Acylpyrin + C tbl.eff. 12


Kategorie: Volně prodejné léky
Děti
Zuby

Výrobce: Herbacos-recordati S.r.o.
Číslo výrobku: 8594002959784
Cena: 69.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Acylpyrin + C tbl.eff. 12
Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls126519/2008
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. Název přípravku
ACYLPYRIN + C
šumivé tablety
2. Kvalitativní a kvantitativní složení
Jedna šumivá tableta obsahuje:
Acidum acetylsalicylicum 320 mg
Acidum ascorbicum 200 mg
Pomocné látky: jedna šumivá tableta obsahuje 1,265g monohydrátu laktosy,
hydrogenuhličitan sodný (zdroj sodíku).
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. Léková forma
šumivé tablety: téměř bílé mramorové kulaté ploché tablety se skosenými hranami a drsným
povrchem, hygroskopické
4. Klinické údaje
4.1 Terapeutické indikace
Symptomatická léčba bolesti a horečky při chřipce a akutních onemocněních horních cest
dýchacích.
Léčba bolesti mírné až střední intenzity (např. bolest hlavy, zubů, pohybového aparátu, bolest
při menstruaci a neuralgiích).
Acylpyrin+C se nesmí podávat dětem a mladistvým do 16 let v průběhu horečnatého
onemocnění.
4.2. Dávkování a způsob podání
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 16 let. Dětem a mladistvým od 9 do 16 let se
ACYLPYRIN+C podává výjimečně v odůvodněných případech po zvážení poměru rizika a
benefitu a to pouze v analgetické indikaci, nikoliv v průběhu horečnatého onemocnění, kdy
hrozí vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu.
Jednotlivá dávka je 1 tableta. Dávku je možné podle potřeby opakovat ve 4-hodinových
intervalech. Maximální denní dávka je 6 tablet.
Starší pacienti: obvyklá dávka je 1 tableta, opakovaná ve 4-hodinových intervalech.
Maximální denní dávka je 6 tablet.
Zvláštní opatrnosti je třeba u pacientů s renální a hepatální insuficiencí, kdy je nutno
dávkování individuálně upravit.
Přípravek je vhodné užívat po jídle. Tablety se před užitím rozpustí ve sklenici vody.
4.3. Kontraindikace
Přípravek je kontraindikován u pacientů s přecitlivělostí léčivou látku nebo na kteroukoli
pomocnou látku tohoto přípravku a u pacientů u nichž se po předchozím podání jiných léčivých
přípravků ze skupiny NSA objevila kopřivka, akutní rinitida nebo došlo k rozvoji astmatu. Dále při
vředové chorobě žaludku a střev, při těžším onemocnění jater a ledvin, při bronchiálním
astmatu, krvácivých stavech, při chirurgických výkonech spojených s větším krvácením.
Přípravek nesmí užívat gravidní ženy ve třetím trimestru. Přípravek nesmí užívat děti a
mladiství ve věku do 16 let při současně probíhajícím horečnatém onemocnění. Při podání
kyseliny acetylsalicylové dětem a mladistvým v průběhu horečnatého onemocnění hrozí
vznik Reyova syndromu (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění).
4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití
Nežádoucí účinky souvisí bezprostředně s mechanismem působení. Jejich riziko se zvyšuje u
pacientů s hepatálním nebo renálním onemocněním. Četnost nežádoucích účinků může být
snížena podáním látek tlumících žaludeční sekreci nebo látek neutralizujících H+ ionty.
Při podávání kyseliny acetylsalicylové dětem a adolescentům do 16 let v průběhu horečnatého
onemocnění hrozí riziko vzniku velmi vzácného, život ohrožujícího Reyova syndromu. Reyův
syndrom je charakterizován neinfekční encefalopathií a jaterním selháním. Typicky se
objevuje po odeznění akutních příznaků horečnatého infekčního onemocnění. Mezi klinické
projevy patří protrahované profúzní zvracení, bolest hlavy, poruchy vědomí.
Kyselina acetylsalicylová redukuje v nižších dávkách exkreci kyseliny močové. To může
způsobit dnu u pacientů, kteří mají sklon k nízké exkreci kys. močové.
U pacientů s chronickou obstrukční bronchopulmonální chorobou, sennou rýmou a nosními
polypy může podání ASA provokovat vznik astmatického záchvatu, Quinckeho edému nebo
urtiky častěji než u ostatních pacientů.
Existují důkazy o tom že léky, které inhibují cyklooxygenázu/ syntézu prostaglandinů
ovlivňují ovulaci a tím mohou způsobovat poškození ženské plodnosti. Poškození je
reverzibilní a odezní po ukončení terapie.
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s
intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy
by tento přípravek neměli užívat.
Přípravek obsahuje 10,713 mmol (= 246,4 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u
pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Přípravek obsahuje 0,05 mmol (= 1,94 mg) draslíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez
draslíku“.
4.5. Interakce s jinými léčivými přípravku a jiné formy interakci
Přípravek zvyšuje riziko krvácení u pacientů, kteří užívají antikoagulancia tím, že zvyšuje
podíl volného léčiva jeho vytěsněním z vazby na proteiny. Stejným mechanismem zvyšuje
účinek perorálních antidiabetik. Kyselina acetysalicylová (ASA) inhibuje tubulární sekreci
methotrexátu. Aby se předešlo nežádoucím účinkům, je potřebné při jejich současném
podávání redukovat dávku methotrexátu. Současné podávání přípravků ze skupiny
nesteroidních antiflogistik zvyšuje riziko negativního působení na sliznici gastrointestinálního
traktu v důsledku inhibice syntézy cytoprotektivních prostaglandinů a vlivem na hemostázu.
Kombinace nesteroidních antiflogistik může u pacientů, kteří zároveň užívají diuretika,
způsobit akutní selhání ledvin. To je způsobené inhibicí medulární syntézy vazodilatačních
prostaglandinů spojené s redukcí průtoku krve ledvinami. Současné podávání ASA a
glukokortikoidů zvyšuje riziko gastrointestinálního krvácení.
Kyselina askorbová zvyšuje absorpci penicilinu ze střeva. Vysoké perorální dávky vitamínu C
inaktivují vitamín B12 (pro vznik anémie u zdravého člověka by bylo nutné podávat vysoké
dávky vitamínu C několik let).
Současné podávání kyseliny askorbové nebo ASA a sulfonamidů může způsobit precipitaci
sulfonamidů v kyselé moči a tím vyvolat krystalurii, hematurii nebo i obstrukci močových
cest.
Účinek léčby může být také ovlivněn pokud se ACYLPYRIN+C užívá současně s léky
k léčbě dny ( probenecid) a při léčbě nepřijetí orgánu po transplantaci (cyklosporin,
takrolimus).
Preklinické údaje poukazují na to, že ibuprofen při současném podávání s nízkodávkovanou
kyselinou acetylsalicylovou (ASA) může tlumit její vliv na agregaci destiček. Tyto údaje však
mají své limity a není znám jejich dopad na klinickou praxi. Zejména při ojedinělém
krátkodobém podávání ibuprofenu není klinicky významný vliv pravděpodobný (viz 5.1).
4.6. Těhotenství a kojení
Experimentální výsledky žádné z účinných látek obsažených v přípravku nesvědčí o
negativním vlivu na reprodukční funkce. Délka používání obou účinných látek dostatečně
prověřila riziko použití v těhotenství. Vzhledem k mechanizmu účinku představuje lék riziko
zejména ve třetím trimestru gravidity. Inhibicí cyklooxygenázy s následnou sníženou
produkcí prostaglandinu E2 může dojít u plodu k předčasnému uzávěru ductus arteriosus, k
prodloužení gravidity a ke zvýšení krvácení během porodu.
Kromě uvedeného rizika nepředstavuje sporadické užití přípravku u gravidních žen a u žen ve
fertilním věku nebezpečí pro vyvíjející se plod.
V současnosti se naopak používá kyselina acetylsalicylová ke snížení rizika vzniku
eklampsie.
Obě účinné látky pronikají do mateřského mléka. Při ojedinělém použití nebývá nutné přerušit
kojení. Při pravidelném užívání vysokých dávek ASA je potřeba kojení přerušit, protože
nemohou být vyloučena rizika spojená s nedostatečnou detoxikací u novorozence.
4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.
4.8. Nežádoucí účinky
Frekvence výskytu a závažnost nežádoucích účinků (s výjimkou alergických reakcí) u
kyseliny acetylsalicylové závisí na velikosti podané dávky.
K nejčastějším nežádoucím účinkům patří gastrointestinální poruchy.
Gastrointestinální poruchy
Bolestivost, tlak v epigasteru, pyróza, nauzea, zvracení.
Zjevné (hemateméza, melena) nebo skryté gastrointestinální krvácení
Gastroduodenální vředy a perforace.
Poruchy jater a žlučových cest
Byly popsány ojedinělé případy poruch jaterních funkcí (zvýšení transamináz).
Poruchy nervového systému
Závrať, tinitus, které obvykle svědčí o předávkování.
Poruchy krve a lymfatického systému
Vzhledem k vlivu na krevní srážlivost může být kyselina acetylsalicylová spojována se
zvýšeným rizikem krvácení.
Poruchy ledvin a močových cest
Vzácně se mohou vyskytnout poruchy funkce ledvin. Podávání nízkých dávek kyseliny
acetylsalicylové může vést k hyperurikémii.
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání
Např. urtikárie, kožní reakce, anafylaktická reakce, bronchiální astma, Quinckeho edém.
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním se po podání ASA může rozvinout
Reyův syndrom.
Při běžném dávkování se při užívání kyseliny askorbové nevyskytují žádné nežádoucí účinky
(dokonce ani několikanásobné zvýšení příjmu nad skutečnou potřebu nevede k
pozorovatelným změnám, protože nadbytek vitamínu C se vyloučí močí).
4.9. Předávkování
Intoxikace ASA se projevuje hučením v uších, bolestmi hlavy, závratěmi a zmateností.
Závažnější intoxikace charakterizuje hyperpnoe, delirium, křeče až koma. Za letální dávku u
dospělého člověka se považuje 10 g.
Při intoxikaci je potřebné odstranit zbytek nevstřebaného léčiva výplachem žaludku a
podáním aktivního uhlí. Léčba intoxikace spočívá v korekci rozvratu vnitřního prostředí a
zvládnutí hypertermie. Specifické antidotum neexistuje, hemodialýza není účinná.
5. Farmakologické vlastnosti
5.1.Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: analgetika a antipyretika.
ATC kód: N02BA01
Všechna léčiva ze skupiny neopioidních analgetik mají společný mechanismus účinku:
inhibicí enzymu cyklooxygenázy snižují syntézu prostaglandinů, které zvyšují citlivost
alogenních receptorů vůči bradykininu, histaminu a jiným v tkáni uvolňovaným mediátorům.
Tento mechanismus je zodpovědný za jejich analgetický účinek a přímo souvisí i s
nežádoucími účinky vyplývajícími z nedostatku prostaglandinů při fyziologických regulacích.
ASA acetylací blokuje cyklooxygenázu zejména v periferních tkáních.
Mechanismus účinku vitamínu C v organismu není dostatečně znám. Mohou se uplatnit jeho
redukční vlastnosti (uchovávání SH-skupin v redukovaném stavu, funkce vitamínu C v
metabolismu tyrozinu), ale jiné redukující látky nepůsobí antiskorbuticky. Vitamín C
ovlivňuje sacharidový metabolismus (hyperglykemie při skorbutu) nejasným mechanismem.
Nejvýraznějším působením vitamínu C je jeho účast na obnově a udržování pojivové tkáně,
hlavně její mezibuněčné hmoty a kolagenu. Při syntéze kolagenu ulehčuje hydroxylaci
prolyzinu a lyzinu v peptidovém řetězci.
Preklinické údaje poukazují na to, že ibuprofen při současném podávání s nízkodávkovanou
kyselinou acetylsalicylovou (ASA) může tlumit její vliv na agregaci destiček.
Ve studii s jednorázovou dávkou 400 mg ibuprofenu podávanou 8 h před nebo 30 min po
podání 81 mg ASA s rychlým uvolňováním byl pozorován snížený účinek ASA na tvorbu
tromboxanu nebo agregaci destiček. Tyto údaje však mají své limity a není znám jejich
dopad na klinickou praxi. Zejména při ojedinělém krátkodobém podávání ibuprofenu není
klinicky významný vliv pravděpodobný.
5.2.Farmakokinetické vlastnosti
ASA je slabá kyselina, která se rychle resorbuje částečně ze žaludku, ale hlavně z
proximálních úseků tenkého střeva. Neionizovaná přestupuje gastrointestinální stěnou pasivní
difuzí. Resorpce z tabletové lékové formy je více než 80 %. Presystémový metabolismus je
vysoký.
Vrcholová koncentrace ASA v plazmě je dosahována do 20 minut. Přítomnost potravy
prodlužuje resorpci salicylátů. Po resorpci se rovnoměrně distribuuje do většiny tkání. Při
obvyklém dávkování je distribuční objem ASA 170-200 ml/kg tělesné hmotnosti. Esterázy v
gastrointestinální mukóze a v játrech hydrolyzují ASA, která do systémové cirkulace vstupuje
jako kyselina salicylová. ASA se dá detekovat v plazmě jen velmi krátce, 85-95% se váže na
albumin. Podíl volného léčiva se zvyšuje při hypalbuminémii a v důsledku kompetice na
vazebném místě. Přechází placentární bariérou i do mateřského mléka.
ASA se biotransformuje deacetylací v různých tkáních, ale zejména v endoplazmatickém
retikulu jater. Metabolismus je prvního a druhého řádu. Tvoří 3 hlavní metabolity: kyselinu
salicylovou, salicylurovou a gentisovou. Kyselina salicylová je aktivní metabolit. Salicyláty
se eliminují ledvinami, vylučování závisí na velikosti dávky a pH moče. Existuje signifikantní
korelace mezi plazmatickou koncentrací salicylátu a analgezií. Analgetický účinek se
dostavuje při plazmatické koncentraci od 20-100 mg/l.
Vytěsnění bilirubinu salicyláty při vazbě na plazmatické bílkoviny může způsobit vznik
jádrového ikteru u novorozenců.
Kromě všeobecně platných odlišností farmakokinetiky u geriatrických pacientů (snížená
žaludeční kyselost, hypalbuminémie, snížení aktivity biotransformačních enzymů, snížení
renální exkrece) nejsou specifické odlišnosti ve farmakokinetice v geriatrii.
Vzhledem k mechanismu účinku u pacientů s preexistujícím hepatálním, renálním, kardiálním
poškozením a u pacientů s vředovou chorobou se riziko nežádoucích účinků zvyšuje.
Kyselina askorbová se lehce vstřebává z trávicího traktu a proniká do všech tkání. Vysoké
koncentrace nacházíme v různých orgánech, především v nadledvinách, hypofýze, střevní
stěně, leukocytech, nejnižší koncentrace jsou ve svalu, erytrocytech, v mozku a tuku.
Fyziologická hladina v plazmě je asi 15 g/l, hladiny pod 5 g /l jsou už suboptimální, při 1,5
g /l jsou vždy přítomné příznaky skorbutu. Pokud se vitamín C nedodává, jsou jeho zásoby
vyčerpány v průběhu několika dnů.
Kyselina askorbová se v organismu reverzibilně přeměňuje na kyselinu dehydroaskorbovou,
která má plnou biologickou aktivitu vitamínu C. Hlavním metabolitem kyseliny askorbové je
kyselina oxalová, která je vylučována močí. V moči lze najít i kyselinu 2-sulfurylaskorbovou,
o které se předpokládá, že se účastní funkce vitamínu C v pojivové tkáni (sulfatační reakce).
Při plazmatické koncentraci vyšší než 14 g /l je překročen ledvinový práh pro vitamín C a
ten se potom vylučuje do moče (vylučování do moče je tedy známkou saturace organismu
vitamínem C).
5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku
Předklinický profil kyseliny acetylsalicylové i askorbové je velmi dobře dokumentován a
jedná se o látky dlouhodobě používané v klinické praxi.
Experimentální výsledky s kyselinou acetylsalicylovou obsaženou v přípravku neprokázaly
mutagenní ani karcinogenní potenciál ASA, u řady živočišných druhů byl prokázán
teratogenní potenciál.
V literatuře jsou k dispozici údaje o akutní toxicitě u všech běžně používaných laboratorních
zvířat, přičemž hodnoty u potkanů po orálním podání se u různých autorů liší až o jeden řád.
Ve studiích po opakovaném podání byly popsány účinky toxických dávek jako krvácení z
gastrointestinálního traktu, průjmy, acidóza, tachykardie, křeče, poruchy dýchání.
6. Farmaceutické údaje
6.1. Seznam pomocných látek
Kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, draselná sůl acesulfamu,
kyselina fumarová.
6.2. Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3. Doba použitelnosti
Doba použitelnosti přípravku je 2 roky
6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl léčivý přípravek chráněn
před světlem a vlhkostí.
6.5. Druh obalu a velikost balení
Bílá PP tuba uzavřená bílým odklápěcím PE uzávěrem s vysoušedlem a bezpečnostním
páskem, krabička.
velikost balení: 12 šumivých tablet
6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Žádné zvláštní požadavky.
7. Držitel rozhodnutí o registraci
Herbacos Recordati s.r.o.
Pardubice
Česká republika
8. Registrační číslo
07/319/98-C
9. Datum první registrace / prodloužení registrace
25.11.1998 / 27.10.2010
10. Datum revize textu
27.10.2010

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses