Aknecolor Light Krémpasta drm.pst.1x30g 1%


Kategorie: Volně prodejné léky
Masti. krémy. mléka
Kůže

Výrobce: SPIRIG AG
Číslo výrobku: 7612076376632
Cena: 154.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Aknecolor Light Krémpasta drm.pst.1x30g 1%
sp.zn.sukls204302/2013
Souhrn údajů o přípravku
1. Název přípravku
AKNECOLOR light krémpasta
Kožní pasta.
2. Kvalitativní a kvantitativní složení
Clotrimazolum 10 mg v 1g pasty
Úplný seznam pomocných látek viz. bod. 6.1.
3. Léková forma
Kožní pasta.
popis přípravku: světlehnědá krémovitá pasta, jemně parfémovaná
4. Klinické údaje
4.1. Terapeutické indikace
všechny formy acne vulgaris 1. a 2. stupně, zejména její
papulopustulózní a pustulózní forma, acne rosacea, acne perioralis,
folliculitis centrofacialis
4.2. Dávkování a způsob podání
Přípravek se nanáší 1-2 krát denně na postižená místa v tenké vrstvě.
Před použitím se doporučuje umýt pokožku jemným nezásaditým
mýdlem.
4.3. Kontraindikace
Přecitlivělost na imidazolové deriváty a další složky přípravku.
4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Žádné.
4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Nejsou známy.
4.6. Těhotenství a kojení
Po dobu těhotenství a kojení je možné přípravek používat.
4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Nemá žádný vliv.
4.8. Nežádoucí účinky
Zřídka iritace, velmi vzácně kontaktní senzibilizace.
4.9. Předávkování
Není známo.
2/3
5. Farmakologické vlastnosti
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: dermatologica,
ATC kód: D01AC01
Imidazolové antimykotikum Clotrimazol působí fungistaticky (ve
vyšších koncentracích i fungicidně) na dermatofyty, kvasinky,
bifasické houby, plísně a bakteriostaticky na grampositivní bakterie.
5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Po lokální aplikaci clotrimazolu jsou v hlubších epidermálních vrstvách
dosaženy mikrobicidní koncentrace, v koriu mikrobistatické koncentrace.
Absorbce je minimální (méně než 5%), sérové hodnoty jsou po aplikaci 0,8 g
krému pod okluzivním obvazem pod měřitelnou hranicí 0,001ug/ml.
Systémová resorbce je prakticky zanedbatelná.
5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Bezpečnost přípravku byla ověřena dlouhodobým používáním.
6. Farmaceutické údaje
6.1. Pomocné látky
stearomakrogol-250-stearát, stearomakrogol 1000, oktyldodekanol,
methylpyrrolidon, glycerol-stearát, střední nasycené triacylglyceroly, oxid
titaničitý, žlutý oxid železitý, hnědý oxid železitý, fenethylalkohol, dihydrát
natrium-citrátu , monohydrát kyseliny citrónové, parfém, čištěná voda
6.2. Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3. Doba použitelnosti
3 roky
6.4. Zvláštní opatřední pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
6.5. Druh obalu a velikost balení
zatavená Al tuba s vnitřní ochrannou vrstvou, plastový šroubovací uzávěr,
krabička
velikost balení: 30g
6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
Ke kožnímu podání.
7. Držitel rozhodnutí o registraci
Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovensko
8. Registrační číslo
46/388/00-C
3/3
9. Datum první registrace/prodloužení registrace
12.7.2000 / 26.5.2010
10. Datum poslední revize textu
25.11.2013

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses