Acifein por.tbl.nob.10


Kategorie: Volně prodejné léky
Gynekologické problémy
Bolest při menstruaci

Výrobce: Herbacos-recordati S.r.o.
Číslo výrobku: 8594002959005
Cena: 36.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Acifein por.tbl.nob.10
sp.zn. sukls98568/2014
Souhrn údajů o přípravku
1. Název přípravku
Acifein
250 mg/200 mg/50 mg tablety
2. Kvalitativní a kvantitativní složení
Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 250 mg, paracetamolum 200 mg, coffeinum
50 mg.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. Léková forma
Tableta
Bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.
4. Klinické údaje
4.1. Terapeutické indikace
Přípravek se používá k léčbě bolesti mírné a středně silné intenzity, především při bolesti
hlavy, zubů, bolesti vertebrogenního původu, při neuralgii a při bolestech kloubů a svalů
spojených s akutními virovými onemocněními chřipkového charakteru.
Přípravky s obsahem kyseliny acetylsalicylové se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16
let v průběhu horečnatého onemocnění.
4.2. Dávkování a způsob podání
Dávkování
Přípravek je určen pro dospělé pacienty a dospívající od 16 let. Dávkování je individuální. Při
bolesti se užívají 1 - 2 tablety. Podle potřeby se může přípravek použít několikrát denně
(každých 4 - 6 hodin). Denní dávka by neměla překročit 6 tablet.
Způsob podání
Přípravek se užívá během jídla nebo po jídle.
Kyselina acetylsalicylová a paracetamol mohou být současně podávány pouze krátkodobě (do
10 dnů).
U starších pacientů není třeba zvláštní úprava dávkování.
U pacientů s omezenou funkcí jater a ledvin je třeba zvýšené opatrnosti, viz bod 4.3 a 4.4.
4.3. Kontraindikace
Hypersenzitivita na salicyláty, paracetamol, kofein nebo na kteroukoli pomocnou látku
uvedenou v bodě 6.1
Pacienti, u nichž po podání nesteroidních protizánětlivých přípravků došlo k rozvoji astmatu,
kopřivky, akutní rýmy nebo jiných projevů alergické reakce
Vředová choroba gastroduodena
Závažná renální a hepatální insuficience, akutní hepatitida
Hemolytická anemie, krvácivé stavy a poruchy krevní srážlivosti
Chirurgické výkony spojené s masivnějším krvácením
Závažné srdeční selhání
Třetí trimestr gravidity
Přípravek se nesmí podávat dětem a dospívajícím ve věku do 16 let při současně probíhajícím
horečnatém onemocnění. Při podání kyseliny acetylsalicylové dětem a dospívajícím
v průběhu horečnatého onemocnění hrozí vznik Reyova syndromu.
4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Přípravek se smí podávat po přísném uvážení poměru riziko/benefit při současné léčbě
antikoagulancii a u pacientů s astma bronchiale. U nemocných s bronchiálním astmatem může
dojít ke zhoršení astmatu. U pacientů s alergickou rinitidou, chronickou obstrukční plicní
nemocí nebo nosními polypy může podání ASA vyprovokovat vznik astmatického záchvatu.
Opatrnost je nutná u nemocných se sníženou funkcí jater nebo ledvin (renální a hepatální
insuficience), neudává se však potřeba monitorování plazmatické koncentrace.
Přípravek s obsahem ASA není vhodné podávat pacientům s arthritis uratica, protože
zpomalují vylučování kyseliny močové a urikosurik.
Při podávání kyseliny acetylsalicylové dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu horečnatého
onemocnění hrozí riziko vzniku velmi vzácného, život ohrožujícího Reyova syndromu. Reyův
syndrom je charakterizován neinfekční encefalopatií a jaterním selháním. Typicky se objevuje
po odeznění akutních příznaků horečnatého infekčního onemocnění (varicela, chřipkovité
onemocnění). Mezi klinické projevy patří protrahované profusní zvracení, bolest hlavy,
poruchy vědomí.
Acifein by se neměl užívat spolu s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol. Současné
užívání více než jednoho přípravku obsahujícího paracetamol zvyšuje riziko předávkování
paracetamolem.
Užívání paracetamolu u pacientů současně užívajících jiné hepatotoxické léky nebo jiné léky
metabolizované přes cytochrom P450 může být spojeno s jaterním poškozením. Tito pacienti
by měli být pečlivě sledováni.
Paracetamol je ve vysokých dávkách (nad 6 až 10 g) hepatotoxický. Jaterní poškození se
může vyvinout i při nižších dávkách, pokud spolupůsobí alkohol. Dlouhodobá konzumace
alkoholu významně zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu.
Po dobu léčby se nesmí pít alkoholické nápoje.
Přípravky s obsahem paracetamolu by měly být užívány se zvýšenou opatrností u nemocných
s deficitem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy.
Během užívání Acifeinu by měl pacient omezit příjem přípravků obsahujících kofein.
Nadměrný příjem kofeinu může způsobit nervozitu, podrážděnost, nespavost a někdy také
zrychlené bušení srdce. Zvláštní pozornost musí být věnována zejména nemocným se
srdečními obtížemi, u kterých je větší riziko vzniku tachykardie nebo extrasystolie.
Dlouhodobé návykové užívání analgetik může vést k trvalému poškození ledvin včetně
renálního selhání (analgetická nefropatie).
Pediatrická populace
Přípravek není určen pro děti a dospívající do 16 let věku.
4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Přípravek zvyšuje riziko krvácení u pacientů užívajících antikoagulancia tím, že zvyšuje podíl
volného léčiva jejich vytěsněním z vazby na proteiny. Stejným mechanismem zvyšuje účinek
perorálních antidiabetik. ASA inhibuje tubulární sekreci methotrexátu. Aby se předešlo
nežádoucím účinkům, je nutno při současném podávání redukovat dávku methotrexátu.
Současné podávání jiných léčiv ze skupiny nesteroidních antiflogistik zvyšuje riziko
negativního vlivu na sliznici gastrointestinálního traktu důsledkem inhibice syntézy
cytoprotektivních prostaglandinů a s vlivem na hemostázu. Rovněž při současném podání
s kortikoidy se zvyšuje riziko krvácení do gastrointestinálního traktu.
Kombinace nesteroidních antiflogistik může být u pacientů současně užívajících diuretika
příčinou akutního selhání ledvin v důsledku inhibice medulární syntézy vazodilatačních
prostaglandinů, spojené s redukcí průtoku krve ledvinou. ASA zvyšuje plasmatickou
koncentraci fenytoinu a kyseliny valproové a zvyšuje jejich toxicitu. ASA snižuje účinky
urikosurik a snižuje vylučování kyseliny močové.
Kombinace přípravku se sulfonamidy může vést ke zvýšení jejich účinku.
Alkohol zvyšuje toxicitu ASA a paracetamolu.
Preklinické údaje poukazují na to, že ibuprofen při současném podávání s nízkodávkovanou
kyselinou acetylsalicylovou (ASA) může tlumit její vliv na agregaci destiček. Tyto údaje však
mají své limity a není znám jejich dopad na klinickou praxi. Zejména při ojedinělém
krátkodobém podávání ibuprofenu není klinicky významný vliv pravděpodobný (viz 5.1).
4.6. Fertilita, těhotenství a kojení
Fertilita
Existují důkazy o tom, že léky které inhibují cyklooxygenázu/syntézu prostaglandinů
ovlivňují ovulaci a tím mohou způsobovat poškození ženské plodnosti. Poškození je
reverzibilní a odezní po ukončení terapie.
Těhotenství
Experimentální výsledky žádné ze složek obsažených v přípravku nedokazují negativní vliv
na reprodukční funkce. Vzhledem k mechanismu účinku kyseliny acetylsalicylové
představuje ale přípravek riziko hlavně ve třetím trimestru těhotenství a zvýšená opatrnost
by měla být věnována pacientkám při užívání v prvních dvou trimestrech.
Inhibice syntézy prostaglandinu může mít nežádoucí vliv na těhotenství a/nebo
fetální/embryonální vývoj. Údaje z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko
potratu, kardiálních malformací a gastroschizy po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů
v počátku těhotenství. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a délkou trvání terapie. U
zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede ke zvýšení pre- a
postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byl hlášen zvýšený výskyt
různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů
zvířatům v průběhu organogenetické periody. V průběhu prvního a druhého trimestru by
neměla být kyselina acetylsalicylová podána, pokud to není zcela nezbytné. Pokud je kyselina
acetylsalicylová podávána ženám, které chtějí otěhotnět, nebo v prvním a druhém trimestru
těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.
Během třetího trimestru těhotenství mohou mít všechny inhibitory syntézy prostaglandinů
následující účinek
na plod:
- kardiopulmonální toxicitu (s předčasným uzávěrem ductus arteriosus a plicní
hypertenzí
- renální dysfunkci, která může vést k renálnímu selhání s oligohydroamnionem
na matku a novorozence:
- ke konci těhotenství potenciální prodloužení krvácení, protisrážlivý účinek, který se
může objevit i po malých dávkách
- inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu
Z těchto důvodů je kyselina acetylsalicylová kontraindikována ve třetím trimestru těhotenství.
Kojení
Paracetamol a salicyláty jsou vylučovány do mateřského mléka. Kofein je do mateřského
mléka rovněž vylučován, může mít vliv na stav a chování kojence. Pokud je u matky nutné
pravidelné podávání vyšších dávek přípravku během kojení, je třeba zvážit odstavení kojence.
4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Klinické hodnocení přípravku nezjistilo vliv na bdělost pacientů. Přípravek nemá žádný nebo
má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Kofein
obsažený v přípravku měl u některých pacientů během klinického hodnocení
psychostimulační účinky.
4.8. Nežádoucí účinky
Hodnocení nežádoucích účinků je vedeno na základě níže uvedených frekvencí:
Velmi časté (≥1/10)
Časté (≥1/100 až < 1/10)
Méně časté (≥1/1 000 až < 1/100)
Vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000)
Velmi vzácné (< 1/10 000)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Psychiatrické poruchy
Časté: nervozita
Vzácné: agitovanost
Poruchy nervového systému
Časté: vertigo
Vzácné: tremor
Neznámá frekvence: cefalea, somnolence, amence
Poruchy ucha a labyrintu
Vzácné: vertigo
Neznámá frekvence: zhoršený sluch, tinitus
Poruchy oka
Neznámá frekvence: zrakové poruchy
Srdeční poruchy
Méně časté: palpitace
Vzácné: tachykardie
Gastrointestinální poruchy
Časté: bolest v epigastriu, nauzea, pyróza
Méně časté: vomitus
Vzácné: ezofagitida, diarea, gastrointestinální ulcerace, haemorrhagia
Velmi vzácné: gastrointestinální perforace
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Vzácné: hyperhidróza, kožní poruchy
Velmi vzácně: závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální
nekrolýza, akutní generalizovaná exematózní pustulóza)
Poruchy imunitního systému
Vzácné: hypersenzitivní reakce (včetně hypotenze, dyspnoe, anafylaktického šoku,
angioneurotického edému)
Velmi vzácné: hypersenzitivní reakce (včetně erytému, urtiky, nauzey, Quinckeho edému,
hidrózy)
Endokrinní poruchy
Velmi vzácné: hypoglykemie
Poruchy jater a žlučových cest
Vzácné: zvýšené transaminázy
Velmi vzácné: poruchy jaterní funkce
Poruchy ledvin a močových cest
Velmi vzácné: poruchy renální funkce
Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné: změny krevního obrazu, včetně trombocytopenie, leukopenie, pancytopenie,
agranulocytóza
Neznámá frekvence: zvýšené riziko krvácení (např. epistaxe, krvácení z dásní) způsobené
antiagregačním účinkem a přetrvávající několik dní po ukončení léčby
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Velmi vzácné: bronchospasmus u jedinců alergických na léky skupiny NSA
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Vzácné: únava
Pediatrická populace
U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním se po podání ASA může rozvinout
Reyův syndrom.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje
to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické
pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41, Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4.9 Předávkování
Intoxikace ASA se projevuje hučením v uších, bolestmi hlavy, závratí a zmateností.
Závažnější intoxikaci charakterizuje hyperpnoe, nauzea, zvracení, poruchy acidobazické
rovnováhy, petechie, delirium, křeče a kóma. Za letální dávku ASA se považuje u dospělého
dávka 10 g.
Intoxikace paracetamolem způsobuje centrilobulární nekrózu jaterních buněk. Po dávkách
paracetamolu vyšších než 6 g dochází k saturaci enzymů katalyzujících konjugaci a velká část
léčiva se mění na reaktivní metabolity, které jsou hepatotoxické.
Při intoxikaci je nutno odstranit zbytek nevstřebaného léku výplachem žaludku aktivním
uhlím. Léčba intoxikace spočívá v korekci rozvratu vnitřního prostředí, zvládnutí
hypertermie. Při zjištění vysoké plazmatické koncentrace paracetamolu (po 4 hodinách nad
200 μg/ml) je nutno pacientovi podat N-acetylcystein v úvodní dávce 140 mg/kg, pak
pokračovat každé 4 hodiny dávkou 70 mg/kg.
Začínajícími příznaky akutní toxicity kofeinu je třes a neklid, přecházející v nauzeu, zvracení,
tachykardii a zmatenost. Při závažné intoxikaci dochází k deliriu, záchvatům
supraventrikulární a ventrikulární tachyarytmii, hypokalemii a hyperglykemii.
5. Farmakologické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: paracetamol, kombinace kromě psycholeptik
ATC kód: N02BE51
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Mechanismus účinku:
Všechna léčiva ze skupiny neopioidních analgetik mají společný mechanismus účinku:
inhibicí enzymu cyklooxygenázy snižují syntézu prostaglandinů, které zvyšují citlivost
algogenních receptorů vůči účinku bradykininu, histaminu a jiným v tkáni uvolňovaným
mediátorům. Tento mechanismus nese odpovědnost za jejich analgetický účinek a přímo
souvisí i s nežádoucími účinky plynoucími z chybění prostaglandinů při fyziologických
procesech. ASA acetylací blokuje cyklooxygenázu hlavně v periferních tkáních.
Podstata analgetického účinku paracetamolu není celkem objasněna. Působí hlavně centrální
inhibici produkce prostaglandinů.
Kofein disponuje velkou řadou farmakologických účinků - stimulace CNS, kardiostimulace,
relaxace hladkého svalstva bronchů, zvýšení žaludeční sekrece, uvolňování katecholaminů.
Podle poznatků současné doby je základem účinku kofeinu neselektivní antagonismus
adenozinových receptorů. Mimo to je inhibitorem fosfodiesterázy a mobilizuje Ca++
z intracelulárních rezerv. Farmakologická aktivita kofeinu je výsledkem více mechanismů.
Podílí se na ní: blokáda periferního pronociceptivního účinku adenozinu, aktivace
adrenergního systému, který aktivuje inhibiční dráhy bolesti a stimulace CNS. Údaje o
adjuvantním analgetickém účinku kofeinu v analgetických směsích nejsou jednoznačné.
Vyplývá to z těžkostí pocházejících ze subjektivních metod hodnocení bolesti v klinických
podmínkách, z různých mechanismů vzniku bolesti, a rovněž z rozdílnosti použitých dávek
kofeinu. V kombinaci s ASA a paracetamolem byl potencující efekt kofeinu 1,55 - 1,58.
Preklinické údaje poukazují na to, že ibuprofen při současném podávání s nízkodávkovanou
kyselinou acetylsalicylovou (ASA) může tlumit její vliv na agregaci destiček.
Ve studii s jednorázovou dávkou 400 mg ibuprofenu podávanou 8 h před nebo 30 min po
podání 81 mg ASA s rychlým uvolňováním byl pozorován snížený účinek ASA na tvorbu
tromboxanu nebo agregaci destiček. Tyto údaje však mají své limity a není znám jejich
dopad na klinickou praxi. Zejména při ojedinělém krátkodobém podávání ibuprofenu není
klinicky významný vliv pravděpodobný.
5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Absorpce
ASA je slabá kyselina, která rychle aborbuje částečně ze žaludku, ale hlavně z proximálních
úseků tenkého střeva. Neionizovaná prostupuje gastrointestinální stěnou pasivní difuzí.
Absorpce z tabletové lékové formy je více než 80%. Presystémový metabolismus je vysoký.
Maximální koncentrace ASA v plazmě je dosaženo po 14 minutách. Přítomnost potravy
prodlužuje absorpci salicylátů.
Paracetamol se po perorální aplikaci rychle a kompletně absorbuje.
Kofein se z gastrointestinálního traktu dobře vstřebává. T 1/2 je u dospělých 2,5 - 4,5 hod.
Distribuce
Po absorpci se ASA rovnoměrně distribuuje do většiny tkání. Při obvyklém dávkování je
distribuční objem ASA 170-200 ml/kg tělesné hmotnosti.
Esterázy v gastrointestinální mukóze a v játrech hydrolyzují ASA, která do systémové
cirkulace vstupuje jako kyselina salicylová. ASA je možno detekovat v plazmě pouze krátce.
Váže se na albumin z 85 - 95%. Podíl volného léčiva se zvyšuje při hypalbuminémii a v
důsledku kompetice na vazebném místě. Prochází placentární bariérou a vylučuje se do
mléka.
Biologická dostupnost paracetamolu je kolem 80%, nezávisí na velikosti dávky. Má výrazný
first-pass metabolismus. Na bílkoviny plazmy se váže méně než 20%. Distribuční objem je
kolem 90 l.kg-1
.
Kofein se distribuuje se do všech částí organismu. Prochází placentární bariérou a je
vylučován do mateřského mléka.
Biotransformace
ASA se biotransformuje deacetylací v různých tkáních, ale hlavně v endoplazmatickém
retikulu jater. Metabolismus je prvního a nultého řádu. Tvoří 3 hlavní metabolity - kyselinu
salicylovou, salicyluronovou, a gentisovou. Kyselina salicylová je aktivní metabolit.
Extenzivní metabolismus paracetamolu probíhá v játrech. Z paracetamolu podaného
v terapeutické dávce vzniká konjugát glukuronidu (55% dávky), konjugát sulfátu (30%),
konjugát kyseliny merkapturové (4%), konjugát cysteinu (4%). Zbytek tvoří
neidentifikovatelné metabolity. Poločas v plazmě je od 1,5 - 3 hod.
Kofein se extenzívně metabolizuje v játrech hlavně demetylací a oxidací. Mnoho metabolitů
je aktivních.
Eliminace
Salicyláty se eliminují hlavně ledvinami. Vylučování závisí na velikosti dávky a pH moče.
Paracetamol se vylučuje močí. Celková clearance je kolem 5 ml.min-1
.kg1
.
Kofein se vylučuje hlavně ledvinami.
Farmakokinetický(é)/farmakodynamický(é) vztah(y)
Existuje signifikantní korelace mezi plazmatickou koncentrací salicylátu a analgezií.
Analgetický účinek se dostavuje při plazmatické koncentraci od 20 - 100 mg.1-1
.
Vytěsnění bilirubinu salicyláty při vazbě na plazmatické bílkoviny může zapříčinit vznik
jádrového ikteru u novorozenců.
U paracetamolu je málo znám vztah mezi hladinou plazmatické koncentrace a nežádoucími
účinky, vyplývající z deplece glutationu.
Snížení kapacity konjugačních procesů s postupujícím věkem, indukce biotransformačních
enzymů (etanolem, fenobarbitalem, izoniazidem), idiosynkrazie vede ke změnám
farmakokinetiky se vznikem cytotoxických metabolitů. Akutní onemocnění jater zvyšují
vnímavost na hepatotoxické působení a chronická onemocnění jater způsobují snížení
biotransformace.
Mimo obecně platné odlišnosti farmakokinetiky u geriatrických pacientů (snížená žaludeční
kyselost, hypalbuminémie, snížení aktivity biotransformačních enzymů, snížení renální
exkrece) nejsou specifické rozdílnosti ve farmakokinetice v geriatrii.
5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Akutní toxicita po perorálním podání (LD50) u hlodavců a jiných zvířecích druhů se
pohybovala v rozsahu 920 až 4000 mg/kg pro kyselinu acetylsalicylovou, v rozsahu 760 až
3900 mg/kg pro paracetamol a v rozsahu 155 až 2300 mg/kg pro kofein. Hlavními příznaky
toxicity byly krvácení a vznik žaludečních vředů (u kyseliny acetylsalicylové) a poškození
jater / centrilobulární nekróza (u paracetamolu) a změny CNS u kofeinu. Výsledky u
kombinace kyseliny acetylsalicylové s paracetamolem neprokázaly žádnou synergii akutní
toxicity obou přípravků. Nejsou k dispozici data pro trojkombinaci acetylsalicylové kyseliny s
paracetamolem a kofeinem.
U člověka byly pozorovány akutní intoxikace po kyselině acetylsalicylové, paracetamolu a
kofeinu. Letální dávka kyseliny acetylsalicylové je 10 g a pro paracetamol okolo 10 g
(hepatotoxicita). Kofein vede při předávkování k neklidu, třesu a tachykardii.
Vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové nebo paracetamolu podávané po dlouhou dobu,
mohou vyvolat postižení ledvin typu nekrózy papil či tubulů, vznik gastrointestinálních vředů
a krvácení (kyselina acetylsalicylová), intersticiální nefritidu a hepatotoxické účinky
(paracetamol). Studie chronické toxicity s kyselinou acetylsalicylovou a paracetamolem u
potkanů (po dobu 26 týdnů) prokázaly jasně gastrointestinální toxicitu kyseliny
acetylsalicylové (eroze), včetně ovlivnění mortality, ale nepřinesly žádné důkazy, svědčící o
zvýšení nefrotoxicity. Podávání trojkombinace nevedlo ke zvýšení orgánové toxicity při
srovnání s toxicitou jednotlivých látek. Navíc bylo zřejmé, že kinetika kyseliny
acetylsalicylové a paracetamolu nebyla ovlivněna při podávání obou léků v kombinaci nebo
po přidání kofeinu.
Mezinárodní expertní skupina epidemiologů, nefrologů, toxikologů, patologů a kliniků
nedávno přehodnotila vědecké opodstatnění a bezpečnost analgetických směsí obsahujících
kofein (včetně nefrotoxicity). Uzavřela, že současné údaje získané u lidí a zvířat nesvědčí o
tom, že složené přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou a paracetamol ve směsi s
kofeinem vedou k vyššímu riziku vzniku analgetické nefropatie, než je tomu u
monokomponentních analgetik nebo analgetik bez kofeinu. Také neexistují důkazy o tom, že
kofein má návykový potenciál, který by podporoval užívání analgetik.
Výzkumy týkající se genotoxicity a kancerogenity kyseliny acetylsalicylové a kofeinu
neodhalily žádný potenciál těchto látek. Na rozdíl od předchozích rozporných studií
genotoxicity a kancerogenity paracetamolu je paracetamol podle nejmodernějších
biologických testů NTP (National Toxicology Program) provedených na potkanech a myších,
klasifikován jako negenotoxin a nekancerogen.
Retrospektivní studie u lidí neprokazují žádnou spojitost mezi užíváním kyseliny
acetylsalicylové a zvýšeným rizikem malformací. Neexistují žádná hlášení malformací
vyvolaných paracetamolem nebo kyselinou askorbovou u zvířat či člověka. Po předávkování
kofeinu u potkanů byly hlášeny známky inhibice vývoje skeletu, jejichž příčinou byly
hemodynamické poruchy u samic. U člověka však nebyly hlášeny žádné známky
teratogenních účinků způsobených kofeinem.
6. Farmaceutické údaje
6.1. Seznam pomocných látek
Glycin, kukuřičný škrob, mastek, hyprolosa.
6.2. Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3. Doba použitelnosti
2 roky
6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn
před vlhkostí.
6.5. Druh obalu a obsah balení
Jednodávkový blistr (Al / průhledný bezbarvý PVC ), krabička.
Velikost balení: 10 tablet
6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Žádné zvláštní požadavky.
7. Držitel rozhodnutí o registraci
Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika
8. Registrační číslo
07/012/85–S/C
9. Datum první registrace / prodloužení registrace
25.4.1985 / 11.2.2015
10. Datum revize textu
11.2.2015

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses