Allergodil oční kapky opht.gtt.sol.1x6ml 0.05%


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Alergie
Oční kapky

Výrobce: Meda Pharma
Číslo výrobku: 1684761
Cena: 154.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Allergodil oční kapky opht.gtt.sol.1x6ml 0.05%sp.zn.: sukls199554/2009SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUALLERGODIL oční kapkyOční kapky, roztok2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJeden ml roztoku obsahuje azelastini hydrochloridum (0, 5 mg.Jedna kapka obsahuje azelastini hydrochloridum 0,015 mg.Pomocná látka se známým účinkem: 1 ml obsahuje benzalkonium-chlorid 0,125 mg.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.13. LÉKOVÁ FORMAOční kapky, roztok.Čirý, bezbarvý roztok.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceSymptomatická léčba a prevence alergické konjunktivitidy a rinokonjunktivitidy.Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 4 let.4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníObvyklé dávkování pro dospělé a děti od 4 let jedna kapka do každého oka dvakrát denně.V obdobích těžkých obtíží lze dávkování zvýšit na jednu kapku do každého oka čtyřikrát denně.Léčba přípravkem Allergodil oční kapky má být omezena na nejvýše 6 týdnů, jelikož s delšímpodáváním nejsou zkušenosti.4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Děti do 4let.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíJako je tomu u jiných očních roztoků, oční kapky Allergodil, oční kapky se nedoporučuje používat,pokud se nosí kontaktní čočky.Přípravek Allergodil oční kapky není určen k léčbě očních infekcí.Další upozornění viz body 4.5 a 4.6.Benzalkonium-chlorid24.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcePo perorálním podání 4,4 mg azelastin-hydrochloridu dvakrát denně se prokázala interakce scimetidinem vedoucí ke snížení plazmatické hladiny azelastinu. Cimetidin způsobuje inhibicimetabolismu azelastinu interakcí se systémem jaterního cytochromu P450. U pacientů vyžadujícíchdoprovodnou léčbu antagonisty H2 receptorů je nutné vyvarovat se podávání cimetidinu a nezbytnézvolit léčbu alternativním antagonistou H2 receptorů.Byly provedeny specifické studie účinku azelastinu na změnu intervalu QT (QTc) u lidí po perorálnímpodání. Azelastin byl sledován jak samostatně, tak při současném podání erythromycinu neboketokonazolu. Žádné účinky na QTc interval nebyly pozorovány.Vzhledem k tomu, že systémové hladiny azelastinu po podání přípravku Allergodil oční kapky sepohybují v rozmezí pikogramů, nepředpokládá se interakce na základě systémového účinku přípravku.S přípravkem Allergodil oční kapky nebyly provedeny specifické studie zaměřené na lékové interakce.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníZ důvodu nízké hladiny léčivé látky po lokálním podání je možné očekávat minimální systémovouexpozici azelastinu.O použití azelastinu v období těhotenství a kojení není dostatek informací.Při použití přípravku Allergodil u těhotných nebo kojících žen je proto nutné zachovávat opatrnost.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojePřípravek Allergodil oční kapky má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud sepoužije nejméně 5 minut před zahájením výše uvedených činností, lze jej považovat z tohoto hlediskaza bezpečný.4.8 Nežádoucí účinkyNásledující nežádoucí účinky jsou řazeny dle třídy orgánových systémů a četnosti. Četnosti výskytujsou definované následovně:Velmi časté: (≥ 1/10)Časté: (≥ 1/100 až < 1/10)Méně časté: (≥ 1/1 000 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses