Analergin Neo 5mg por.tbl.flm. 20x5mg


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Alergie
Tablety

Výrobce: Rottendorf Pharma
Číslo výrobku: 2891266
Cena: 126.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Analergin Neo 5mg por.tbl.flm. 20x5mgSp.zn.sukls111800/2014SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUAnalergin Neo 5 mgpotahované tablety2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (odpovídá 4,2 mglevocetirizinum).Pomocná látka se známým účinkem: jedna potahovaná tableta obsahuje 63,5 mg monohydrátu laktosy.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAPotahovaná tableta.Bílé až téměř bílé, potahované tablety oválného tvaru. Na jedné straně tablet je vyraženo „LC5“a na druhé straně jsou tablety hladké.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1. Terapeutické indikaceSymptomatická léčba alergické rinitidy (včetně perzistující alergické rinitidy) a chronické idiopatickéurtikárie.4.2. Dávkování a způsob podáníDávkováníDospělí a mladiství od 12-ti letDoporučená denní dávka je 5 mg (1 potahovaná tableta).Starší pacientiU starších pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou renálních funkcí se doporučuje upravitdávkování (viz bod níže Pacienti s poruchou funkce ledvin).Pediatrická populaceDěti od 6-ti do 12-ti letDoporučená denní dávka je 5 mg (1 potahovaná tableta).Děti od 2 do 6-ti letAnalergin Neo 5 mg se nedoporučuje podávat dětem ve věku 2 - 6 let, protože potahované tabletynedovolují odpovídající úpravu dávkování. Doporučuje se použít lékovou formu vhodnou pro děti.2/8Pacienti s poruchou funkce ledvinIntervaly podávání se musí individuálně upravit podle renálních funkcí. Úpravu dávkování je možnéurčit podle následující tabulky. Pro použití této tabulky je třeba stanovit clearance kreatininu (CLCR)v ml/min. CLCR (ml/min) lze vypočítat z hodnoty sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícíhovzorce:CLCR=[140 - věk(roky)] × hmotnost (kg)(× 0.85 pro ženy)72 × kreatinin v séru (mg/dl)Úprava dávkování u pacientů s poškozenými renálními funkcemiSkupina Clearance kratininu(ml/min) Dávka & FrekvenceNormální funkce ledvin  80 1 tableta jednou denněLehká porucha funkce ledvin 50-79 1 tableta jednou denněStředně těžká porucha funkce ledvin 30-49 1 tableta jednou za2 dnyTěžká porucha funkce ledvin < 30 1 tableta jednou za3 dnyKonečné stadium renální choroby – pacienti nadialýze < 10- kontraindikovánoU pediatrických pacientů, kteří mají sníženou funkci ledvin, je třeba upravit dávkování individuálněs ohledem na renální clearance a tělesnou hmotnost. Specifické údaje pro děti s poškozením ledvinnejsou k dispozici.Pacienti s poruchou funkce jaterU pacientů s izolovanou poruchou jater není potřeba žádná úprava dávkování. U pacientů s poruchoufunkce jater i ledvin se doporučuje úprava dávkování (viz výše Pacienti s poruchou funkce ledvin).Délka podáváníIntermitentní alergická rýma (příznaky přítomny < 4 dny/týden nebo méně než 4 týdny) by měla býtléčena v závislosti na onemocnění a jeho historii; léčba se může ukončit, jakmile příznaky vymizía může začít, když se příznaky znovu objeví. V případě perzistující alergické rýmy (příznaky přítomny> 4 dny/týden a déle než 4 týdny) může být pacientovi navržena pokračovací léčba během celéhoobdobí expozice alergenům. V současné době jsou klinické zkušenosti s podáváním 5 mglevocetirizinu ve formě potahovaných tablet po dobu 6 měsíců. Jsou dostupné výsledky jednoročníklinické studie s racemátem u pacientů s chronickou kopřivkou a chronickou alergickou rýmou.Způsob podáníPotahované tablety se musí užívat perorálně, polykají se celé, zapíjejí se tekutinou a mohou se užívatběhem jídla nebo nezávisle na jídle. Doporučuje se podávání v jedné denní dávce.4.3. KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku levocetirizin nebo jiné piperazinové deriváty nebo jakoukolipomocnou látku.Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPodávání tablet levocetirizinu dětem do 6 let se nedoporučuje, protože tato léková forma neumožňujevhodnou úpravu dávkování. Doporučuje se použít lékovou formu vhodnou pro děti.Opatrnosti je třeba při současném požívání alkoholu (viz bod 4.5).3/8Pediatrická populacePodávání levocetirizinu dětem do 2 let se nedoporučuje.Pacienti se vzácně se vyskytující dědičnou intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy neboglukózovo-galaktózovou malabsorpcí by tento lék neměli užívat.4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceInterakční studie (včetně studie s induktory CYP 3A4) s levocetirizinem nebyly provedeny. Studies racemátem (cetirizinem) prokázaly, že se nevyskytují žádné klinicky významné nežádoucí interakces pseudoefedrinem, cimetidinem, ketokonazolem, erytromycinem, azitromycinem, glipizidema diazepamem. Ve studii s opakovaným podáváním teofylinu (400 mg jednou denně) byl pozorovánmalý pokles clearance cetirizinu (16%); dostupnost teofylinu však nebyla současným podávánímcetirizinu změněna.Stupeň absorpce levocetirizinu není ovlivněn jídlem, snižuje se však rychlost absorpce.U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo dalšíchlátek s depresivním účinkem na CNS ovlivnit centrální nervový systém, třebaže bylo prokázáno,že racemát (cetirizin) nezesiluje účinek alkoholu.4.6. Fertilita, těhotenství a kojeníNejsou k dispozici žádné klinické údaje o používání levocetirizinu u těhotných žen. Ve studiíchprováděných na zvířatech nebyly zaznamenány žádné přímé či nepřímé škodlivé účinky na březost,embryonální / fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. Při předepisování přípravku těhotným nebokojícím ženám je třeba opatrnosti.4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeSrovnávací klinické studie neprokázaly, že levocetirizin v doporučené dávce ovlivňuje pozornost,reaktivitu nebo schopnost řídit. Přesto mohou někteří pacienti pociťovat během léčby levocetirizinemospalost, únavu nebo slabost. Proto by měli pacienti při řízení motorových vozidel, při potenciálněnebezpečných činnostech nebo při ovládání strojů zvážit svou individuální reakci na tento lék.4.8. Nežádoucí účinkyVelmi časté (≥1/10)Časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses