Almiral gel 1x50g


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Teplota, bolest, zánět
Bolest. zánět kloubů a svalů

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD
Číslo výrobku: 5290931004139
Cena: 89.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Almiral gel 1x50gsp.zn. sukls264103/2011a sp.zn. sukls75378/2015, sukls82294/2015SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUALMIRAL GEL2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ1 g gelu obsahuje diclofenacum diethylaminum 11,6 mg, což odpovídá diclofenacum natricum 10 mg.Pomocná látka se známým účinkem: propylenglykolÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAGelPrůsvitný jemný homogenní gel charakteristického zápachu4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceDospívající od 14 letKrátkodobá lokální symptomatická úleva od bolesti, zánětu a otoku při: akutních poraněních, jako je podvrtnutí, pohmoždění, tupá poranění (poranění utrpěná přisportu)Dospělí (od 18 let)Lokální symptomatická léčba bolesti a zánětu u: poranění měkkých tkání, např. poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů, způsobenýchnapř. podvrtnutím, vymknutím a pohmožděním bolesti zad (poranění utrpěná při sportu) lokalizovaných forem revmatizmu měkkých tkání, např. tendovaginitidy (tenisový loket),burzitidy a periartropatie lokalizované formy degenerativního revmatizmu, jako např. osteoartrózy periferních kloubůa kolen4.2 Dávkování a způsob podáníDospělí a dospívající od 14 letDávkováníALMIRAL GEL se aplikuje lokálně na kůži 3–4krát denně na postižené místo a jemně se vtírá. Podlevelikosti bolestivého místa, které má být ošetřené, se aplikuje 2–4 g ALMIRAL GELU (množstvíodpovídající velikosti třešně až vlašského ořechu). Toto je dostatečné množství k léčení oblasti400–800 cm2. Je nutné si po aplikaci omýt ruce, pokud nejsou místem k léčení.Délka léčby2/6Délka léčby závisí na indikaci a dosažené odpovědi pacienta na léčbu. Bez doporučení lékaře se gelnemá používat déle než dva týdny. Při používání přípravku bez doporučení lékaře má pacient vyhledatlékaře během 7 dnů v případě, že se stav nezlepšuje nebo se naopak zhoršuje.Dospělí U poranění měkkých tkání se gel nemá používat déle než 14 dní bez doporučení lékaře. U bolestivé artrózy a revmatismu měkkých tkání rozhodne o délce léčby lékař.Dospívající od 14 letU dospívajících od 14 let, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, nebopokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje vyhledat lékaře.Děti a dospívající do 14 letNejsou dostatečné údaje o účinnosti a bezpečnosti přípravku u dětí a dospívajících do 14 let (viz bod4.4)Starší pacienti (nad 65 let)Mohou být používány dávky obvyklé pro ostatní dospělé.4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 Pacienti s anamnézou záchvatu astmatu, urtiky, nebo akutní rhinitidy po podání kyselinyacetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých přípravků Třetí trimestr těhotenství4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíV případě, že je přípravek ALMIRAL GEL aplikován na velké plochy kůže a používán dlouhodoběnebo pokud je použit v kombinaci s perorálně užívanými přípravky NSAID, nelze vyloučit možnývýskyt systémových nežádoucích účinků (viz souhrn údajů o přípravku systémových foremdiklofenaku).ALMIRAL GEL se má aplikovat pouze na zdravou a intaktní kůži (bez otevřených ran a poranění).Nesmí se dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi. Nesmí se užívat perorálně.Pokud se po aplikaci přípravku objeví kožní vyrážka, je nutné léčbu ukončit.ALMIRAL GEL obsahuje propylenglykol, který u některých lidí může způsobit mírné, místní kožnípodráždění.ALMIRAL GEL může být používán s neokluzivní bandáží, ale neměl by být používán s neprodyšnýmokluzivním obvazem.Pacienti by se měli vyvarovat nadměrnému vystavování slunečnímu záření za účelem snížení velmivzácného rizika fotosenzitivní reakce.Pediatrická populacePřípravek není určen pro děti a dospívající mladší 14 let.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceProtože je systémová absorpce při topické aplikaci gelu velmi nízká, jsou interakce velminepravděpodobné.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníTěhotenství3/6Systémová koncentrace diklofenaku je nižší po lokální aplikaci ve srovnání s perorálním podáním. Sezřetelem na zkušenosti s léčbou NSAID se systémovým účinkem je doporučeno následující:Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a/nebo embryo/fetální vývoj.Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů, kardiálních malformacía gastroschíz po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní rizikokardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1 % na přibližně 1,5 %. Předpokládá se, že seriziko zvyšuje s dávkou a trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézyprostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a embryo/fetální letality. Navíc bylahlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorůsyntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické periody.V průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství nesmí být diklofenak podán, pokud to není zcelanezbytné. Pokud diklofenak užívají ženy, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestrutěhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovatplod: kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr ductus arteriosus a pulmonální hypertenze) renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnionmatku a novorozence na konci těhotenství: potenciálnímu prodloužení doby krvácení, anti-agregačnímu účinku, který se může vyskytnoutdokonce i při velmi nízkých dávkách inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu poroduProto je diklofenak kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.KojeníStejně tak jako jiná NSAID, tak i diklofenak prostupuje do mateřského mléka v malém množství.Přesto se při terapeutických dávkách ALMIRAL GELU nepředpokládá žádný účinek na kojené dítě.Pro nedostatek kontrolovaných studií u kojících matek může být přípravek používán v průběhu kojenípouze po poradě s lékařem. Za této okolnosti nesmí být ALMIRAL GEL aplikován ani na prsa kojícímatky ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po dlouhou dobu (viz bod 4.4).4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeALMIRAL GEL nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.4.8 Nežádoucí účinkyNežádoucí účinky jsou v následující tabulce řazeny podle frekvence výskytu od nejčastějšího naprvním místě a dále dle následující konvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses