Aciclovir AL Krém drm.crm.1x2g/100mg


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Masti. krémy. mléka
Opary

Výrobce: Aliud pharma CZ s.r.o.
Číslo výrobku: 4024773032910
Cena: 107.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Aciclovir AL Krém drm.crm.1x2g/100mgsp.zn. sukls88130/2015SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUAciclovir AL krém50 mg/g2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJeden gram krému obsahuje aciclovirum 50mg.Pomocné látky se známým účinkem: cetylalkohol a propylenglykolÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAKrémBílý až téměř bílý homogenní krém4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceAciclovir AL krém se používá k léčbě infekcí vyvolaných virem Herpes simplex,projevujících se opary na rtech a obličeji (recidivující herpes labialis).4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníDospělí a dětiKrém se nanáší v tenké vrstvě, optimálně již při prodromálních příznacích, na lézi a napůlcentimetrový lem okolní zdravé kůže pětkrát denně, ve čtyřhodinových intervalech, v nocipo osmi hodinách.Léčba má trvat čtyři dny. Nenastane-li zlepšení, je možné v léčbě pokračovat ještě dalších šestdnů. Přetrvávají-li příznaky i po deseti dnech léčby, je nutné kontaktovat lékaře.Před nanesením krému na postižené místo i potom je nutné si umýt ruce. Při nanášení je třebase vyvarovat tření postiženého místa nebo doteků okolní tkáně kapesníkem. Vyloučí se takzhoršení nebo přenos infekce na jiné místo.4.3 KontraindikaceHypersensitiva na léčivou látku nebo valaciclovir nebo na kteroukoli pomocnou látkuuvedenou v bodě 6.1.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíKrém na opary Aciclovir AL krém se používá pouze na opary v oblasti úst a obličeje.Nedoporučuje se nanášet ho na sliznici dutiny ústní a oka. K léčbě herpetické infekce očí seStrana 2 (celkem 5)Aciclovir AL krém nemá používat. Nemá se rovněž používat k léčbě genitální herpetickéinfekce. Zvláště je třeba se vyhnout kontaktu krému s očima.Pacienti s velmi těžkou formou recidivujícího oparu by měli vyhledat lékařskou pomoc.Postižení oparem se musejí vyhnout přenosu viru na jiné místo nebo jinou osobu, zvláště přiotevřené lézi.Používat přípravek Aciclovir AL krém se nedoporučuje pacientům s oslabeným imunitnímsystémem (např pacienti s AIDS nebo pacienti po transplantaci kostní dřeně). Léčba jakékoliinfekce by měla být vedena lékařem.Pomocná látka propylenglykol může vyvolat podráždění kůže. Pomocná látka cetylalkoholmůže vyvolat místní podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu).4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceDosud nebyly identifikovány žádné klinicky významné interakce.4.6 Fertilita těhotenství a kojeníPři systémovém podávání přípravku obsahujícího aciklovir v mezinárodních standardníchtestech na potkanech, králících a myších se neprokázala jeho embryotoxicita ani teratogenita.V nestandardních testech na potkanech byl pozorován výskyt fetálních abnormalit, ale pouzepo podání tak vysokých subkutánních dávek, které byly pro samice toxické. Klinický významtěchto zjištění je nejistý.U dětí žen vystavených v těhotenství jakékoliv lékové formě přípravku Aciclovir AL krémnebyl zjištěn zvýšený počet vrozených vad ve srovnání s běžnou populací. U zjištěnýchvrozených vad nebylo možné prokázat jakoukoli souvislost s přípravkem Aciclovir AL krém.Systémový účinek acicloviru při místním použití přípravku Aciclovir AL krém je velmi nízký.Proto je použití tohoto přípravku indikováno pouze tehdy, převáží-li očekávaný terapeutickýefekt možné riziko.Omezené údaje u lidí svědčí o tom, že přípravek proniká do mateřského mléka. Množstvíacikloviru obdržené kojencem od matky používající přípravek Aciclovir AL krém by všakbylo zanedbatelné.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeAciclovir AL krém nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit neboobsluhovat stroje.4.8 Nežádoucí účinkyPři hodnocení četnosti nežádoucích účinků byly použity následující frekvence výskytu:Velmi časté (1/10), časté (1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses