Acygal 500 Mg Por Tbl Nob 10x500mg


Kategorie: Volně prodejné léky
Teplota, bolest, zánět
Tablety

Výrobce: Galmed
Číslo výrobku: 3231470
Cena: 13.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Acygal 500 Mg Por Tbl Nob 10x500mgPříbalová informace: informace pro uživateleAcygal 500 mgtabletyacidum acetylsalicylicumPřečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protožeobsahuje pro Vás důležité údaje.Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svéholékaře nebo lékárníka.- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebolékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedenyv této příbalové informaci. Viz bod 4.- Pokud se po 3 dnech léčby horečky nebo po 5 dnech léčby bolesti nebudete cítit lépe nebopokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.Co naleznete v této příbalové informaci1. Co je Acygal a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Acygal užívat3. Jak se Acygal užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak Acygal uchovávat6. Obsah balení a další informace1. Co je Acygal a k čemu se používáPřípravek s obsahem kyseliny acetylsalicylové tlumí bolesti a snižuje horečku, ve vyšších dávkách máprotizánětlivé účinky.Přípravek Acygal mohou užívat dospělí a dospívající od 16 let bez porady s lékařem ke sníženíhorečky a k úlevě od bolesti při chřipce a nachlazení, k potlačení mírné až středně silné bolesti (např.hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při menstruaci).U kloubních a svalových bolestí (vyjma těch, které doprovází chřipková onemocnění nebo bolesti zad)a při bolesti nervového původu je nutná porada s lékařem.Přípravek se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu horečnatého onemocnění.Děti a dospívající do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučenílékařem.Pokud se po 3 dnech léčby horečky nebo po 5 dnech léčby bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud seVám přitíží, musíte se poradit s lékařem.2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Acygal užívatNeužívejte Acygal:- jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoli dalšísložku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)- jestliže trpíte chorobnou krvácivostí- jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy- jestliže je u Vás plánován chirurgický zákrok spojeným s větším krvácením- jestliže trpíte průduškovým astmatem- v poslední třech měsících těhotenství- při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocněníUpozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Acygal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:- jestliže jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v první 6 měsících těhotenství aběhem kojení pouze na doporučení lékaře)- jestliže užíváte léky proti srážení krve- jestliže máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, průduškové astma, sennou rýmu nebonosní polypy- jestliže jste někdy v minulosti měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkové vředy- jestliže se u Vás v minulosti projevila alergická reakce na nesteroidní antirevmatika- jestliže trpíte onemocněním ledvin- jestliže trpíte onemocněním jater- jestliže máte dnu.Děti a dospívajícíU dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekcehorních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylovévyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasnédiagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci, nebo (nejčastěji) až vestádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o vytrvalézvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost,netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost,zmatenost, křeče, delirium.Pokud se u dítěte nebo dospívajícího vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleněvyhledat lékaře.Další léčivé přípravky a AcygalInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné doběužíval(a) nebo které možná budete užívat.Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se Acygal užívá současně s některými jinými lékypodávanými při léčbě:- nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)- vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory)- bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé léky)- dny (probenecid)- nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát)- deprese (lithium)- epilepsie (fenytoin, kyselina valproová, barbituráty)- onemocnění srdce (digoxin)Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin), přisoučasné hormonální léčbě zvyšuje riziko krvácení ze zažívacího traktu. Dále zesiluje účinek lékůpoužívaných při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselina acetylsalicylovásnižuje účinek léků působících na močový systém.Acygal s jídlem, pitím a alkoholemTablety můžete polykat celé nebo rozpadlé v malém množství vody. Zapijte je dostatečnýmmnožstvím tekutin, nejlépe zásaditou minerálkou. Neužívejte nalačno.Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.Těhotenství, kojení a plodnostPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďtese se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.TěhotenstvíAcygal se nesmí užívat v poslednách třech měsících těhotenství. V první šesti měsících těhotenstvímůže být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.KojeníAcygal se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek se však kojenímusí přerušit, protože kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.PlodnostPřípravek patří do skupiny léků (tzv. nesteroidních antirevmatik), které mohou omezit plodnost u žen.Tento efekt je vratný a zmizí po ukončení terapie.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Acygal nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.3. Jak se Acygal užíváVždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svéholékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Dospělí a dospívající od 16 letDoporučená dávka přípravku je 1 – 2 tablety (500 – 1 000 mg kyseliny acetylsalicylové) každých 4 až8 hodin. Maximální denní dávka 8 tablet (4 g léčivé látky) se nesmí překročit. Minimální odstup mezijednotlivými dávkami je 4 hodiny.Pokud Vám do 3 dnů neklesne horečka nebo do 5 dnů neustoupí bolesti nebo se Váš stav zhorší,případně se vyskytnou vedlejší účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívánípřípravku Acygal se svým lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů, i pokudpříznaky onemocnění ustupují.Použití u dětí a dospívajících do 16 letPřípravek se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu horečnatého onemocnění.Děti a dospívající do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem.Dávkování vždy určí lékař.Obvyklá dávka pro děti od 7 let je 1/2 tablety 3-krát denně, pro dospívající nad 12 let 1 tableta 3-krátdenně.Jestliže jste užil(a) více přípravku Acygal, než jste měl(a)Jestliže jste užil(a) více přípravku Acygal, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětemvyhledejte lékaře.Předávkování se může projevit hučením v uších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností. Závažnějšípředávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením, křečemi až bezvědomím.Jestliže jste zapomněl(a) užít AcygalNezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.4. Možné nežádoucí účinkyPodobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusívyskytnout u každého.Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob):- bolesti břicha, pálení žáhy, žaludeční nevolnost, zvraceníMéně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1 000 léčených osob):- kopřivka, alergické kožní reakceVzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených osob):- zjevné nebo skryté krvácení ze zažívacího ústrojí (zvracení krve nebo zvracení s příměsí krve,dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev), které může vést k chudokrevnosti (anemii)z nedostatku železa, žaludeční a dvanáctníkové vředy a jejich proděravění (perforace)- anafylaktická reakce, astma, Quinckeho edémVelmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených osob, včetně ojedinělých případů):- zvýšené hodnoty jaterních testů (transamináz)Závratě a hučení v uších obvykle svědčí o předávkování.Vzhledem k vlivu na krevní srážlivost může být kyselina acetylsalicylová spojována se zvýšenýmrizikem krvácení.Děti a dospívající do 16 letU dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním existuje možnost vzniku Reyova syndromuprojevující se poruchami vědomí, křečemi, vysokými teplotami.Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalovéinformaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášenímnežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek5. Jak Acygal uchovávatUchovávejte při teplotě do 30 °C.Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětíNepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za„EXP/Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svéholékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životníprostředí.6. Obsah balení a další informaceCo Acygal obsahuje- Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum 500 mg.- Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa a kukuřičný škrob.Jak Acygal vypadá a co obsahuje toto baleníAcygal jsou bílé kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.PVC/PVDC/Al blistr: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 tabletNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraciGalmed a.s., Ostrava, Česká republikaVýrobceBiomedica, spol. s r.o. Praha, divize Hořátev, Nymburk, Česká republikaTato příbalová informace byla naposledy revidována 19.8.2015.

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses