Acylpyrin 500mg por.tbl.eff.15x500mg


Kategorie: Volně prodejné léky
Gynekologické problémy
Bolest při menstruaci

Výrobce: Herbacos-recordati S.r.o.
Číslo výrobku: 3231553
Cena: 63.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Acylpyrin 500mg por.tbl.eff.15x500mg
sp.zn. sukls79711/2013
a sp.zn. sukls140400/2015
Souhrn údajů o přípravku
1. Název přípravku
ACYLPYRIN 500 mg šumivé tablety
2. Kvalitativní a kvantitativní složení
Jedna šumivá tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg.
Pomocné látky se známým účinkem: sacharosa 2 mg a sodík 293 mg v jedné šumivé tabletě
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. Léková forma
šumivá tableta
Popis: kulaté, hladké, bílé tablety.
4. Klinické údaje
4.1. Terapeutické indikace
Bolesti mírné a střední intenzity různého původu, např.: bolesti hlavy, kloubů a svalů
provázející chřipková onemocnění, bolesti zubů, neuralgie, bolesti vertebrogenního původu,
horečnaté stavy zejména při onemocněních chřipkového charakteru a akutních zánětech
horních cest dýchacích.
Acylpyrin se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu horečnatého
onemocnění.
4.2. Dávkování a způsob podávání
Dávkování je vždy individuální v závislosti na charakteru základního onemocnění, intenzitě a
frekvenci bolesti nebo na průběhu febrilního stavu.
Obvykle se podává dospělým a dospívajícím nad 16 let 500 - 1000 mg kyseliny
acetylsalicylové (ASA) v jednorázové dávce, kterou je možné opakovat v intervalu 4 - 8
hodin. Maximální denní dávka je 4 g kyseliny acetylsalicylové.
Přípravek se podává dětem a dospívajícím do 16 let výjimečně v odůvodněných případech po
zvážení poměru rizika a benefitu. Dávkování u dětí je 50-60 mg/kg/den v analgetické indikaci
podle uvážení ošetřujícího lékaře.
U pacientů s renální insuficiencí a u starších pacientů je nutno dávkování individuálně
upravit.
Způsob podání:
Efervescentní tableta vytvoří ve sklenici vody šumivý nápoj, který nutno vypít hned, jakmile
se tableta rozpadne. U pacientů, kde je žádoucí omezený přívod sodíkových iontů, je potřebné
vzít v úvahu, že šumivé tablety obsahují hydrogenuhličitan sodný.
Užití léků při jídle anebo bezprostředně po něm snižuje incidenci žaludečních potíží.
4.3. Kontraindikace
Hypersenzitivita na kyselinu acetylsalicylovou, salicyláty nebo na kteroukoli pomocnou látku
uvedenou v bodě 6.1
2/7
Alergická reakce ( kopřivka, akutní rinitida, angioedém, bronchospasmus) indukovaná
požitím jiných nesteroidních protizánětlivých léků
Akutní vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku
Bronchiální astma
Krvácivé stavy nekonzumpčního charakteru
Chirurgické výkony spojené s masivnějším krvácením
Závažné selhání jater, ledvin nebo srdce
Kombinace s metotrexátem v dávce 15 mg týdně či vyšší
Poslední trimestr gravidity.
Přípravek se nesmí podávat dětem a dospívajícím ve věku do 16 let při současně probíhajícím
horečnatém onemocnění. Při podání kyseliny acetylsalicylové dětem a dospívajícím
v průběhu horečnatého onemocnění hrozí vznik Reyova syndromu.
4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Pacienti s vředovou chorobou v anamnéze nebo současně léčení antikoagulancii užívají
přípravek pouze na doporučení lékaře po přísném zvážení poměru rizika a benefitu.
U pacientů s bronchiálním astmatem, chronickou obstrukční plicní nemocí, sennou rýmou a
nosními polypy může podání ASA provokovat vznik astmatického záchvatu, Quinckeho
edému nebo urtiky častěji než u ostatních pacientů.
Riziko alergické reakce je vyšší u pacientů se známou alergií na nesteroidní antirevmatika.
Přípravky s obsahem ASA není vhodné podávat pacientům s arthritis uratica, protože při
podávání v doporučených dávkách zpomalují vylučování kyseliny močové a urikosurik.
Riziko vzniku nežádoucích účinků se zvyšuje u pacientů s renálním nebo hepatálním
poškozením.
Při podávání kyseliny acetylsalicylové dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu horečnatého
onemocnění hrozí riziko vzniku velmi vzácného, život ohrožujícího Reyova syndromu. Reyův
syndrom je charakterizován neinfekční encefalopathií a jaterním selháním. Typicky se
objevuje po odeznění akutních příznaků horečnatého infekčního onemocnění (varicela,
chřipkové onemocnění). Mezi klinické projevy patří protrahované profúzní zvracení, bolest
hlavy, poruchy vědomí.
U některých závažných forem deficience glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD) mohou
vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové způsobit hemolýzu. V případě deficience G6PD musí
být kyselina acetylsalicylová podávána pod lékařským dohledem.
Přípravek obsahuje 293 mg sodíku v jedné rozpustné tabletě. To je třeba brát v úvahu u
pacientů se sníženou (kontrolovanou) sodíkovou dietou.
Přípravek obsahuje sacharózu, pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí
fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharázo-izomaltázovou deficiencí by tento
přípravek neměli užívat.
4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Přípravek zvyšuje riziko krvácení u pacientů užívajících antikoagulancia tím, že zvyšuje podíl
volného léčiva jeho vytěsněním z vazby na proteiny. Stejným mechanismem zvyšuje účinek
sulfonylurey.
Současné podávání jiných léčiv ze skupiny nesteroidních antiflogistik zvyšuje riziko
negativního vlivu na sliznici gastrointestinálního traktu, a to důsledkem inhibice syntézy
cytoprotektivních prostaglandinů a vlivem na hemostázu.
Kyselina acetylsalicylová zvyšuje plazmatickou koncentraci fenytoinu, kyseliny valproové,
barbiturátů, lithia, digoxinu a metotrexátu.
3/7
Současné podávání kyseliny acetylsalicylové s cyklosporinem nebo takrolimem zvyšuje riziko
nefrotoxicity.
Kyselina acetylsalicylová může snižovat účinek antihypertenziv.
Současné podávání ASA se selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (citalopram,
escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin) zvyšuje riziko krvácení.
Při současném podávání s urikosuriky (probenecid) se snižuje urikosurický efekt.
ASA zvyšuje nežádoucí účinky sulfonamidů a kombinovaných léků s obsahem sulfonamidů.
Současné podávání kortikoidů zvyšuje riziko krvácení z gasterointestinálního traktu. Alkohol
zvyšuje toxicitu kyseliny acetylsalicylové.
Preklinické údaje poukazují na to, že ibuprofen při současném podávání s nízkodávkovanou
kyselinou acetylsalicylovou (ASA) může tlumit její vliv na agregaci destiček. Tyto údaje však
mají své limity a není znám jejich dopad na klinickou praxi. Zejména při ojedinělém
krátkodobém podávání ibuprofenu není klinicky významný vliv pravděpodobný (viz 5.1).
4.6. Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetální/embryonální
vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a kardiálních
malformací po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní
riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% na přibližně 1,5%.
Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že
podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k
fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně
kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu
organogenetické periody.
V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být kyselina acetylsalicylová podána, pokud to
není zcela nezbytné.
Pokud je kyselina acetylsalicylová podávána ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a
druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.
Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou
vystavovat
plod:
- kardiopulmonální toxicitě ( předčasný uzávěr duktus arteriosus a pulmonální
hypertense)
- renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnion
matku a novorozence na konci těhotenství:
- potenciálnímu prodloužení krvácení
- inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu
Proto je podávání kyseliny acetylsalicylové kontraindikováno ve třetím trimestru těhotenství.
Kojení
Léčivá látka prochází placentární bariérou a do mateřského mléka. Po příležitostném podání
matkám nebyly u kojenců pozorovány žádné nežádoucí účinky. Jestliže je nezbytné
opakované podávání vysokých dávek, doporučuje se přerušit kojení.
4/7
Fertilita
Existují důkazy o tom, že léky, které inhibují cyklooxygenázu/syntézu prostaglandinů
ovlivňují ovulaci a tím mohou způsobovat poškození ženské plodnosti. Poškození je
reverzibilní a odezní po ukončení terapie.
4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.
4.8. Nežádoucí účinky
Výskyt a závažnost nežádoucích účinků (s výjimkou alergických reakcí) závisí na velikosti
podané dávky.
Nežádoucí účinky ACYLPYRINU jsou rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s
uvedením frekvence výskytu: velmi časté (≥ 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); méně časté ( 1/1
000 až < 1/100); vzácné ( 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z
dostupných údajů nelze určit).
Gastrointestinální poruchy
Časté: bolesti břicha, pálení žáhy, nauzea, zvracení.
Velmi vzácné: zjevné (hemateméza, melena) nebo skryté gastrointestinální krvácení, které
může vést k anémii z nedostatku železa, gastroduodenální vředy a perforace.
Poruchy jater a žlučových cest
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): popsány ojedinělé případy poruch
jaterních funkcí (zvýšení transamináz).
Poruchy nervového systému
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): vertigo, tinitus, které obvykle svědčí o
předávkování.
Poruchy krve a lymfatického systému
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): vzhledem k vlivu na krevní srážlivost
může být kyselina acetylsalicylová spojována se zvýšeným rizikem krvácení, u pacientů s
nedostatečností glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy byla zaznamenána hemolýza a hemolytická anémie.
Poruchy ledvin a močových cest
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): bylo hlášeno poškození funkce ledvin a
akutní renální selhání
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání
Méně časté: kopřivka
Vzácné: průduškové astma
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): kožní reakce, anafylaktická reakce,
Quinckeho edém.
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):
5/7
U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním se po podání ASA může rozvinout
Reyův syndrom.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje
to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické
pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv 8 Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4.9. Předávkování
Předávkování může mít fatální následky u starších pacientů a zejména u dětí.
Příznaky intoxikace
Mírné předávkování:
Tinitus, pocit poškození sluchu, bolest hlavy, závrať a zmatenost jsou pozorovány v případě
předávkování a mohou být upraveny snížením dávky.
Těžké předávkování:
Hypnoe, nauzea, zvracení, poruchy acidobazické rovnováhy, petechie, delirium, křeče a kóma.
Smrt je způsobena respiračním selháním.
Léčení intoxikace
Okamžitý převoz do nemocnice, výplach žaludku, podání živočišného uhlí, kontrola acidobazické
rovnováhy, alkalická diuréza pro dosažení hodnoty pH 7,5 – 8, zvýšená alkalická diruréza musí
být zvážena je-li koncentrace salicylátů v plazmě vyšší než 500 mg/l (3,6mmol/l) u dospělých
nebo 300 mg/l (2mmol/l) u dětí, v těžkých případech hemodialýza, náhrada ztráty tekutin,
symptomatická léčba.
5. Farmakologické vlastnosti
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: jiná analgetika a antipyretika
ATC kód: N02BA01
Mechanismus účinku:
Kyselina acetylsalicylová (ASA) snižuje syntézu prostaglandinů zvyšujících citlivost
algogenních receptorů proti účinku bradykininu, histaminu a jiným mediátorům uvolňovaným
ve tkáních inhibicí enzymu cyklooxygenázy. Tento mechanismus odpovídá za její analgetický
účinek a přímo souvisí i s nežádoucími účinky vyplývajícími z absence prostaglandinů při
fyziologických regulacích. ASA acetylací blokuje cyklooxygenázu hlavně v periferních
tkáních. Cyklooxygenáza je v trombocytech blokována ireverzibilně po celou dobu jejich
životnosti.
ASA inhibuje produkci antigen - protilátkových komplexů a liberaci histaminu a stabilizuje
kapilární permeabilitu.
Preklinické údaje poukazují na to, že ibuprofen při současném podávání s nízkodávkovanou
kyselinou acetylsalicylovou (ASA) může tlumit její vliv na agregaci destiček.
Ve studii s jednorázovou dávkou 400 mg ibuprofenu podávanou 8 h před nebo 30 min po
podání 81 mg ASA s rychlým uvolňováním byl pozorován snížený účinek ASA na tvorbu
tromboxanu nebo agregaci destiček. Tyto údaje však mají své limity a není znám jejich
dopad na klinickou praxi. Zejména při ojedinělém krátkodobém podávání ibuprofenu není
klinicky významný vliv pravděpodobný.
6/7
5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Absorpce
ASA je slabá kyselina, která se rychle resorbuje částečně ze žaludku, ale hlavně z
proximálních úseků tenkého střeva. Neionizovaná přestupuje gastrointestinální stěnou pasivní
difúzí. Resorpce z tabletové lékové formy je více než 80 %. Presystémový metabolismus je
vysoký.
Distribuce
Nejvyšší koncentrace ASA v plazmě je po 14 minutách. Přítomnost potravy prodlužuje
resorpci salicylátů. Po resorpci se rovnoměrně distribuuje do většiny tkání. Při obvyklém
dávkování je distribuční objem ASA 170-200 ml.kg-1
tělesné hmotnosti. Esterázy v
gastrointestinální mukóze a v játrech hydrolyzují ASA, která do systémové cirkulace vstupuje
jako kyselina salicylová. ASA lze detekovat v plazmě pouze velmi krátkou dobu. Váže se na
albumin z 85 - 95 %. Podíl volného léčiva se zvyšuje při hypalbuminémii a důsledkem
kompetice na vazebním místě. Prochází placentární bariérou a vylučuje se do mateřského
mléka. Po podání vyšších dávek lze ASA prokázat v mozkomíšním moku a v synoviální
tekutině.
Biotransformace
ASA se biotransformuje deacetylací v různých tkáních, hlavně v endoplazmatickém retikulu
jater. Metabolismus je prvního a nultého řádu. Tvoří tři hlavní metabolity - kyselinu
salicylovou, salicylurovou a gentisovou. Kyselina salicylová je aktivní metabolit.
Eliminace
Salicyláty se eliminují hlavně ledvinami. Vylučování je závislé na velikosti dávky a pH moče.
Poločas eliminace kolísá od 2 do 3 hodin po podání nízkých dávek až do 12 hodin po
analgetických dávkách.
Existuje signifikantní korelace mezi plazmatickou koncentrací salicylátu a analgezí.
Analgetický účinek se dostavuje při plazmatické koncentraci 20 - 100 mg.1-1
.
Vytěsnění bilirubínu salicyláty z vazby na plazmatické bílkoviny může způsobit vznik
jádrového ikteru u novorozenců. U geriatrických pacientů neexistují specifické odlišnosti,
zde platí pouze obecně platné odlišnosti farmakokinetiky v geriatrii (snížená žaludeční
kyselost, hypalbuminémie, snížení aktivity biotransformačních enzymů, snížení renální
exkrece).
5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku
Předklinický profil kyseliny acetylsalicylové je velmi dobře dokumentován. V testech na
zvířatech salicyláty způsobily ve vysokých dávkách poškození ledvin, ale žádné další organické
léze.
Experimentální výsledky s kyselinou acetylsalicylovou obsaženou v přípravku neprokázaly
mutagenní ani karcinogenní potenciál ASA, u řady živočišných druhů byl prokázán
teratogenní potenciál.
Byly popsány implantační defekty, embryotoxické a fetotoxické efekty, potomci měli narušenou
schopnost učení poté, co jim byly podány v prenatální době.
V literatuře jsou k dispozici údaje o akutní toxicitě u všech běžně používaných laboratorních
zvířat, přičemž hodnoty u potkanů po orálním podání se u různých autorů liší až o jeden řád.
V studiích po opakovaném podání byly popsány účinky toxických dávek jako krvácení z
gastrointestinálního traktu, průjmy, acidóza, tachykardie, křeče, poruchy dýchání.
6. Farmaceutické údaje
7/7
6.1. Seznam pomocných látek
Bezvodá kyselina citronová
Hydrogenuhličitan sodný
Monohydrát glukonanu vápenatého
Uhličitan vápenatý
Dihydrát sodné soli sacharinu
Citronové aroma (obsahuje: přírodně identické látky, sacharosu, maltodextrin, modifikovaný
škrob)
6.2. Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3. Doba použitelnosti
Doba použitelnosti přípravku je 2 roky.
6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek
chráněn před světlem a vlhkostí.
6.5. Druh obalu a obsah balení
Vnitřní obal: bílá PP tuba s potiskem, bílý PE odklápěcí uzávěr s vysoušedlem, spojený
s proužkem originality
Vnější obal: krabička.
Velikost balení: 10, 15 nebo 20 šumivých tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Žádné zvláštní požadavky.
7. Držitel rozhodnutí o registraci
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03Pardubice, Česká republika
8. Registrační číslo
07/066/73-S/C
9. Datum první registrace / prodloužení registrace
Datum první registrace: 29.10.1973
Datum posledního prodloužení registrace: 23.9.2015
10. Datum revize textu
23.9.2015

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses