ACC LONG Hot drink 600mg por.plv.sol.10x600mg


Kategorie: Volně prodejné léky
Bolest v krku
Horký nápoj

Výrobce: SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN
Číslo výrobku: 2996677
Cena: 128.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

ACC LONG Hot drink 600mg por.plv.sol.10x600mgsp.zn.sukls129368/2015SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUACC Long Hot Drink 600 mgPrášek pro perorální roztok2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJeden sáček přípravku obsahuje acetylcysteinum 600 mg.Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAPrášek pro perorální roztok.Bílý až nažloutlý prášek částečně hrudkovité konzistence s vůní citronu a medu.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikacePřípravek ACC Long Hot Drink 600 mg se používá k terapii při akutních i chronickýchonemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací(akutní a chronická bronchitida, bronchiektázie, astmoidní bronchitida, bronchiální astma,bronchiolitida, mukoviscidóza) a krčních onemocněních (laryngitida)Přípravek je určen pro dospělé a pro dospívající od 14 let.4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníJako sekretolytikum při zánětech dýchacích cest:Dospělí a dospívající od 14 let věku užívají 1 sáček jednou denně (což odpovídá 600 mgacetylcysteinu denně).- Pro pacienty mladší než 14 let není přípravek ACC Long Hot Drink určen, dávkaacetylcysteinu je příliš vysoká.Při mukoviscidóze:Terapii je třeba zahájit nižšími dávkami, které se postupně zvyšují. Celková denní dávka serozděluje do tří jednotlivých dávek.U pacientů s mukoviscidózou, jejichž tělesná hmotnost přesahuje 30 kg, může konečnápřiměřená celodenní dávka dosáhnout až 800 mg.Způsob podáníRozpusťte prášek pro perorální roztok ACC Long Hot Drink ve sklenici teplé vody (max. 60°C) a vypijte po jídle co nejteplejší.Po dobu užívání přípravku se doporučuje zvýšený příjem tekutin, protože podporujemukolytický účinek acetylcysteinu.Celkové trvání léčby závisí na individuálních okolnostech.4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg není určen pro děti mladší než 14 let, protožeobsahuje příliš veliké množství ĺéčivé látky.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíOpatrnosti je třeba při podávání přípravku diabetikům.V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např.Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizničnípoškození, je třeba neodkladně vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu.Při podávání acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo sdvanáctníkovým vředem v anamnéze je nutná opatrnost.Obezřetnosti je třeba při použití u pacientů s bronchiálním astmatem v anamnéze.Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšeníobjemu bronchiálních sekretů. Není-li pacient schopen (dostatečně) vykašlávat, mají serealizovat náležitá opatření (např. drenáž a aspirace).Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné vyhnoutse dlouhodobějšímu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus histaminu amůže vyvolat příznaky intolerance histaminu (např. bolesti hlavy, vazomotorickou rýmu,svědění).Tento přípravek obsahuje 2045 mg sacharosy v jedné dávce. Pacienti se vzácnými dědičnýmiproblémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharózoizomaltázovédeficienci by tento přípravek neměli užívat.Může být škodlivý pro zuby.Upozornění pro diabetiky:1 sáček obsahuje 0,17 sacharidových jednotek.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceAntitusika:Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů vdýchacích cestách. Případná kombinace proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivésledování.Antibiotika:Tetracyklin-hydrochlorid (kromě doxycyklinu) se smí podat odděleně, nejdříve za 2 hodinypo podání acetylcysteinu.Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik; in vitro byly popsány interakce saminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnémuperorálnímu podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout;acetylcystein se smí podat nejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z uvedenýchantibiotik. To však neplatí pro cefixim a lorakarbef.Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení sacetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu,erythromycinu a thiamfenikolu.Glycerol-trinitrát (nitroglycerin):Acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek nitroglycerinu a prohloubit antiagregačnípůsobení na trombocyty. Doporučuje se opatrnost.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníU experimentálních zvířat (králíci, potkani) nebyly nalezeny žádné teratogenní účinky látky.TěhotenstvíPro acetylcystein nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání těhotným ženám.Experimentální studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky natěhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod ani na vývoj po narození (viz též bod 5.3).V těhotenství se acetylcystein má užívat po přísném zvážení poměru mezi přínosem arizikem.KojeníInformace o vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici. V období kojení seacetylcystein má užívat pouze po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNejsou známy.4.8 Nežádoucí účinkyPřípravek ACC Long Hot Drink je obvykle dobře snášen, někdy se však mohou objevitnežádoucí účinky.Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:velmi časté ( ≥1/10)časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses