Acylpyrin tbl.10x500mg


Kategorie: Volně prodejné léky
Gynekologické problémy
Bolest při menstruaci

Výrobce: Herbacos-recordati S.r.o.
Číslo výrobku: 8594002959722
Cena: 31.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Acylpyrin tbl.10x500mgsp. zn. sukls67700/2015PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELEACYLPYRINtablety(Acidum acetylsalicylicum)Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.- Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynůsvého lékaře nebo lékárníka.- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (přibolesti), musíte se poradit s lékařem.- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalovéinformaci. Viz bod 4.V příbalové informaci naleznete:1. Co je ACYLPYRIN a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACYLPYRIN užívat3. Jak se ACYLPYRIN užívá4. Možné nežádoucí účinky5 Jak ACYLPYRIN uchovávat6. Další informace1. CO JE ACYLPYRIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁPřípravek s obsahem kyseliny acetylsalicylové tlumí bolesti a snižuje horečku, ve vyššíchdávkách má protizánětlivé účinky.ACYLPYRIN lze bez porady s lékařem užívat ke snížení horečky a k úlevě od bolesti přichřipce a nachlazení, k potlačení mírné až středně silné bolesti (např. hlavy, zubů, bolesti vzádech a bolesti při menstruaci). U kloubních a svalových bolestí (vyjma těch, kterédoprovází chřipková onemocnění nebo bolesti zad) a při bolesti nervového původu je nutnáporada s lékařem.Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a dospívající od 16 let.Děti a dospívající do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučenílékařem.2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACYLPYRINUŽÍVATNeužívejte ACYLPYRIN- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo nakteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)- při chorobné krvácivosti- při vředové chorobě žaludku nebo dvanáctníku- před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením- při průduškovém astmatu- v posledních třech měsících těhotenství.- při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění2/5Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku ACYLPYRIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:- pokud jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v první a druhé třetinětěhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře).- užíváte-li léky proti srážení krve- pokud máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, průduškové astma, sennou rýmu nebo nosnípolypy- pokud jste někdy v minulosti měl/a žaludeční nebo dvanáctníkové vředy- pokud se u vás v minulosti projevila alergická reakce na nesteroidní antirevmatika- při onemocnění ledvin- při onemocnění jater- máte-li dnu.Děti a dospívajícíU dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobnéinfekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyselinyacetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožujícístav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď běhemnemoci, nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznakůonemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné,zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebonaopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se udítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleněvyhledat lékaře.Další léčivé přípravky a ACYLPYRINProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jstev nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se ACYLPYRIN užívá současně s některými jinýmiléky podávanými při léčbě:- nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)- vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory)- bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé léky)- dny ( probenecid)- nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát)- deprese (lithium)- epilepsie (fenytoin, kyselina valproová, barbituráty)- onemocnění srdce (digoxin)Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin) , přisoučasné hormonální léčbě zvyšuje riziko krvácení ze zažívacího traktu. Dále zesiluje účinekléků používaných při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselinaacetylsalicylová snižuje účinek léků působících na močový systém.Užívání ACYLPYRINU s jídlem pitím a alkoholemTablety užijte celé nebo rozpadlé v malém množství vody, ke konci jídla nebo po něm azapijte vhodnou tekutinou, nejlépe zásaditou minerálkou. Při užívání ACYLPYRINU senesmí konzumovat alkohol.Těhotenství, kojení a plodnostPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.3/5ACYLPYRIN se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. V první a druhé třetině těhotenstvímůže být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.ACYLPYRIN se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávekse však kojení musí přerušit, protože kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnostu žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.3. JAK SE ACYLPYRIN UŽÍVÁNedoporučí-li lékař jinak, obvyklé dávkování u dospělých a dospívajících (starších 16 let) je1-2 tablety každých 4-8 hodin. Maximální denní dávka 8 tablet se nesmí překročit. Minimálníodstup mezi jednotlivými dávkami je 4 hodiny.Pokud vám do 3 dnů neklesne horečka nebo do 5 dnů neustoupí bolesti nebo se Váš stavzhorší, případně se vyskytnou vedlejší účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se odalším užívání ACYLPYRINU se svým lékařem. Bez porady s lékařem neužívejtepřípravek déle než 7 dnů i pokud příznaky onemocnění ustupují.Použití u dětí a dospívajícíchKyselina acetylsalicylová se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let v průběhuhorečnatého onemocnění.Děti a dospívající do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučenílékařem. Dávkování vždy určí lékař.Obvyklá dávka pro děti od 7 let je 1/2 tablety 3-krát denně, pro dospívající nad 12 let 1 tableta3-krát denně.Jestliže jste užil(a) více ACYLPYRINU, než jste měl(a)nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.Předávkování se může projevit hučením v uších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností.Závažnější předávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením,křečemi až bezvědomím.Jestliže jste zapomněl(a) užít ACYLPYRINNezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYPodobně jako všechny léky, může mít i ACYLPYRIN nežádoucí účinky, které se ale nemusívyskytnout u každého.Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob.Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob.Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob.Vzácné: méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob.Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob, včetně ojedinělých případů.4/5Nežádoucí účinky:Poruchy zažívacího ústrojíČasté: bolesti břicha, pálení žáhy, žaludeční nevolnost, zvracení.Vzácné: zjevné nebo skryté krvácení ze zažívacího ústrojí (zvracení krve nebo zvracenís příměsí krve, dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev), které může véstk chudokrevnosti (anemii) z nedostatku železa, žaludeční a dvanáctníkové vředy a jejichproděravění (perforace).Poruchy jater a žlučových cestVelmi vzácně: zvýšení hodnot jaterních testů (transamináz)Poruchy nervového systémuZávratě a ušní šelest obvykle svědčí o předávkování.Poruchy krve a lymfatického systémuVzhledem k vlivu na krevní srážlivost může být kyselina acetylsalicylová spojována sezvýšeným rizikem krvácení.Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceMéně časté: kopřivka, alergické kožní reakce.Vzácné: anafylaktická reakce, astma, Quinckeho edém.Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících do 16 letU dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním existuje možnost vzniku tzv. Reyovasyndromu projevující se poruchami vědomí, křečemi, vysokými teplotami.Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalovéinformaci.Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41, Praha 10Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinekNahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohotopřípravku.5. JAK ACYLPYRIN UCHOVÁVATUchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětíPřípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnostise vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte sesvého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatřenípomáhají chránit životní prostředí.5/56. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACECo přípravek ACYLPYRIN obsahujeLéčivou látkou je acidum acetylsalicylicum (kyselina acetylsalicylová) 500 mg v 1 tabletěPomocnou látkou je bramborový škrob, mastekJak ACYLPYRIN vypadá a co obsahuje toto baleníACYLPYRIN jsou bíle až slabě našedlé tablety s půlicí rýhou na jedné straně, na druhé straněvyražen název ACYLPYRIN. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.Balení obsahuje 10 tablet nebo 100 tablet (10 x 10 tablet).Držitel rozhodnutí o registraciHerbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republikaTel: +420 466 741915e-mail: recordati@recordati.czVýrobceHerbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika s místempropouštění šarží na adrese Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republikaTato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.4.2015

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses