Aciclovir AL Krém drm.crm.1x2g/100mg


Kategorie: Volně prodejné léky
Masti. krémy. mléka
Opary

Výrobce: Aliud pharma CZ s.r.o.
Číslo výrobku: 4024773032910
Cena: 97.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Aciclovir AL Krém drm.crm.1x2g/100mg
sp.zn. sukls88130/2015
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
Aciclovir AL krém
50 mg/g
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jeden gram krému obsahuje aciclovirum 50mg.
Pomocné látky se známým účinkem: cetylalkohol a propylenglykol
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Krém
Bílý až téměř bílý homogenní krém
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Aciclovir AL krém se používá k léčbě infekcí vyvolaných virem Herpes simplex,
projevujících se opary na rtech a obličeji (recidivující herpes labialis).
4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Dospělí a děti
Krém se nanáší v tenké vrstvě, optimálně již při prodromálních příznacích, na lézi a na
půlcentimetrový lem okolní zdravé kůže pětkrát denně, ve čtyřhodinových intervalech, v noci
po osmi hodinách.
Léčba má trvat čtyři dny. Nenastane-li zlepšení, je možné v léčbě pokračovat ještě dalších šest
dnů. Přetrvávají-li příznaky i po deseti dnech léčby, je nutné kontaktovat lékaře.
Před nanesením krému na postižené místo i potom je nutné si umýt ruce. Při nanášení je třeba
se vyvarovat tření postiženého místa nebo doteků okolní tkáně kapesníkem. Vyloučí se tak
zhoršení nebo přenos infekce na jiné místo.
4.3 Kontraindikace
Hypersensitiva na léčivou látku nebo valaciclovir nebo na kteroukoli pomocnou látku
uvedenou v bodě 6.1.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Krém na opary Aciclovir AL krém se používá pouze na opary v oblasti úst a obličeje.
Nedoporučuje se nanášet ho na sliznici dutiny ústní a oka. K léčbě herpetické infekce očí se
Strana 2 (celkem 5)
Aciclovir AL krém nemá používat. Nemá se rovněž používat k léčbě genitální herpetické
infekce. Zvláště je třeba se vyhnout kontaktu krému s očima.
Pacienti s velmi těžkou formou recidivujícího oparu by měli vyhledat lékařskou pomoc.
Postižení oparem se musejí vyhnout přenosu viru na jiné místo nebo jinou osobu, zvláště při
otevřené lézi.
Používat přípravek Aciclovir AL krém se nedoporučuje pacientům s oslabeným imunitním
systémem (např pacienti s AIDS nebo pacienti po transplantaci kostní dřeně). Léčba jakékoli
infekce by měla být vedena lékařem.
Pomocná látka propylenglykol může vyvolat podráždění kůže. Pomocná látka cetylalkohol
může vyvolat místní podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu).
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Dosud nebyly identifikovány žádné klinicky významné interakce.
4.6 Fertilita těhotenství a kojení
Při systémovém podávání přípravku obsahujícího aciklovir v mezinárodních standardních
testech na potkanech, králících a myších se neprokázala jeho embryotoxicita ani teratogenita.
V nestandardních testech na potkanech byl pozorován výskyt fetálních abnormalit, ale pouze
po podání tak vysokých subkutánních dávek, které byly pro samice toxické. Klinický význam
těchto zjištění je nejistý.
U dětí žen vystavených v těhotenství jakékoliv lékové formě přípravku Aciclovir AL krém
nebyl zjištěn zvýšený počet vrozených vad ve srovnání s běžnou populací. U zjištěných
vrozených vad nebylo možné prokázat jakoukoli souvislost s přípravkem Aciclovir AL krém.
Systémový účinek acicloviru při místním použití přípravku Aciclovir AL krém je velmi nízký.
Proto je použití tohoto přípravku indikováno pouze tehdy, převáží-li očekávaný terapeutický
efekt možné riziko.
Omezené údaje u lidí svědčí o tom, že přípravek proniká do mateřského mléka. Množství
acikloviru obdržené kojencem od matky používající přípravek Aciclovir AL krém by však
bylo zanedbatelné.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Aciclovir AL krém nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo
obsluhovat stroje.
4.8 Nežádoucí účinky
Při hodnocení četnosti nežádoucích účinků byly použity následující frekvence výskytu:
Velmi časté (1/10), časté (1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses