Additiva Vitamin C Zitrone tbl.eff.20


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Doplňky výživy

Výrobce: Naturprodukt CZ spol. s r.o.
Číslo výrobku: 8595026100107
Cena: 104.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Additiva Vitamin C Zitrone tbl.eff.20sp.zn.: sukls212899/2012a sp.zn.: sukls9339/2015Souhrn údajů o přípravku1. Název přípravkuAdditiva Vitamin C Zitrone1 000 mgšumivé tablety2. Kvalitativní a kvantitativní složení1 šumivá tableta obsahuje:acidum ascorbicum 1000 mgPomocné látky se známým účinkem: sorbitol a sodík (299 mg).Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. Léková formašumivá tabletaKulaté, ploché tablety, lehce nažloutlé s mramorovitou strukturou o průměru 25 mm.4. Klinické údaje4.1. Terapeutické indikacePřípravek je určen k léčbě a k předcházení nedostatku vitaminu C v organizmu. Užívá se zejména přiinfekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných infekcích, zvláště na začátku choroby, vtěhotenství a v období kojení. Užívá se v obdobích zvýšených nároků organizmu u dospělých, staršíchosob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci. Je indikovánpři dietě s vysokým obsahem bílkovin a tuků při hypercholesterolémií, jaterních nemocech scholestázou, při zdlouhavém hojení ran a zlomenin, při dekubitech, varikózních syndromech a přiotravách nitrosaminy, anilidy a anilínovými barvami.4.2. Dávkování a způsob podáníObvyklé dávkování je 1 g kyseliny askorbové denně. Tableta se rozpustí v polovině sklenice vodynebo ovocné šťávy.4.3. KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1Dlouhodobě a ve vysokých dávkách nesmí přípravek užívat nemocní, kteří mají zvýšenou hladinuželeza v krvi a rovněž nemocní se sklonem k tvorbě ledvinových kamenů (zejména oxalátových).Přípravek není vhodný pro děti a dospívající4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPřípravek neobsahuje cukr, proto je vhodný i pro diabetiky.Protože kyselina askorbová je silně redukující látkou, při užívání vyšších dávek přípravku mohou býtovlivněny výsledky některých laboratorních vyšetření jako stanovení glukózy a test na okultníkrvácení ve stolici. Kyselina askorbová okyseluje moč a může vést k vysrážení močových nebooxalátových kamenů.Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancífruktózy by tento léčivý přípravek neměli užívat.24.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcePři současném podávání zvyšuje kyselina askorbová resorpci etinylestradiolu, V-penicilinu a železa.Souběžné podávání přípravku a kyseliny acetylsalicylové vede ke zvýšenému vylučování kyselinyaskorbové a sníženému vylučování kyseliny acetylsalicylové. Kyselina askorbová snižuje též účinnostheparinu a antikoagulační efekt warfarinu a snižuje plasmatickou koncentraci flufenazinu. Kyselinaaskorbová může ovlivnit absorpci a eliminaci mnoha dalších léčiv jako vitaminu B12, deferoxaminu,disulfiramu a mexiletinu.4.6. Fertilita, těhotenství a kojeníV období těhotenství a kojení je zvýšená spotřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženypřípravek Additiva Vitamin C Zitrone užívat.4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeAdditiva Vitamin C Zitrone nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit neboobsluhovat stroje.4.8. Nežádoucí účinkyPři doporučeném dávkování je přípravek dobře snášen. Při vyšších dávkách (3-5 g kyseliny askorbovédenně) může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti, zvracení, celkové slabosti a průjmům.Ojediněle se mohou u alergických osob objevit ekzémy, kopřivka nebo vyrážka až astmatický záchvat.Hlášení podezření na nežádoucí účinkyHlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje topokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek4.9. PředávkováníPři překročení doporučené dávky nad 3-5 g se mohou objevit dyspeptické potíže a průjem.Nadbytečné množství kyseliny askorbové se vyloučí močí.5. Farmakologické vlastnosti5.1. Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: VitaminyATC kód: A11GA01Bezvodá kyselina askorbová zasahuje do oxido-redukčních procesů v organizmu, účastní semetabolizmu tyrosinu, kyseliny listové a železa, metabolizmu bílkovin, tuků a sacharidů. Je potřebnápři syntéze kolagenu, podporuje tvorbu pojiva a vývoj kostí.5.2. Farmakokinetické vlastnostiKyselina askorbová se po perorálním podání rychle absorbuje. Normální hodnoty plasmatickékoncentrace jsou 10-20 mikrogramů/ml. Reversibilně se oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovou. Tytodvě formy jsou důležité v oxido-redukčních reakcích probíhajících v organizmu. Distribuce probíhá dovšech tkání. Přibližně 25% kyseliny askorbové je vázáno na plazmatické bílkoviny. Kyselinaaskorbová prochází placentou a vylučuje se do mateřského mléka. Konjugací se metabolizuje naneaktivní sulfátový metabolit, který se vyloučí močí. Nezměněná kyselina askorbová se vylučuje močípouze při vysokých dávkách.35.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiPodle údajů v odborné literatuře je při doporučeném způsobu dávkování a podání přípraveknetoxický a není u něj možno předpokládat riziko kancerogenity, mutagenity, teratogenity a vlivu nareprodukční funkce. Při užívání kyseliny askorbové jako doplňku výživy doporučila mezinárodníorganizace Food and Nutrition Board of the National Academy of Sciences-National Research Councilpro dospělé denní příjem 50-60 mg.6. Farmaceutické údaje6.1. Seznam pomocných látekBezvodá kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát,dihydrát sodné soli sacharinu, citrónové aroma, natrium-riboflavin-fosfát.6.2. InkompatibilityNeuplatňuje se.6.3. Doba použitelnosti3 rokyPo prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.6.5. Druh obalu a obsah baleníPP tuba s pojistným PE uzávěrem a vysoušedlem (silikagel), papírová krabička.Velikost balení: 10 nebo 20 šumivých tablet6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímVeškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.7. Držitel rozhodnutí o registraciDr.B.Scheffler Nachf. GmbH  Co. KG, Bergisch Gladbach, Německotel. +49 (0) 2202-105-0fax +49 (0) 2202-105-1508. Registrační číslo86/215/93-C9. Datum první registrace/ prodloužení registraceDatum první registrace: 17.3.1993Datum posledního prodloužení registrace: 10.6.201510. Datum revize textu10.6.2015

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses