ACC sirup pro děti 20mg/ml por.sir.1x100ml/2000mg


Kategorie: Volně prodejné léky
Bolest v krku
Sirupy

Výrobce: SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN
Číslo výrobku: 2987841
Cena: 85.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

ACC sirup pro děti 20mg/ml por.sir.1x100ml/2000mgsp.zn.sukls123276/2014SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/mlsirup2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ1 ml sirupu obsahuje acetylcysteinum 20 mg.Pomocné látky se známým účinkem: methylparaben, sodík.1 ml sirupu obsahuje 1,78 mmol (41,02 mg) sodíku.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMASirupPopis přípravku: čirý, slabě viskózní sirup.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikacePřípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml se používá k terapii při akutních i chronickýchonemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací(akutní a chronická bronchitida, bronchiektázie, astmoidní bronchitida, bronchiální astma,bronchiolitida, mukoviscidóza) a krčních onemocněních (laryngitida).4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníDospělí a dospívající od 14 let10 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 400 - 600 mg acetylcysteinu denněPediatrická populacePokud není předepsáno jinak, doporučuje se dávkovat ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/mltakto:Děti od 6 do 14 let5 ml roztoku 3-4krát denně, což odpovídá 300-400 mg acetylcysteinu denněDěti od 2 do 5 let5ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 200- 300 mg acetylcysteinu denněDěti mladší než 2 roky2,5 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 100-150 mg acetylcysteinu denně.MukoviscidózaU pacientů s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může být indikováno zvýšení denní dávkyaž na 800 mg.Děti starší než 6 let10 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 600 mg acetylcysteinu denněDěti ve věku od 2 do 5 let5 ml roztoku 4krát denně, což odpovídá 400 mg acetylcysteinu denněDěti mladší než 2 roky2,5 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 150 mg acetylcysteinu denně.Léčení je třeba zahájit postupně.O dávkování acetylcysteinu novorozencům nejsou k dispozici významné údaje, proto se užitípřípravku u novorozenců nedoporučuje.Způsob podáníACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml se užívá po jídle.ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml se může užívat buď za použití dávkovací stříkačky aneboodměrky přiložené k balení.Návod k podávání dávkovací stříkačkou:1. Pacient otevře dětský bezpečnostní uzávěr tak, že na něj zatlačí a zároveň jej pootočídoleva.2. Pacient zasune přiloženou perforovanou zátku do hrdla lahvičky. Pokud není možnézátku plně zasunout, může na lahvičku nasadit uzávěr a otočit jím. Zátka spojujedávkovací stříkačku s lahvičkou a trvale zůstává v hrdle lahvičky.3. Pacient zatlačí dávkovací stříkačku pevně do otvoru v zátce. Píst má být zatlačen dostříkačky co nejdále.4. Pacient opatrně obrátí lahvičku dnem vzhůru, vytáhne píst až k číslu označujícímupředepsané mililitry (ml) sirupu. Objeví-li se v dávkovací stříkačce bubliny, vytlačísirup pístem zpět do lahvičky a stříkačku naplní znova. Jestliže bylo předepsáno vícenež 5 ml, je třeba, aby stříkačku naplnil opakovaně.5. Pacient obrátí lahvičku dnem dolů a vytáhne dávkovací stříkačku z perforované zátky.6. Sirup se může podat dítěti dávkovací stříkačkou rovnou do úst, anebo se můžedávkovací stříkačka vyprázdnit na lžíci. Jestliže dítě dostává sirup dávkovacístříkačkou do úst, má při tom sedět zpříma. Dávkovací stříkačku je nejlépevyprazdňovat pomalu k vnitřní straně tváře, takže dítě nemůže chybně polknout.Dávkovací stříkačku pro perorální podání je po každém použití třeba vyčistit tak, že seněkolikrát naplní čistou vodou a zase vyprázdní.ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml se bez doporučení lékaře neužívá déle než 4-5 dní.Upozornění:Příjem tekutiny podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu.4.3 Kontraindikace- Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenouv bodě 6.1.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPediatrická populaceU dětí mladších než 2 roky se ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml může použít jenom nadoporučení lékaře.U dětí mladších než 1 rok se ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml může použít jenom vevitálních indikacích a za nejpřísnějšího lékařského dohledu.O dávkování acetylcysteinu novorozencům nejsou k dispozici významné údaje, proto se užitípřípravku u novorozenců nedoporučuje.V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např.Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizničnípoškození, je třeba neodkladně vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu.Při podávání acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo sdvanáctníkovým vředem v anamnéze je nutná opatrnost.Obezřetnosti je třeba při použití u pacientů s bronchiálním astmatem v anamnéze.Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšeníobjemu bronchiálních sekretů. Není-li pacient schopen (dostatečně) vykašlávat, mají serealizovat náležitá opatření (např. drenáž a aspirace).Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné,vyhnout se dlouhodobější mu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismushistasminu a může vyvolat příznaky intolerance histaminu (např. bolesti hlavy,vazomotorickou rýmu, svědění).V důsledku obsahu methylparabenu může přípravek způsobit alergické reakce(pravděpodobně zpožděné).Tento přípravek obsahuje 1,78 mmol (41,02 mg) sodíku v 1 ml perorálního roztoku. Nutnovzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceAntitusika:Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů vdýchacích cestách. Případná kombinace proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivésledování.Antibiotika:Tetracyklin-hydrochlorid (s výjimkou doxycyklinu) se musí podávat odděleně a s časovýmodstupem nejméně 2 hodiny.Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik. In vitro byly popsány interakce saminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnémupodávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout; acetylcystein se smípodat nejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z níže uvedených antibiotik. Tovšak neplatí pro cefixim a lorakarbef.Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení sacetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu,erythromycinu a thiamfenikolu.Glycerol-trinitrát (nitroglycerin):Acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek nitroglycerinu a prohloubit antiagregačnípůsobení na trombocyty. Doporučuje se opatrnost.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníExperimenty na zvířatech (králících, potkanech) nezjistily žádné náznaky teratogenníhopotenciálu látky.FertilitaData o účincích na fertilitu nejsou známy.TěhotenstvíPro acetylcystein nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání těhotným ženám. Experimentálnístudie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství,embryonální/fetální vývoj, porod ani na vývoj po narození (viz též bod 5.3). V těhotenství seacetylcystein má užívat po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.KojeníInformace o vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici. V období kojení se acetylcystein máužívat pouze po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNejsou známy.4.8 Nežádoucí účinkyPřípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml je obvykle dobře snášen, někdy se však mohouobjevit nežádoucí účinky.Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:Velmi časté ( ≥1/10)Časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses