Akneroxid 5 gel 1x50g 5%


Kategorie: Volně prodejné léky
Masti. krémy. mléka
Kůže

Výrobce: HERMAL KURT HERRMANN, REINBEK
Číslo výrobku: 4042762002164
Cena: 155.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Akneroxid 5 gel 1x50g 5%
sp.zn. sukls51945/2012, sukls51946/2012
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
Akneroxid 5
Akneroxid 10
gel
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
léčivá látka:
100 g gelu Akneroxid 5 obsahuje: Benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum
aqua) 5,00 g
100 g gelu Akneroxid 10 obsahuje: Benzoylis peroxidum (jako benzoylis peroxidum cum
aqua)10,00 g
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1
3. LÉKOVÁ FORMA
gel
Popis přípravku: bílý homogenní gel se slabou charakteristickou vůní
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Akneroxid 5 – k lokální léčbě acne vulgaris
Akneroxid 10 – k lokální léčbě acne vulgaris, obzvláště na hrudníku a zádech. Těžší formy
akné, které nedostatečně reagují na léčbu 5% koncentrací benzoyl-peroxidu (benzoylis
peroxidum).
4.2 Dávkování a způsob podání
Postižená místa se potírají gelem ve slabé vrstvě 1-2krát denně po důkladném předchozím
omytí postižených partií vodou a nedráždivým mýdlem. Doporučuje se však přistupovat
k aplikaci Akneroxidu individuálně a řídit se citlivostí kůže. Při prvním použití je vhodnější
začít terapii Akneroxidem 5 a teprve po toleranci 5% přípravku přejít na Akneroxid 10. U
pacientů s obzvláště citlivou kůží se doporučuje na začátku terapie používat gel pouze 1 krát
denně, a to navečer. Průměrná doba ošetřování je podle zkušeností 4 – 10 týdnů.
4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
Riziko senzibilizace je malé a leží pod hranicí 2%.
2/6
Tento gel nesmí být používán na porušenou pokožku.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Při terapii gely Akneroxid je zakázáno používat další lokální slupovací nebo abrazivní
prostředky. Akneroxid 5/10 má bělicí účinky, a proto nesmí být používán na obočí, na vousy
a vlasy nebo v jejich těsné blízkosti. Pro své odbarvovací účinky nesmí přijít do styku
s barevnými textiliemi.
U pacientů se stavy podobnými neurodermatitis, se suchou pokožkou a poruchou tvorby
kožního mazu, mohou být přípravky obsahující benzoyl-peroxid používány pouze s pečlivým
dohledem.
Akneroxid 5/10 nesmí přijít do kontaktu s očima a nesmí být aplikován na sliznice nebo do
oblasti koutků úst, nosu nebo očí.
Během léčby přípravkem Akneroxid 5/10 nesmí být postižená místa vystavena ozařování UV
paprsky (solária) či slunění.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Nejsou známy žádné interakce s ostatními léčivy aplikovanými zevně na kůži, přesto se
nedoporučuje současná terapie s léky, které mají dráždivý, vysušující nebo deskvamativní
efekt.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Akneroxid může být během těhotenství a kojení použit pouze po pečlivém zvážení poměru
možného rizika a přínosu. Akneroxid nesmí být použit v posledním měsíci těhotenství.
Nejsou k dispozici údaje o koncentraci benzoyl-peroxidu v mateřském mléce v případě vnější
aplikace během kojení.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Vzhledem ke způsobu použití lze možnost ovlivnění řízení vozidla a obsluhy strojů vyloučit.
4.8 Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky jsou uváděny dle systémových tříd orgánů MedDRA.
Frekvence výskytu nežádoucích účinků je uváděna následovně: Velmi časté (≥1/10); časté
( 1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses