Ajatin Profar.tinkt.+mech.rozp.tct.1x25ml+rozpr.


Kategorie: Cestovní medicína
Úrazy
Desinfekce - volně prodejné

Výrobce: PROFARMA-PRODUKT S.R.O., JABLONEC NAD NISOU
Číslo výrobku: 8590329596220
Cena: 41.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Ajatin Profar.tinkt.+mech.rozp.tct.1x25ml+rozpr.
sp.zn.: sukls104812/2014
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
AJATIN PROFARMA tinktura s mechanickým rozprašovačem
kožní roztok
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jeden ml kožního roztoku obsahuje benzododecinii bromidi solutio 10 % 100 mg
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
kožní roztok
Popis: čirý žlutooranžový roztok charakteristického zápachu
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Přípravek je určen k dezinfekci operačního pole a běžných drobných kožních poranění. Přípravek lze
používat u pacientů všech věkových kategorií.
4.2 Dávkování a způsob podání
Přípravek se aplikuje na ošetřované místo pomocí mechanického rozprašovače ze vzdálenosti 10 cm
tak, aby došlo ke zvlhčení celé ošetřované oblasti. Po ošetření kůže je třeba počkat do zaschnutí
tinktury.
Před prvním použitím přípravku je třeba několikrát stisknout mechanický rozprašovač, dokud není
rozprašování roztoku rovnoměrné.
Jen kožní podání.
4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Přípravek se nesmí užívat vnitřně.
Při podráždění kůže způsobeném tímto přípravkem je k dezinfekci nutno použít dezinfekční
prostředek jiného chemického složení.
Přípravek se nesmí dostat do oka a nesmí se vdechovat.
Ajatin při nízkých teplotách vytváří bílý zákal a sediment, které vymizí při uložení na teplejší místo
(asi 22 oC). Barevná složka přípravku barví trvale některé plastické látky a vlákna. Z pokožky se
odstraňuje velmi dobře benzinalkoholem.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Alkálie (mýdlo) ruší dezinfekční účinek. Nevhodná je kombinace Ajatinu se silně oxidujícími látkami
(např. peroxid vodíku).
2
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
Ajatin Profarma tinkturu lze v těhotenství používat.
Kojení
Ajatin Profarma tinkturu lze během kojení používat.
Fertilita
Ajatin Profarma tinkturu mohou používat ženy ve fertilním věku.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Ajatin Profarma tinktura nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
4.8 Nežádoucí účinky
U hypersenzitivních osob nebo po opakovaném použití se mohou objevit na kůži vyrážky různého
charakteru a intenzity.
Frekvence výskytu:
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Poruchy kůže a podkožní tkáně:
Kožní reakce, exantém
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4.9 Předávkování
Možnost kožní vyrážky různého charakteru a intenzity. Léčba je symptomatická.
Při náhodném perorálním požití přípravku je třeba vypít větší množství vody (2-3 litry) a vyvolat
zvracení.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: antiseptika a dezinficiencia
ATC kód: D08AJ
Mechanismus účinku
Dezinfekční přípravek ze skupiny kvartérních amoniových solí s fenolovým koeficientem 20-30,
benzododecinium-bromid je velmi dobře rozpustný ve vodě, svým detergentním účinkem ruší
transportní funkci membrány především grampozitivních mikrobů. V nižších koncentracích má nejistý
účinek na některé gramnegativní podmíněné patogenní mikroby (Proteus, Pseudomonas apod.). Neničí
Mycobacterium tuberculosis a spory bakterii. Při delších expozicích inaktivuje některé viry.
3
5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Absorpce
Přípravek je určen jen ke kožnímu podání, absorpce pokožkou je minimální.
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Bezpečnost přípravku byla prokázána dlouhodobým používáním v klinické praxi.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
Ethanol denaturovaný thymolem
Citronová žluť
Čištěná voda
6.2 Inkompatibility
Alkálie (mýdlo) ruší dezinfekční účinek Ajatinu (viz bod 4.5).
6.3 Doba použitelnosti
5 let
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě 15 – 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem.
6.5 Druh obalu a obsah balení
Hnědá skleněná lahvička, uzávěr s mechanickým rozprašovačem, krabička.
Velikost balení 1 x 10 ml
1 x 25 ml
1 x 50 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
Přípravek AJATIN PROFARMA tinktura se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího
odpadu.
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.
4
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Profarma-Produkt s.r.o.
Liberecká 20
46601 Jablonec nad Nisou
Česká republika
Tel: +420 483 100 308
e-mail: profarma@profarma.cz
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
32/332/00-C
9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
Datum první registrace: 7.6.2000
Datum posledního prodloužení registrace: 2.9.2015
10. DATUM REVIZE TEXTU
2.9.2015

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses