Aescin-Teva por.tbl.flm.30x20mg


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Kornatění žil. hemeroidy
Tablety

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS CR, S.R.O.,
Číslo výrobku: 2045848
Cena: 77.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Aescin-Teva por.tbl.flm.30x20mgsp.zn. sukls113741/2015SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUAESCIN – TEVA20mgenterosolventní tablety2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍescinum alfa 20 mg v jedné enterosolventní tabletě.Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktózy, hlinitý lak oranžové žluti (E110).Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAEnterosolventní tableta.Popis přípravku: kulaté, oranžové tablety.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikacePřípravek AESCIN-TEVA je indikován u dospělých k léčbě chronické žilní insuficience a jejíchpřidružených symptomů, mezi které patří otoky dolních končetin, varixy, bolest (i generalizovaná),pocity tíhy dolních končetin, svědění, pocity napětí a křeče v oblasti lýtek4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníDospělým se podává 40 mg 3krát denně (t.j. 3krát denně 2 enterosolventní tablety).Při udržovací léčbě obvykle postačí 20 mg 3krát denně.Délka užíváníK dosažení požadovaného příznivého účinku může být vyžadována léčba nejméně 4 týdny.Dlouhodobé užívání je možné po konzultaci s lékařem.Pediatrická populacePřípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let věku.Způsob podáníPřípravek se užívá po jídle a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny4.3 KontraindikaceHypersensitiva na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíV případě výskytu následujících příznaků: dermatitidy, tromboflebitidy či indurace v podkoží,závažné bolesti, výskytu vředů, náhlého otoku jedné či obou nohou, srdeční či renálníinsuficience, musí být okamžitě kontaktován lékař, neboť se může jednat o příznakzávažného onemocnění.V případě souběžného užívání antikoagulancií je nutno provádět častý monitoring parametrůkrevní srážlivosti.Vzhledem k nedostatku bezpečnostních dat není přípravek AESCIN-TEVA vhodný pro děti adospívající do 18 let věku.Je nezbytné kombinovat užívání přípravku spolu s dalšími neinvazivními opatřenímipředepsanými lékařem, jako je bandážování dolních končetin, nošení kompresních punčochnebo používání studené vody.Užívání přípravku AESCIN-TEVA nenahrazuje jiné preventivní opatření nebo léčbu, jako jepoužívání studené vody nebo nošení kompresních punčoch.Tento přípravek obsahuje monohydrát laktózyPacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkemlaktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.Tento přípravek obsahuje azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E 110)Může způsobit alergické reakce.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceMůže dojít ke zvýšení účinku antikoagulačních přípravků.Klinické studie neukázaly žádné interakce při současném podávání escinua dextranu, kyselinyacetylsalicylové nebo dihydroergotaminu.Escin alfa může zesílit účinky dikumarolových antikoagulancií a zvyšuje riziko nefrotoxicity přikombinaci s jinými nefrotoxickými léky.4.6 Těhotenství a kojeníTěhotenství a kojeníPřípravek AESCIN-TEVA se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení z důvodu nedostatkupříslušných klinických dat.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojePřípravek AESCIN – TEVA nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit neboobsluhovat stroje.4.8 Nežádoucí účinkyNežádoucí účinky jsou rozděleny podle orgánových tříd za použití MedDRA terminologie a frekvencejsou vyjádřeny následovně:Velmi časté (≥1/10)Časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses