Ajatin Profarma Tinktura tct.1x50ml


Kategorie: Cestovní medicína
Úrazy
Desinfekce - volně prodejné

Výrobce: PROFARMA-PRODUKT S.R.O., JABLONEC NAD NISOU
Číslo výrobku: 8590329582360
Cena: 41.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Ajatin Profarma Tinktura tct.1x50mlsp.zn.: sukls104824/2014SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUAJATIN PROFARMA tinkturakožní roztok2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJeden ml kožního roztoku obsahuje benzododecinii bromidi solutio 10 % 100 mg.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAKožní roztokPopis: čirý žlutooranžový roztok charakteristického zápachu4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikacePřípravek je určen k dezinfekci operačního pole a běžných drobných kožních poranění. Přípravek lzepoužívat u pacientů všech věkových kategorií.4.2 Dávkování a způsob podáníOšetřované místo se důkladně potře zcela prosáknutým tamponem, po ošetření kůže je nutno počkatdo zaschnutí tinktury.Jen kožní podání.4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPřípravek se nesmí užívat vnitřně.Při podráždění kůže způsobeném tímto přípravkem je k dezinfekci nutno použít dezinfekčníprostředek jiného chemického složení.Ajatin při nízkých teplotách vytváří bílý zákal a sediment, které vymizí při uložení na teplejší místo(asi 22 oC). Barevná složka přípravku barví trvale některé plastické látky a vlákna. Z pokožky seodstraňuje velmi dobře benzinalkoholem.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceAlkálie (mýdlo) ruší dezinfekční účinek. Nevhodná je kombinace Ajatinu se silně oxidujícími látkami(např. peroxid vodíku).24.6 Fertilita, těhotenství a kojeníTěhotenstvíAjatin Profarma tinkturu lze v těhotenství používat.KojeníAjatin Profarma tinkturu lze během kojení používat.FertilitaAjatin Profarma tinkturu mohou používat ženy ve fertilním věku.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeAjatin Profarma tinktura nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.4.8 Nežádoucí účinkyU hypersenzitivních osob nebo po opakovaném použití se mohou objevit na kůži vyrážky různéhocharakteru a intenzity.Frekvence výskytu:Není známo (z dostupných údajů nelze určit)Poruchy kůže a podkožní tkáně:Kožní reakce, exantémHlášení podezření na nežádoucí účinkyHlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje topokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek4.9 PředávkováníMožnost kožní vyrážky různého charakteru a intenzity. Léčba je symptomatická.Při náhodném perorálním požití přípravku je třeba vypít větší množství vody (2-3 litry) a vyvolatzvracení.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: antiseptika a dezinficienciaATC kód: D08AJMechanismus účinkuDezinfekční přípravek ze skupiny kvartérních amoniových solí s fenolovým koeficientem 20-30,benzododecinium-bromid je velmi dobře rozpustný ve vodě, svým detergentním účinkem rušítransportní funkci membrány především grampozitivních mikrobů. V nižších koncentracích má nejistýúčinek na některé gramnegativní podmíněné patogenní mikroby (Proteus, Pseudomonas apod.). NeničíMycobacterium tuberculosis a spory bakterii. Při delších expozicích inaktivuje některé viry.35.2 Farmakokinetické vlastnostiAbsorpcePřípravek je určen jen ke kožnímu podání, absorpce pokožkou je minimální.5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiBezpečnost přípravku byla prokázána dlouhodobým používáním v klinické praxi.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látekEthanol denaturovaný thymolemCitronová žluťČištěná voda6.2 InkompatibilityAlkálie (mýdlo) ruší dezinfekční účinek Ajatinu (viz bod 4.5).6.3 Doba použitelnosti5 let6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě 15 – 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem.6.5 Druh obalu a obsah baleníHnědá skleněná lahvička se šroubovacím PP uzávěrem garantujícím neporušenost obalu a PE vložkou,krabička (10 ml, 20 ml, 50 ml).Hnědá skleněná láhev se šroubovacím PP uzávěrem garantujícím neporušenost obalu a PE vložkou(1000 ml).Velikost balení 1 x 10 ml1 x 25 ml1 x 50 ml1 x 1000 mlNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímPřípravek AJATIN PROFARMA tinktura se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácíhoodpadu.Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místnímipožadavky.47. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIPROFARMA-PRODUKT s.r.o.Liberecká 801/2046601 Jablonec nad NisouČeská republikaTel: +420 483 100 308e-mail: profarma@profarma.cz8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)32/331/00-C9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACEDatum první registrace: 7.6.2000Datum posledního prodloužení registrace: 2.9.201510. DATUM REVIZE TEXTU2.9.2015

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses