Anacid susp.12x5ml (sáčky)


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Trávící soustava
Pálení žáhy. nevolnost

Výrobce: IVAX Pharmaceuticals s.r.o.
Číslo výrobku: 8594737001611
Cena: 52.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Anacid susp.12x5ml (sáčky)sp.zn. sukls177322/2013SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUANACID2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍMagnesii hydroxidum 258 mg, algeldrati suspensio odpovídá aluminii hydroxidum 388 mg v 5 mlsuspenze (= 1 sáček).Pomocné látky se známým účinkem: natrium-benzoát, kyselina benzoová, nekrystalizující sorbitol70%, ethanol 96%.Jeden sáček (= 5 ml) obsahuje 4,5 mg sodíku.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.13. LÉKOVÁ FORMAPerorální suspenze.Bílá, časem sedimentující suspenze, skořicové vůně.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1. Terapeutické indikaceHyperacidita, peptický vřed ve všech lokalizacích (vřed jícnu, žaludku, bulbu duodena, postbulbálnívřed, vřed v anastomóze po operaci žaludku), erosivní změny gastroduodenální sliznice, funkčnígastropatie (dráždivý žaludek), žaludeční obtíže (a prevence jejich vzniku) při léčbě kortikoidy,salicyláty, nesteroidními antirevmatiky, cytostatiky (ale pozor na možnost zhoršené resorpce těchtoléků), syndrom kardioezofageální iritace s pyrózou, refluxní ezofagitida.4.2. Dávkování a způsob podáníDávkování:Dospělí a dospívající nad 14 let:Při dlouhodobé léčbě (peptický vřed, dráždivý žaludek a jiné stavy) se podává 1 sáček 4-6krát denně,a to 1-3 hodiny po jídle.Při méně závažných stavech lze podat jednorázově 1 sáček při obtížích.Před použitím je nutno obsah sáčku promnout mezi prsty.Děti a dospívající 6-14 let:Obvykle se podávají 1 sáček 2-4krát denně, a to 1 až 3 hodiny po jídle nebo před spaním.4.3. KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.Děti do 6 let.4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPři renální insuficienci nebo dehydrataci může dlouhodobé podávání přípravku ANACID způsobithypermagnezémii (žízeň, hypotenze, hyporeflexie).Přípravek obsahuje 0,8% lihu.Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat.Přípravek ANACID obsahuje natrium-benzoát a kyselinu benzoovou, která může působit mírnépodráždění sliznic.Jeden sáček (= 5 ml) obsahuje 4,5 mg sodíku. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na kontrolované2/4sodíkové dietě.4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcePřípravek ANACID zpomaluje vstřebávání různých léků, např. antibiotik, sulfonamidů, salicylátů aj.Anticholinergika zvyšují a prolongují účinek přípravku ANACID tím, že zpomalují evakuacižaludku.Proto se doporučuje podávání jiných léků 2 hodiny před nebo po podání přípravku ANACID.4.6. Fertilita, těhotenství a kojeníStudie na zvířatech ani klinické studie nebyly provedeny. Podávání antacid v těhotenství však můževést k výskytu nežádoucích účinků, jako je hyperkalcémie, hypomagnezémie, hypermagnezémie ahyperreflexie u plodů nebo novorozenců, jejichž matky v těhotenství chronicky užívaly antacida,zejména vyšší dávky. Proto se podávání antacid v průběhu těhotenství nedoporučuje, zejména všakne jejich chronické užívání.Antacida jsou vylučována do mateřského mléka, jejich koncentrace však nejsou natolik významné,aby mohlo dojít k ovlivnění plodu. Přesto se jejich podávání kojícím ženám nedoporučuje.4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojePřípravek ANACID nemá nepříznivý vliv na činnost vyžadující zvýšenou pozornost.4.8. Nežádoucí účinkyPři vysokých dávkách (nad 200 ml denně) a při dlouhodobé léčbě může dojít k omezení střevníresorpce s následnou hypofosfatémií a hyperkalciurií. Užívání přípravku ANACID může vést kevzniku osteomalacie s bolestmi kostí u starších, nefrokalcinózy a poruch renálních funkcí u mladšíchjedinců. Při renální insuficienci může dlouhodobé podávání vést ke vzniku hypermagnezémie, což seprojeví žízní, hypotenzí a hyporeflexií.Hlášení podezření na nežádoucí účinkyHlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje topokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnicképracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek4.9. PředávkováníPřípady předávkování nebyly dosud popsány.Při případném předávkování je léčba symptomatická, specifické antidotum neexistuje.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1. Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: antacidum.ATC kód: A02AD.Mechanismus účinku:V přípravku jsou kombinovány slabě bazické látky, které v žaludku váží kyselinu chlorovodíkovou avytvořením ochranného filmu i mechanicky chrání žaludeční sliznici.Snižují žaludeční aciditu a peptickou aktivitu, neboť zvyšují pH v žaludku a tím dochází k inaktivacipepsinu a k poklesu pepsinové aktivity. Rovněž stimulují sekreci prostaglandinů, a tím chránísliznici před vznikem nekrózy a hemorhagie, které mohou být způsobené korozivními látkami, např.etanolem nebo kyselinou salicylovou.5.2. Farmakokinetické vlastnosti3/4ANACID jako většina antacidních léků opouští žaludek do 1 hodiny po podání. Nástup účinku jepomalý. Účinek trvá 20-60 minut, tato doba je však individuální. Je-li antacidum podáno za 1 hodinupo jídle, neutralizační účinek trvá až 3 hodiny. Antacida jsou vylučována renální cestou a stolicí.5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiData relevantní k tomuto odstavci nejsou k dispozici.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1. Seznam pomocných látekGlycerol 85%.Nekrystalizující sorbitol 70%.Natrium-benzoát.Silice kůry skořicovníku ceylonského.Ethanol 96%.Kyselina benzoová.Čištěná voda.6.2. InkompatibilityFyzikální ani chemické inkompatibility dosud nejsou známy.6.3. Doba použitelnosti3 roky.6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníPři teplotě do 25 °C, chránit před mrazem.6.5. Druh obalu a obsah baleníSáček tvořený kombinovanou fólií (PE/AL papír), krabička.Velikost balení:12 sáčků po 5 ml, 30 sáčků po 5 ml.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky.7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACITEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p.305, PSČ 747 70 Opava - Komárov, Českárepublika8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO09/225/89-C9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE6.10.1989 / 29.12.201010. DATUM REVIZE TEXTU22.11.2013

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses