ACC LONG Hot drink 600mg por.plv.sol.10x600mg


Kategorie: Volně prodejné léky
Bolest v krku
Horký nápoj

Výrobce: SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN
Číslo výrobku: 2996677
Cena: 128.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

ACC LONG Hot drink 600mg por.plv.sol.10x600mg
sp.zn.sukls129368/2015
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
ACC Long Hot Drink 600 mg
Prášek pro perorální roztok
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jeden sáček přípravku obsahuje acetylcysteinum 600 mg.
Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Prášek pro perorální roztok.
Bílý až nažloutlý prášek částečně hrudkovité konzistence s vůní citronu a medu.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg se používá k terapii při akutních i chronických
onemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací
(akutní a chronická bronchitida, bronchiektázie, astmoidní bronchitida, bronchiální astma,
bronchiolitida, mukoviscidóza) a krčních onemocněních (laryngitida)
Přípravek je určen pro dospělé a pro dospívající od 14 let.
4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Jako sekretolytikum při zánětech dýchacích cest:
Dospělí a dospívající od 14 let věku užívají 1 sáček jednou denně (což odpovídá 600 mg
acetylcysteinu denně).
- Pro pacienty mladší než 14 let není přípravek ACC Long Hot Drink určen, dávka
acetylcysteinu je příliš vysoká.
Při mukoviscidóze:
Terapii je třeba zahájit nižšími dávkami, které se postupně zvyšují. Celková denní dávka se
rozděluje do tří jednotlivých dávek.
U pacientů s mukoviscidózou, jejichž tělesná hmotnost přesahuje 30 kg, může konečná
přiměřená celodenní dávka dosáhnout až 800 mg.
Způsob podání
Rozpusťte prášek pro perorální roztok ACC Long Hot Drink ve sklenici teplé vody (max. 60
°C) a vypijte po jídle co nejteplejší.
Po dobu užívání přípravku se doporučuje zvýšený příjem tekutin, protože podporuje
mukolytický účinek acetylcysteinu.
Celkové trvání léčby závisí na individuálních okolnostech.
4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg není určen pro děti mladší než 14 let, protože
obsahuje příliš veliké množství ĺéčivé látky.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Opatrnosti je třeba při podávání přípravku diabetikům.
V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např.
Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizniční
poškození, je třeba neodkladně vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu.
Při podávání acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo s
dvanáctníkovým vředem v anamnéze je nutná opatrnost.
Obezřetnosti je třeba při použití u pacientů s bronchiálním astmatem v anamnéze.
Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšení
objemu bronchiálních sekretů. Není-li pacient schopen (dostatečně) vykašlávat, mají se
realizovat náležitá opatření (např. drenáž a aspirace).
Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné vyhnout
se dlouhodobějšímu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus histaminu a
může vyvolat příznaky intolerance histaminu (např. bolesti hlavy, vazomotorickou rýmu,
svědění).
Tento přípravek obsahuje 2045 mg sacharosy v jedné dávce. Pacienti se vzácnými dědičnými
problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharózoizomaltázové
deficienci by tento přípravek neměli užívat.
Může být škodlivý pro zuby.
Upozornění pro diabetiky:
1 sáček obsahuje 0,17 sacharidových jednotek.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Antitusika:
Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů v
dýchacích cestách. Případná kombinace proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivé
sledování.
Antibiotika:
Tetracyklin-hydrochlorid (kromě doxycyklinu) se smí podat odděleně, nejdříve za 2 hodiny
po podání acetylcysteinu.
Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik; in vitro byly popsány interakce s
aminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnému
perorálnímu podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout;
acetylcystein se smí podat nejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z uvedených
antibiotik. To však neplatí pro cefixim a lorakarbef.
Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení s
acetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu,
erythromycinu a thiamfenikolu.
Glycerol-trinitrát (nitroglycerin):
Acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek nitroglycerinu a prohloubit antiagregační
působení na trombocyty. Doporučuje se opatrnost.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
U experimentálních zvířat (králíci, potkani) nebyly nalezeny žádné teratogenní účinky látky.
Těhotenství
Pro acetylcystein nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání těhotným ženám.
Experimentální studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na
těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod ani na vývoj po narození (viz též bod 5.3).
V těhotenství se acetylcystein má užívat po přísném zvážení poměru mezi přínosem a
rizikem.
Kojení
Informace o vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici. V období kojení se
acetylcystein má užívat pouze po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Nejsou známy.
4.8 Nežádoucí účinky
Přípravek ACC Long Hot Drink je obvykle dobře snášen, někdy se však mohou objevit
nežádoucí účinky.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:
velmi časté ( ≥1/10)
časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses