Aescin-Teva por.tbl.ent. 90x20mg


Kategorie: Volně prodejné léky
Teplota, bolest, zánět
Bolest. zánět kloubů a svalů

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS CR, S.R.O.,
Číslo výrobku: 2910173
Cena: 150.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Aescin-Teva por.tbl.ent. 90x20mg
sp.zn. sukls113741/2015
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
AESCIN – TEVA
20mg
enterosolventní tablety
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
escinum alfa 20 mg v jedné enterosolventní tabletě.
Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktózy, hlinitý lak oranžové žluti (E110).
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Enterosolventní tableta.
Popis přípravku: kulaté, oranžové tablety.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Přípravek AESCIN-TEVA je indikován u dospělých k léčbě chronické žilní insuficience a jejích
přidružených symptomů, mezi které patří otoky dolních končetin, varixy, bolest (i generalizovaná),
pocity tíhy dolních končetin, svědění, pocity napětí a křeče v oblasti lýtek
4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Dospělým se podává 40 mg 3krát denně (t.j. 3krát denně 2 enterosolventní tablety).
Při udržovací léčbě obvykle postačí 20 mg 3krát denně.
Délka užívání
K dosažení požadovaného příznivého účinku může být vyžadována léčba nejméně 4 týdny.
Dlouhodobé užívání je možné po konzultaci s lékařem.
Pediatrická populace
Přípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let věku.
2/8
Způsob podání
Přípravek se užívá po jídle a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny
4.3 Kontraindikace
Hypersensitiva na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
V případě výskytu následujících příznaků: dermatitidy, tromboflebitidy či indurace v podkoží,
závažné bolesti, výskytu vředů, náhlého otoku jedné či obou nohou, srdeční či renální
insuficience, musí být okamžitě kontaktován lékař, neboť se může jednat o příznak
závažného onemocnění.
V případě souběžného užívání antikoagulancií je nutno provádět častý monitoring parametrů
krevní srážlivosti.
Vzhledem k nedostatku bezpečnostních dat není přípravek AESCIN-TEVA vhodný pro děti a
dospívající do 18 let věku.
Je nezbytné kombinovat užívání přípravku spolu s dalšími neinvazivními opatřeními
předepsanými lékařem, jako je bandážování dolních končetin, nošení kompresních punčoch
nebo používání studené vody.
Užívání přípravku AESCIN-TEVA nenahrazuje jiné preventivní opatření nebo léčbu, jako je
používání studené vody nebo nošení kompresních punčoch.
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktózy
Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem
laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.
Tento přípravek obsahuje azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E 110)
Může způsobit alergické reakce.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Může dojít ke zvýšení účinku antikoagulačních přípravků.
Klinické studie neukázaly žádné interakce při současném podávání escinua dextranu, kyseliny
acetylsalicylové nebo dihydroergotaminu.
3/8
Escin alfa může zesílit účinky dikumarolových antikoagulancií a zvyšuje riziko nefrotoxicity při
kombinaci s jinými nefrotoxickými léky.
4.6 Těhotenství a kojení
Těhotenství a kojení
Přípravek AESCIN-TEVA se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení z důvodu nedostatku
příslušných klinických dat.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Přípravek AESCIN – TEVA nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo
obsluhovat stroje.
4.8 Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky jsou rozděleny podle orgánových tříd za použití MedDRA terminologie a frekvence
jsou vyjádřeny následovně:
Velmi časté (≥1/10)
Časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses