Additiva Vitamin C Zitrone tbl.eff.20


Kategorie: Volně prodejné léky
Doplňky výživy

Výrobce: DR.B.SCHEFFLER GMBH,BERGISCH GLADBACH
Číslo výrobku: 8595026100114
Cena: 96.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Additiva Vitamin C Zitrone tbl.eff.20
sp.zn.: sukls212899/2012
a sp.zn.: sukls9339/2015
Souhrn údajů o přípravku
1. Název přípravku
Additiva Vitamin C Zitrone
1 000 mg
šumivé tablety
2. Kvalitativní a kvantitativní složení
1 šumivá tableta obsahuje:
acidum ascorbicum 1000 mg
Pomocné látky se známým účinkem: sorbitol a sodík (299 mg).
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. Léková forma
šumivá tableta
Kulaté, ploché tablety, lehce nažloutlé s mramorovitou strukturou o průměru 25 mm.
4. Klinické údaje
4.1. Terapeutické indikace
Přípravek je určen k léčbě a k předcházení nedostatku vitaminu C v organizmu. Užívá se zejména při
infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných infekcích, zvláště na začátku choroby, v
těhotenství a v období kojení. Užívá se v obdobích zvýšených nároků organizmu u dospělých, starších
osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci. Je indikován
při dietě s vysokým obsahem bílkovin a tuků při hypercholesterolémií, jaterních nemocech s
cholestázou, při zdlouhavém hojení ran a zlomenin, při dekubitech, varikózních syndromech a při
otravách nitrosaminy, anilidy a anilínovými barvami.
4.2. Dávkování a způsob podání
Obvyklé dávkování je 1 g kyseliny askorbové denně. Tableta se rozpustí v polovině sklenice vody
nebo ovocné šťávy.
4.3. Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1
Dlouhodobě a ve vysokých dávkách nesmí přípravek užívat nemocní, kteří mají zvýšenou hladinu
železa v krvi a rovněž nemocní se sklonem k tvorbě ledvinových kamenů (zejména oxalátových).
Přípravek není vhodný pro děti a dospívající
4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Přípravek neobsahuje cukr, proto je vhodný i pro diabetiky.
Protože kyselina askorbová je silně redukující látkou, při užívání vyšších dávek přípravku mohou být
ovlivněny výsledky některých laboratorních vyšetření jako stanovení glukózy a test na okultní
krvácení ve stolici. Kyselina askorbová okyseluje moč a může vést k vysrážení močových nebo
oxalátových kamenů.
Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí
fruktózy by tento léčivý přípravek neměli užívat.
2
4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová resorpci etinylestradiolu, V-penicilinu a železa.
Souběžné podávání přípravku a kyseliny acetylsalicylové vede ke zvýšenému vylučování kyseliny
askorbové a sníženému vylučování kyseliny acetylsalicylové. Kyselina askorbová snižuje též účinnost
heparinu a antikoagulační efekt warfarinu a snižuje plasmatickou koncentraci flufenazinu. Kyselina
askorbová může ovlivnit absorpci a eliminaci mnoha dalších léčiv jako vitaminu B12, deferoxaminu,
disulfiramu a mexiletinu.
4.6. Fertilita, těhotenství a kojení
V období těhotenství a kojení je zvýšená spotřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy
přípravek Additiva Vitamin C Zitrone užívat.
4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Additiva Vitamin C Zitrone nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo
obsluhovat stroje.
4.8. Nežádoucí účinky
Při doporučeném dávkování je přípravek dobře snášen. Při vyšších dávkách (3-5 g kyseliny askorbové
denně) může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti, zvracení, celkové slabosti a průjmům.
Ojediněle se mohou u alergických osob objevit ekzémy, kopřivka nebo vyrážka až astmatický záchvat.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4.9. Předávkování
Při překročení doporučené dávky nad 3-5 g se mohou objevit dyspeptické potíže a průjem.
Nadbytečné množství kyseliny askorbové se vyloučí močí.
5. Farmakologické vlastnosti
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Vitaminy
ATC kód: A11GA01
Bezvodá kyselina askorbová zasahuje do oxido-redukčních procesů v organizmu, účastní se
metabolizmu tyrosinu, kyseliny listové a železa, metabolizmu bílkovin, tuků a sacharidů. Je potřebná
při syntéze kolagenu, podporuje tvorbu pojiva a vývoj kostí.
5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Kyselina askorbová se po perorálním podání rychle absorbuje. Normální hodnoty plasmatické
koncentrace jsou 10-20 mikrogramů/ml. Reversibilně se oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovou. Tyto
dvě formy jsou důležité v oxido-redukčních reakcích probíhajících v organizmu. Distribuce probíhá do
všech tkání. Přibližně 25% kyseliny askorbové je vázáno na plazmatické bílkoviny. Kyselina
askorbová prochází placentou a vylučuje se do mateřského mléka. Konjugací se metabolizuje na
neaktivní sulfátový metabolit, který se vyloučí močí. Nezměněná kyselina askorbová se vylučuje močí
pouze při vysokých dávkách.
3
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Podle údajů v odborné literatuře je při doporučeném způsobu dávkování a podání přípravek
netoxický a není u něj možno předpokládat riziko kancerogenity, mutagenity, teratogenity a vlivu na
reprodukční funkce. Při užívání kyseliny askorbové jako doplňku výživy doporučila mezinárodní
organizace Food and Nutrition Board of the National Academy of Sciences-National Research Council
pro dospělé denní příjem 50-60 mg.
6. Farmaceutické údaje
6.1. Seznam pomocných látek
Bezvodá kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát,
dihydrát sodné soli sacharinu, citrónové aroma, natrium-riboflavin-fosfát.
6.2. Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3. Doba použitelnosti
3 roky
Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců
6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
6.5. Druh obalu a obsah balení
PP tuba s pojistným PE uzávěrem a vysoušedlem (silikagel), papírová krabička.
Velikost balení: 10 nebo 20 šumivých tablet
6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
7. Držitel rozhodnutí o registraci
Dr.B.Scheffler Nachf. GmbH  Co. KG, Bergisch Gladbach, Německo
tel. +49 (0) 2202-105-0
fax +49 (0) 2202-105-150
8. Registrační číslo
86/215/93-C
9. Datum první registrace/ prodloužení registrace
Datum první registrace: 17.3.1993
Datum posledního prodloužení registrace: 10.6.2015
10. Datum revize textu
10.6.2015

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses