Ajatin Profar.tinkt.+mech.rozp.tct.1x50ml+rozpr.


Kategorie: Cestovní medicína
Úrazy
Desinfekce - volně prodejné

Výrobce: PROFARMA-PRODUKT S.R.O., JABLONEC NAD NISOU
Číslo výrobku: 8590329596237
Cena: 54.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Ajatin Profar.tinkt.+mech.rozp.tct.1x50ml+rozpr.sp.zn.: sukls104812/2014SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUAJATIN PROFARMA tinktura s mechanickým rozprašovačemkožní roztok2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJeden ml kožního roztoku obsahuje benzododecinii bromidi solutio 10 % 100 mgÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAkožní roztokPopis: čirý žlutooranžový roztok charakteristického zápachu4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikacePřípravek je určen k dezinfekci operačního pole a běžných drobných kožních poranění. Přípravek lzepoužívat u pacientů všech věkových kategorií.4.2 Dávkování a způsob podáníPřípravek se aplikuje na ošetřované místo pomocí mechanického rozprašovače ze vzdálenosti 10 cmtak, aby došlo ke zvlhčení celé ošetřované oblasti. Po ošetření kůže je třeba počkat do zaschnutítinktury.Před prvním použitím přípravku je třeba několikrát stisknout mechanický rozprašovač, dokud nenírozprašování roztoku rovnoměrné.Jen kožní podání.4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPřípravek se nesmí užívat vnitřně.Při podráždění kůže způsobeném tímto přípravkem je k dezinfekci nutno použít dezinfekčníprostředek jiného chemického složení.Přípravek se nesmí dostat do oka a nesmí se vdechovat.Ajatin při nízkých teplotách vytváří bílý zákal a sediment, které vymizí při uložení na teplejší místo(asi 22 oC). Barevná složka přípravku barví trvale některé plastické látky a vlákna. Z pokožky seodstraňuje velmi dobře benzinalkoholem.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceAlkálie (mýdlo) ruší dezinfekční účinek. Nevhodná je kombinace Ajatinu se silně oxidujícími látkami(např. peroxid vodíku).24.6 Fertilita, těhotenství a kojeníTěhotenstvíAjatin Profarma tinkturu lze v těhotenství používat.KojeníAjatin Profarma tinkturu lze během kojení používat.FertilitaAjatin Profarma tinkturu mohou používat ženy ve fertilním věku.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeAjatin Profarma tinktura nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.4.8 Nežádoucí účinkyU hypersenzitivních osob nebo po opakovaném použití se mohou objevit na kůži vyrážky různéhocharakteru a intenzity.Frekvence výskytu:Není známo (z dostupných údajů nelze určit)Poruchy kůže a podkožní tkáně:Kožní reakce, exantémHlášení podezření na nežádoucí účinkyHlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje topokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek4.9 PředávkováníMožnost kožní vyrážky různého charakteru a intenzity. Léčba je symptomatická.Při náhodném perorálním požití přípravku je třeba vypít větší množství vody (2-3 litry) a vyvolatzvracení.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: antiseptika a dezinficienciaATC kód: D08AJMechanismus účinkuDezinfekční přípravek ze skupiny kvartérních amoniových solí s fenolovým koeficientem 20-30,benzododecinium-bromid je velmi dobře rozpustný ve vodě, svým detergentním účinkem rušítransportní funkci membrány především grampozitivních mikrobů. V nižších koncentracích má nejistýúčinek na některé gramnegativní podmíněné patogenní mikroby (Proteus, Pseudomonas apod.). NeničíMycobacterium tuberculosis a spory bakterii. Při delších expozicích inaktivuje některé viry.35.2 Farmakokinetické vlastnostiAbsorpcePřípravek je určen jen ke kožnímu podání, absorpce pokožkou je minimální.5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiBezpečnost přípravku byla prokázána dlouhodobým používáním v klinické praxi.6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látekEthanol denaturovaný thymolemCitronová žluťČištěná voda6.2 InkompatibilityAlkálie (mýdlo) ruší dezinfekční účinek Ajatinu (viz bod 4.5).6.3 Doba použitelnosti5 let6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě 15 – 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem.6.5 Druh obalu a obsah baleníHnědá skleněná lahvička, uzávěr s mechanickým rozprašovačem, krabička.Velikost balení 1 x 10 ml1 x 25 ml1 x 50 mlNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímPřípravek AJATIN PROFARMA tinktura se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácíhoodpadu.Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místnímipožadavky.47. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIProfarma-Produkt s.r.o.Liberecká 2046601 Jablonec nad NisouČeská republikaTel: +420 483 100 308e-mail: profarma@profarma.cz8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)32/332/00-C9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACEDatum první registrace: 7.6.2000Datum posledního prodloužení registrace: 2.9.201510. DATUM REVIZE TEXTU2.9.2015

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses