ACC Long tbl.eff.10x600mg (FST)


Kategorie: Cestovní medicína
Nemoci, teplota, bolest - Volně prodejné léky

Výrobce: SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN
Číslo výrobku: 4030855002498
Cena: 120.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

ACC Long tbl.eff.10x600mg (FST)
sp.zn.sukls123276/2014
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
ACC LONG, šumivé tablety
600 mg
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Acetylcysteinum 600 mg v jedné šumivé tabletě.
Pomocné látky se známým účinkem: sodík, laktóza
Jedna šumivá tableta obsahuje přibližně 6 mmol (139 mg) sodíku.
Jedna šumivá tableta obsahuje přibližně 70 mg laktózy.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Šumivé tablety.
Bílé, kulaté, hladké tablety s půlící rýhou a s vůní po ostružinách.
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Přípravek ACC LONG se používá k terapii při akutních i chronických onemocněních
dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.
4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Jako sekretolytikum při zánětech dýchacích cest:
- Dospělí a dospívající starší než 14 let užívají celkem 600 mg acetylcysteinu denně, v jedné
až dvou jednotlivých dávkách; užijí tedy dvakrát denně polovinu nebo jednou denně celou
šumivou tabletu ACC LONG.
- Pro pacienty mladší než 14 let přípravek ACC LONG není určen, dávka acetylcysteinu je
příliš vysoká.
Při mukoviscidóze:
Terapii je třeba zahájit nižšími dávkami, které se postupně zvyšují. Celková denní dávka se
rozděluje do tří dávek jednotlivých.
U pacientů s mukoviscidózou, jejichž tělesná hmotnost přesahuje 30 kg, může konečná
přiměřená celodenní dávka dosáhnout až 800 mg.
Způsob podání:
Přípravek ACC LONG se užívá po jídle.
Šumivá tableta se krátce před užitím rozpustí ve sklenici, z poloviny naplněné vodou.
Po rozpuštění šumivé tablety se má roztok vypít co nejdříve. Jen výjimečně se může
připravený roztok nechat stát až 2 hodiny, a to i v teplé vodě; stabilitu roztoku po tuto dobu
udržuje přísada askorbové kyseliny.
Po dobu užívání přípravků se doporučuje zvýšený příjem tekutin, protože podporuje
mukolytický účinek acetylcysteinu.
Celkové trvání léčby závisí na individuálních okolnostech.
Při chronické bronchitidě a při mukoviscidóze má být terapie dlouhodobá, aby umožnila
profylaxi infekcí dýchacích cest.
4.3 Kontraindikace
 Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě
6.1
- Přípravek ACC LONG není určen pro děti mladší než 14 let, protože obsahuje příliš
veliké množství účinné látky.
4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití
Opatrnosti je třeba při podávání přípravku diabetikům.
V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např.
Steven-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizniční
poškození, je třeba neodkladně vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu.
Při podávání acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo s
dvanáctníkovým vředem v anamnéze je nutná opatrnost.
Obezřetnosti je třeba při použití u pacientů s bronchiálním astmatem v anamnéze.
Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšení
objemu bronchiálních sekretů. Není-li pacient schopen (dostatečně) vykašlávat, mají se
realizovat náležitá opatření (např. drenáž a aspirace).
Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné, vyhnout
se dlouhodobější mu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus histaminu a
může vyvolat příznaky intolerance histaminu (např. bolesti hlavy, vazomotorickou rýmu,
svědění).
Tento přípravek obsahuje přibližně 6 mmol (139 mg) sodíku v jedné šumivé tabletě. Nutno
vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Tento přípravek obsahuje přibližně 70 mg laktózy v jedné šumivé tabletě.
Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem
laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Antitusika:
Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů v
dýchacích cestách. Případná kombinace proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivé
sledování.
Antibiotika:
Tetracyklin hydrochlorid (kromě doxycyklinu) se smí podat odděleně, nejdříve za 2 hodiny po
podání acetylcysteinu.
Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik; in vitro byly popsány interakce s
aminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnému
perorálnímu podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout;
acetylcystein se smí podat nejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z uvedených
antibiotik. To však neplatí pro cefixim a lorakarbef.
- Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení s
acetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu,
erytromycinu a thiamfenikolu.
Glyceroltrinitrát (nitroglycerin):
Acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek nitroglycerinu a prohloubit antiagregační
působení na trombocyty. Doporučuje se opatrnost.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
U experimentálních zvířat (králíci, potkani) nebyly nalezeny žádné teratogenní účinky látky.
Těhotenství
Pro acetylcystein nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání těhotným ženám.
Experimentální studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na
těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod ani na vývoj po narození (viz též bod 5.3).
V těhotenství se acetylcystein má užívat po přísném zvážení poměru mezi přínosem a
rizikem.
Kojení
Informace o vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici. V období kojení se
acetylcystein má užívat pouze po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Nejsou známy.
4.8 Nežádoucí účinky
Přípravek ACC LONG se obvykle dobře snáší, někdy se však mohou objevit nežádoucí
účinky.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:
Velmi časté ( ≥1/10)
Časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses