Ambrospray 5% orm.spr.13ml


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Kašel
Ostatní

Výrobce: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S
Číslo výrobku: 9120035550118
Cena: 146.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Ambrospray 5% orm.spr.13mlsp.zn.sukls87763/2016SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUAMBROSPRAY 5%, orální sprej2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ1 g přípravku obsahuje ambroxoli hydrochloridum 50 mg.1 vstřik obsahuje ambroxoli hydrochloridum 10 mg.Pomocné látky se známým účinkem: 1 mg ethanolu na střik spreje.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAOrální sprejBezbarvý až nažloutlý mírně zakalený roztok lehce mentolové vůně.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceSekretolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena sabnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníDěti ve věku 6 až 12 let:1-2 vstřiky 2-3krát denně.Lze aplikovat maximálně 4 vstřiky za den, které odpovídají 40 mg ambroxol-hydrochloridu.Dospělí a dospívající starší 12 let:Během prvních 2-3 dní terapie se aplikují 3-4 vstřiky 3krát denně. Poté je dávku možné snížit na 2-3vstřiky 3krát denně.Maximální denní dávka je 12 vstřiků, což odpovídá 120 mg ambroxol-hydrochloridu.Trvání terapie se řídí individuálním klinickým stavem pacienta a závažností onemocnění. Průměrnádélka terapie činí 7-14 dnů.Starší pacienti:Podává se stejná denní terapeutická dávka jako u dospělých pacientů.Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin:U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater je potřeba úprava dávkování(viz body 4.4 a 5.2).Způsob podáníAmbrospray 5 % je určen pouze k orálnímu podání.Před prvním použitím spreje se má píst stlačit pevně dolů 3-4krát, dokud se neobjeví jemný sprej.Lahvička se vloží proti široce otevřeným ústům a stiskne se uzávěr pumpy. Vstříkne se do dutiny ústnía polkne. Sprej se má aplikovat během jídla nebo těsně po jídle.4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.Ambrospray 5% je kontraindikován u dětí mladších 6 let.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíByla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí souvisejících s podáním ambroxolhydrochloridu,jako je například erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom (SJS)/toxickáepidermální nekrolýza (TEN) a akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP). Pokud seobjeví symptomy nebo příznaky progresivní kožní vyrážky (někdy ve formě puchýřů nebo slizničníchlézí), je nutno neprodleně ukončit podávání ambroxol-hydrochloridu a vyhledat lékařskou pomocV případě poškození funkce ledvin nebo těžké hepatopatie může být přípravek Ambrospray užívánpouze po konzultaci s lékařem. Stejně tak jako u ostatních přípravků, které jsou metabolizovány vjátrech a následně eliminovány ledvinami, lze u těžké poruchy funkce ledvin očekávat kumulaci metabolitůambroxol-hydrochloridu vytvořených v játrech.Podávání přípravku u pacientů s poškozenou bronchomotorickou funkcí musí být pečlivě zváženo,vzhledem k možnosti kumulace velkého množství hlenu (maligní ciliární syndrom).Ambrospray obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcePři současné terapii s antitusiky, která snižují kašlací reflex, může dojít ke kumulaci velkého množstvíbronchiálního sekretu, jenž může snižovat dýchací kapacitu plic. Proto je třeba pečlivě zvážit možnárizika.Kombinace přípravku Ambrospray 5% s některými antibiotiky (např. amoxicilin, cefuroxim, erythromycin,doxycyklin) zlepšuje jejich penetraci do plicní tkáně. Tato výhodná terapeutická kombinace seuž využívá u doxycyklinu.Interakce s dalšími léky nejsou známy.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníTěhotenstvíAmbroxol-hydrochlorid prochází přes placentární bariéru. Studie na zvířatech nenaznačují přímé aninepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatálnívývoj.Rozsáhlé klinické zkušenosti po 28. týdnu těhotenství neprokázaly škodlivé účinky na plod.Přesto by měly být dodržovány obecné zásady užívání léků během těhotenství. Zvláště v 1. trimestrunení užívání přípravků obsahujících ambroxol-hydrochlorid doporučeno.KojeníAmbroxol-hydrochlorid přechází do mateřského mléka.Ačkoli se u kojených dětí nežádoucí účinky neočekávají, podávání přípravku Ambrospray se u kojí-cích matek nedoporučuje4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNeexistuje žádný důkaz o účincích na schopnost řídit a obsluhovat stroje.Studie hodnotící vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.4.8 Nežádoucí účinkyFrekvence výskytu nežádoucích účinků je uváděna následovně:Velmi časté (≥1/10);Časté (≥1/100 až <1/10);Méně časté (≥1/1000 až <1/100);Vzácné (≥1/10000 až < 1/1000);Velmi vzácné (<1/10000),Není známo (z dostupných údajů nelze určit).Poruchy imunitního systémuVzácné: hypersenzitivní reakceNení známo: anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, angioedému a prurituGastrointestinální poruchyVzácně se vyskytla suchost v ústech, zvýšená tvorba slin, zvýšená sekrece z nosu, zácpa a obtíže přimočení.Časté: NauzeaMéně časté: zvracení, bolest břicha, průjem, dyspepsiePoruchy kůže a podkožní tkáněVzácné: vyrážka, kopřivkaNení známo: závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxickéepidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy).Zřídka se mohou vyskytnout otoky obličeje, dušnost, horečka a třesavka.Hlášení podezření na nežádoucí účinkyHlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje topokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek4.9 PředávkováníDosud nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí.Podle hlášení při náhodném předávkování a/nebo při špatném dávkování se objevují příznaky podobnéznámým nežádoucím účinkům přípravku Ambrospray, které se vyskytují při doporučeném dávkovánía mohou vyžadovat symptomatickou léčbu.Specifické antidotum není známo.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Expektorancia, kromě kombinací s antitusiky.ATC kód: R05CB06Mechanismus účinkuAmbroxol je mukomodulační látka, která patří do skupiny substituovaných benzylaninů a je aktivnímetabolit bromhexinu. Ambroxol upravuje tvorbu a mukociliární transport bronchiálního sekretu.Snížením viskozity hlenu se zvyšuje množství bronchiálního sekretu. Ambroxol stimuluje pohyblivostcilií bronchiálního epitelu a tím zlepšuje mukociliární mechanismus při odstraňování sekretů z hornícha dolních cest dýchacích. Stimuluje pneumocyty typu II k syntéze a sekreci plicního surfaktantu. Nedávnéstudie prokázaly, že ambroxol má antioxidační účinky. Vykazuje protektivní účinek na plicnílipidy myší před tepelným poškozením a před poškozením vyvolaným peroxidem vodíku. Působí jakoscavenger pro-oxidantů jako je kyselina chlorná a monochloramin. Inhibuje respirační vzplanutí neutrofilůin vitro. Ambroxol účinně inhibuje uvolňování histaminu z žírných buněk, dále leukotrienů acytokinů z leukocytů. Všechny uvedené účinky mohou mít klinický význam pro ochranu plicní tkáněpřed oxidačním poškozením.5.2 Farmakokinetické vlastnostiAbsorpceAmbroxol je po perorálním podání rychle a téměř kompletně absorbován. T max je dosaženo za 1-3hodiny po perorálním podání. Absolutní biologická dostupnost po perorálním podání je snížena o 1/3first pass efektem, s následnou tvorbou metabolitů (dibromantranilová kyselina, glukuronidy).DistribuceAmbroxol se snadno váže na plasmatické bílkoviny (80-90%). Terminální poločas v plasmě je 7-12hodin. Plasmatický poločas ambroxolu a jeho metabolitů činí asi 22 hodin.Po parenterálním podání přípravku je jeho koncentrace v plicích vyšší než v plasmě.Ambroxol prostupuje do likvoru, mateřského mléka a prochází placentární bariérou.EliminacePřibližně 90% podané dávky je vylučováno ledvinami ve formě metabolitů tvořených v játrech. Méněnež 10% ambroxolu je vyloučeno v nezměněné formě.Renální clearance je přibližně 53 ml/min. Vzhledem k vysoké vazbě na sérové bílkoviny, velkémudistribučnímu objemu a pomalé zpětné difúzi ze tkání do krve, nedokáže dialýza ani forsírovaná diuré-za ovlivnit eliminaci ambroxolu.Při těžkých poruchách jaterních funkcí může být clearance ambroxolu snížena o 20 až 40%. Při těžkérenální insuficienci hrozí riziko akumulace metabolitů.5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiAmbroxol-hydrochlorid má nízký index akutní toxicity. Perorální dávky 150 mg/kg/den (myš, 4 týdny),50 mg/kg/den (potkan, 52 a 78 týdnů), 40 mg/kg/den (králík, 26 týdnů) a 10 mg/kg/den (pes, 52týdnů) ve studiích opakovaného podání nevykazují žádné nežádoucí účinky (NOAEL). Z toxikologickéhohlediska nebyl pro ambroxol-hydrochloriod zjištěn žádný cílový orgán. Čtyřtýdenní intravenóznístudie toxicity s ambroxol-hydrochloridem na potkanech (4, 16 a 64 mg/kg/den) a psech (45, 90 a 120mg/kg/den (infuze 3h/den)) neprokázala žádnou závažnou lokální ani systémovou toxicitu, včetněhistopatologie. Všechny nežádoucí účinky byly reverzibilní. Nebyly zjištěny žádné embryotoxickénebo teratogenní účinky ambroxol-hydrochloridu při perorálních dávkách až 3000 mg/kg/den u potkanůa 200 mg/kg/den u králíků. Fertilita samců a samic potkana nebyla poškozena až do dávky 500mg/kg/den. Hodnota NOAEL byla při perinatálním a postnatálním podávání stanovena na 50mg/kg/den.Dávka ambroxol-hydrochloridu 500 mg/kg/den byla mírně toxická pro feny a štěňata, což se projevilozpomalením hmotnostních přírůstků a snížením počtu mláďat ve vrhu.Studie genotoxicity in vitro (Amesův a chromozomální odchylkový test) a in vivo (mikrojaderný test umyší) neodhalil žádný mutagenní potenciál ambroxol-hydrochloridu.Ambroxol-hydrochlorid nevykazoval ve studiích kancerogenity na myších po dobu 105 týdnů(50, 200a 800 mg/kg/den) a potkanech po dobu 116 týdnů (65, 250 a 1000 mg/kg/den) žádný tumorogennípotenciál.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látekTrometamol, makrogol-15-hydroxystearát, glycerol, draselná sůl acesulfamu, xylitol, natrium-benzoát,levomenthol, amonium-glycyrrhizát, bezvodý ethanol, roztok hydroxidu sodného 0,001 mol/l, čištěnávoda.6.2 InkompatibilityNeuplatňuje se.6.3 Doba použitelnosti3 roky.Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 měsíc.6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníŽádné zvláštní podmínky uchovávání. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.6.5 Druh obalu a velikost baleníLahvička z jantarového skla, dávkovací mechanická pumpička, krabičkaVelikost balení:25 ml13 mlNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkuVeškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACICYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH, Rudolfplatz 2/1/8, Vídeň, Rakousko8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO52/130/04-C9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACEDatum první registrace:16.6.2004Datum posledního prodloužení registrace: 3.2. 201010. DATUM REVIZE TEXTU2.8.2016

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses