ACC sirup pro děti 20mg/ml por.sir.1x100ml/2000mg


Kategorie: Volně prodejné léky
Bolest v krku
Sirupy

Výrobce: SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN
Číslo výrobku: 2987841
Cena: 85.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

ACC sirup pro děti 20mg/ml por.sir.1x100ml/2000mg
sp.zn.sukls123276/2014
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml
sirup
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
1 ml sirupu obsahuje acetylcysteinum 20 mg.
Pomocné látky se známým účinkem: methylparaben, sodík.
1 ml sirupu obsahuje 1,78 mmol (41,02 mg) sodíku.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Sirup
Popis přípravku: čirý, slabě viskózní sirup.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml se používá k terapii při akutních i chronických
onemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací
(akutní a chronická bronchitida, bronchiektázie, astmoidní bronchitida, bronchiální astma,
bronchiolitida, mukoviscidóza) a krčních onemocněních (laryngitida).
4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Dospělí a dospívající od 14 let
10 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 400 - 600 mg acetylcysteinu denně
Pediatrická populace
Pokud není předepsáno jinak, doporučuje se dávkovat ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml
takto:
Děti od 6 do 14 let
5 ml roztoku 3-4krát denně, což odpovídá 300-400 mg acetylcysteinu denně
Děti od 2 do 5 let
5ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 200- 300 mg acetylcysteinu denně
Děti mladší než 2 roky
2,5 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 100-150 mg acetylcysteinu denně.
Mukoviscidóza
U pacientů s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může být indikováno zvýšení denní dávky
až na 800 mg.
Děti starší než 6 let
10 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 600 mg acetylcysteinu denně
Děti ve věku od 2 do 5 let
5 ml roztoku 4krát denně, což odpovídá 400 mg acetylcysteinu denně
Děti mladší než 2 roky
2,5 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 150 mg acetylcysteinu denně.
Léčení je třeba zahájit postupně.
O dávkování acetylcysteinu novorozencům nejsou k dispozici významné údaje, proto se užití
přípravku u novorozenců nedoporučuje.
Způsob podání
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml se užívá po jídle.
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml se může užívat buď za použití dávkovací stříkačky anebo
odměrky přiložené k balení.
Návod k podávání dávkovací stříkačkou:
1. Pacient otevře dětský bezpečnostní uzávěr tak, že na něj zatlačí a zároveň jej pootočí
doleva.
2. Pacient zasune přiloženou perforovanou zátku do hrdla lahvičky. Pokud není možné
zátku plně zasunout, může na lahvičku nasadit uzávěr a otočit jím. Zátka spojuje
dávkovací stříkačku s lahvičkou a trvale zůstává v hrdle lahvičky.
3. Pacient zatlačí dávkovací stříkačku pevně do otvoru v zátce. Píst má být zatlačen do
stříkačky co nejdále.
4. Pacient opatrně obrátí lahvičku dnem vzhůru, vytáhne píst až k číslu označujícímu
předepsané mililitry (ml) sirupu. Objeví-li se v dávkovací stříkačce bubliny, vytlačí
sirup pístem zpět do lahvičky a stříkačku naplní znova. Jestliže bylo předepsáno více
než 5 ml, je třeba, aby stříkačku naplnil opakovaně.
5. Pacient obrátí lahvičku dnem dolů a vytáhne dávkovací stříkačku z perforované zátky.
6. Sirup se může podat dítěti dávkovací stříkačkou rovnou do úst, anebo se může
dávkovací stříkačka vyprázdnit na lžíci. Jestliže dítě dostává sirup dávkovací
stříkačkou do úst, má při tom sedět zpříma. Dávkovací stříkačku je nejlépe
vyprazdňovat pomalu k vnitřní straně tváře, takže dítě nemůže chybně polknout.
Dávkovací stříkačku pro perorální podání je po každém použití třeba vyčistit tak, že se
několikrát naplní čistou vodou a zase vyprázdní.
ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml se bez doporučení lékaře neužívá déle než 4-5 dní.
Upozornění:
Příjem tekutiny podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu.
4.3 Kontraindikace
- Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou
v bodě 6.1.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Pediatrická populace
U dětí mladších než 2 roky se ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml může použít jenom na
doporučení lékaře.
U dětí mladších než 1 rok se ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml může použít jenom ve
vitálních indikacích a za nejpřísnějšího lékařského dohledu.
O dávkování acetylcysteinu novorozencům nejsou k dispozici významné údaje, proto se užití
přípravku u novorozenců nedoporučuje.
V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např.
Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizniční
poškození, je třeba neodkladně vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu.
Při podávání acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo s
dvanáctníkovým vředem v anamnéze je nutná opatrnost.
Obezřetnosti je třeba při použití u pacientů s bronchiálním astmatem v anamnéze.
Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšení
objemu bronchiálních sekretů. Není-li pacient schopen (dostatečně) vykašlávat, mají se
realizovat náležitá opatření (např. drenáž a aspirace).
Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné,
vyhnout se dlouhodobější mu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus
histasminu a může vyvolat příznaky intolerance histaminu (např. bolesti hlavy,
vazomotorickou rýmu, svědění).
V důsledku obsahu methylparabenu může přípravek způsobit alergické reakce
(pravděpodobně zpožděné).
Tento přípravek obsahuje 1,78 mmol (41,02 mg) sodíku v 1 ml perorálního roztoku. Nutno
vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Antitusika:
Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů v
dýchacích cestách. Případná kombinace proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivé
sledování.
Antibiotika:
Tetracyklin-hydrochlorid (s výjimkou doxycyklinu) se musí podávat odděleně a s časovým
odstupem nejméně 2 hodiny.
Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik. In vitro byly popsány interakce s
aminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnému
podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout; acetylcystein se smí
podat nejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z níže uvedených antibiotik. To
však neplatí pro cefixim a lorakarbef.
Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení s
acetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu,
erythromycinu a thiamfenikolu.
Glycerol-trinitrát (nitroglycerin):
Acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek nitroglycerinu a prohloubit antiagregační
působení na trombocyty. Doporučuje se opatrnost.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Experimenty na zvířatech (králících, potkanech) nezjistily žádné náznaky teratogenního
potenciálu látky.
Fertilita
Data o účincích na fertilitu nejsou známy.
Těhotenství
Pro acetylcystein nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání těhotným ženám. Experimentální
studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství,
embryonální/fetální vývoj, porod ani na vývoj po narození (viz též bod 5.3). V těhotenství se
acetylcystein má užívat po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.
Kojení
Informace o vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici. V období kojení se acetylcystein má
užívat pouze po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Nejsou známy.
4.8 Nežádoucí účinky
Přípravek ACC SIRUP PRO DĚTI 20 mg/ml je obvykle dobře snášen, někdy se však mohou
objevit nežádoucí účinky.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:
Velmi časté ( ≥1/10)
Časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses