ACC Long tbl.eff.10x600mg (FST)


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Kašel
Sirupy

Výrobce: Sandoz Gmbh, Kundl
Číslo výrobku: 4030855002498
Cena: 123.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

ACC Long tbl.eff.10x600mg (FST)sp.zn. sukls108663/2010SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUACC LONG600 mgšumivé tablety2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg.Pomocné látky se známým účinkem: sodík, laktózaJedna šumivá tableta obsahuje přibližně 6 mmol (139 mg) sodíku.Jedna šumivá tableta obsahuje přibližně 70 mg laktózy.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAŠumiva tableta.Bílé, kulaté, hladké tablety s půlící rýhou a s vůní po ostružinách.Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikacePřípravek ACC LONG se používá k terapii při akutních i chronických onemocněníchdýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací (akutní achronická bronchitida, bronchiektázie, astmoidní bronchitida, bronchiální astma,bronchiolitida, mukoviscidóza) a krčních onemocněních (laryngitida).Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníJako sekretolytikum při zánětech dýchacích cest:- Dospělí a dospívající starší než 14 let užívají celkem 600 mg acetylcysteinu denně, v jednédávce; užijí tedy jednou denně celou šumivou tabletu ACC LONG.- Pro pacienty mladší než 14 let přípravek ACC LONG není určen, dávka acetylcysteinu jepříliš vysoká.Při mukoviscidóze:Šumivá tableta ACC LONG je nedělitelná, v případě nutnosti úpravy dávkování je nutnépoužít přípravky s nižší silou.U pacientů s mukoviscidózou, jejichž tělesná hmotnost přesahuje 30 kg, může konečnápřiměřená celodenní dávka dosáhnout až 800 mg.Způsob podání:Přípravek ACC LONG se užívá po jídle.Šumivá tableta se krátce před užitím rozpustí ve sklenici, z poloviny naplněné vodou.Po rozpuštění šumivé tablety se má roztok vypít co nejdříve. Jen výjimečně se můžepřipravený roztok nechat stát až 2 hodiny, a to i v teplé vodě; stabilitu roztoku po tuto dobuudržuje pomocná látka kyselina askorbová.Po dobu užívání přípravku se doporučuje zvýšený příjem tekutin, protože podporujemukolytický účinek acetylcysteinu.Celkové trvání léčby závisí na individuálních okolnostech.Při chronické bronchitidě a při mukoviscidóze má být terapie dlouhodobá, aby umožnilaprofylaxi infekcí dýchacích cest.4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě6.1- Přípravek ACC LONG není určen pro děti mladší než 14 let, protože obsahuje přílišveliké množství léčivé látky.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíV souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např.Steven-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizničnípoškození, je třeba neodkladně vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu.Při podávání acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo sdvanáctníkovým vředem v anamnéze je nutná opatrnost.Obezřetnosti je třeba při použití u pacientů s bronchiálním astmatem v anamnéze.Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšeníobjemu bronchiálních sekretů. Není-li pacient schopen (dostatečně) vykašlávat, mají serealizovat náležitá opatření (např. drenáž a aspirace).Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné vyhnoutse dlouhodobější mu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus histaminu amůže vyvolat příznaky intolerance histaminu (např. bolesti hlavy, vazomotorickou rýmu,svědění).Tento přípravek obsahuje přibližně 6 mmol (139 mg) sodíku v jedné šumivé tabletě. Nutnovzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.Tento přípravek obsahuje přibližně 70 mg laktózy v jedné šumivé tabletě. Pacienti sevzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebomalabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceAntitusika:Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů vdýchacích cestách. Případná kombinace proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivésledování.Antibiotika:Tetracyklin hydrochlorid (kromě doxycyklinu) se musí podávat odděleně, nejdříve za 2hodiny po podání acetylcysteinu.Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik; in vitro byly popsány interakce saminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnémuperorálnímu podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout;acetylcystein se smí podat nejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z uvedenýchantibiotik. To však neplatí pro cefixim a lorakarbef.Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení sacetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu,erytromycinu a thiamfenikolu.Glyceroltrinitrát (nitroglycerin):Acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek nitroglycerinu a prohloubit antiagregačnípůsobení na trombocyty. Doporučuje se opatrnost.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníU experimentálních zvířat (králíci, potkani) nebyly nalezeny žádné teratogenní účinky látky.TěhotenstvíPro acetylcystein nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání těhotným ženám.Experimentální studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky natěhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod ani na vývoj po narození (viz též bod 5.3).V těhotenství se acetylcystein má užívat po přísném zvážení poměru mezi přínosem arizikem.KojeníInformace o vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici. V období kojení seacetylcystein má užívat pouze po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNejsou známy.4.8 Nežádoucí účinkyPřípravek ACC LONG se obvykle dobře snáší, někdy se však mohou objevit nežádoucíúčinky.Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:Velmi časté ( ≥1/10)Časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses