialita. Pokud se do 7 dnů nebudete cítitlépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Homeopatický přípravek bezschválených léčebných indikací. Používejte dle rady odborníka na homeopatii.2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ANGINHEELS UŽÍVATNeužívejte přípravek Angin-Heel S- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky, na rostliny z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae), nebona kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Angin-Heel S se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.Další léčivé přípravky a přípravek Angin-Heel SInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné doběužíval(a) nebo které možná budete užívat.Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Řížení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Angin-Heel S nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.Přípravek Angin-Heel S obsahuje 300 mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě. Pokud Vám Vášlékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento homeopatickýpřípravek užívat.3. JAK SE PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S UŽÍVÁVždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svéholékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékarníkem.Přípravek je určen k vnitřnímu užití.Dávkování: obvykle 3x denně 1 tableta, při akutních potížích lze užít 1 tabletu každých 15 minut podobu 2 hodin. Tablety se užívají 15-20 minut před jídlem a nechají se rozpustit pod jazykem.Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékařea lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYPodobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusívyskytnout u každého.V ojedinělých případech se může vyskytnout zvýšená salivace (slinění).Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalovéinformaci.Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,10041, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.cz.Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohotopřípravku.5. JAK PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S UCHOVÁVATTento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a obalu za EXP. Dobapoužitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svéholékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životníprostředí.6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACECo přípravek Angin-Heel S obsahujeLéčivými látkami jsou:Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg,Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg,Belladonna D4 60,0 mg.Pomocnými látkami jsou: magnesium stearát, monohydrát laktosy.Jak Angin-Heel S vypadá a co obsahuje toto baleníAngin-Heel S jsou bílé až slabě nažloutlé, hladké, kulaté tablety se zkosenými hranami, bez zápachu.Bílý polypropylenový obal na tablety s polypropylenovým uzávěrem.Velikost balení: 50, 250, 750 tabletNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceBiologische Heilmittel Heel GmbHDr. Reckeweg-Str. 2- 476532 Baden-Baden, NěmeckoDalší informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:Dr. Peithner Prag s.r.o.Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4Tel: 241740540Email: office@peithner.czTato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.6.2015.

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses