ACC 20mg/ml sir. 1x200ml


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Děti
Kašel
Sirupy

Výrobce: Sandoz Gmbh, Kundl
Číslo výrobku: 3562833
Cena: 136.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

ACC 20mg/ml sir. 1x200mlsp.zn.sukls280015/2018SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUACC 20 mg/ml sirup2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ1 ml sirupu obsahuje acetylcysteinum 20 mg.Pomocné látky se známým účinkem: methylparaben, sodík.1 ml sirupu obsahuje 1,78 mmol (41,02 mg) sodíku.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMASirupPopis přípravku: čirý, slabě viskózní sirup.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikacePřípravek ACC 20 mg/ml sirup se používá k terapii při akutních i chronických onemocněníchdýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací (akutní achronická bronchitida, bronchiektázie, astmoidní bronchitida, bronchiální astma,bronchiolitida, mukoviscidóza) a krčních onemocněních (laryngitida).4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníDospělí a dospívající od 14 let10 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 400 - 600 mg acetylcysteinu denněPediatrická populacePokud není předepsáno jinak, doporučuje se dávkovat ACC 20 mg/ml sirup takto:Děti od 6 do 14 let5 ml roztoku 3-4krát denně, což odpovídá 300-400 mg acetylcysteinu denněDěti od 2 do 5 let5ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 200- 300 mg acetylcysteinu denněDěti mladší než 2 roky2,5 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 100-150 mg acetylcysteinu denně.MukoviscidózaU pacientů s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může být indikováno zvýšení denní dávky ažna 800 mg.Děti starší než 6 let10 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 600 mg acetylcysteinu denněDěti ve věku od 2 do 5 let5 ml roztoku 4krát denně, což odpovídá 400 mg acetylcysteinu denněDěti mladší než 2 roky2,5 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 150 mg acetylcysteinu denně.Léčení je třeba zahájit postupně.O dávkování acetylcysteinu novorozencům nejsou k dispozici významné údaje, proto se užitípřípravku u novorozenců nedoporučuje.Způsob podáníACC 20 mg/ml sirup se užívá po jídle.ACC 20 mg/ml sirup se může užívat buď za použití dávkovací stříkačky anebo odměrkypřiložené k balení.Návod k podávání dávkovací stříkačkou:1. Pacient otevře dětský bezpečnostní uzávěr tak, že na něj zatlačí a zároveň jej pootočídoleva.2. Pacient zasune přiloženou perforovanou zátku do hrdla lahvičky. Pokud není možnézátku plně zasunout, může na lahvičku nasadit uzávěr a otočit jím. Zátka spojujedávkovací stříkačku s lahvičkou a trvale zůstává v hrdle lahvičky.3. Pacient zatlačí dávkovací stříkačku pevně do otvoru v zátce. Píst má být zatlačen dostříkačky co nejdále.4. Pacient opatrně obrátí lahvičku dnem vzhůru, vytáhne píst až k číslu označujícímupředepsané mililitry (ml) sirupu. Objeví-li se v dávkovací stříkačce bubliny, vytlačísirup pístem zpět do lahvičky a stříkačku naplní znova. Jestliže bylo předepsáno vícenež 5 ml, je třeba, aby stříkačku naplnil opakovaně.5. Pacient obrátí lahvičku dnem dolů a vytáhne dávkovací stříkačku z perforované zátky.6. Sirup se může podat dítěti dávkovací stříkačkou rovnou do úst, anebo se můžedávkovací stříkačka vyprázdnit na lžíci. Jestliže dítě dostává sirup dávkovací stříkačkoudo úst, má při tom sedět zpříma. Dávkovací stříkačku je nejlépe vyprazdňovat pomaluk vnitřní straně tváře, takže dítě nemůže chybně polknout.Dávkovací stříkačku pro perorální podání je po každém použití třeba vyčistit tak, že seněkolikrát naplní čistou vodou a zase vyprázdní.ACC 20 mg/ml sirup se bez doporučení lékaře neužívá déle než 4-5 dní.Upozornění:Příjem tekutiny podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu.4.3 Kontraindikace- Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě6.1.4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPediatrická populaceU dětí mladších než 2 roky se ACC 20 mg/ml sirup může použít jenom na doporučení lékaře.U dětí mladších než 1 rok se ACC 20 mg/ml sirup může použít jenom ve vitálních indikacícha za nejpřísnějšího lékařského dohledu.O dávkování acetylcysteinu novorozencům nejsou k dispozici významné údaje, proto se užitípřípravku u novorozenců nedoporučuje.V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např.Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizničnípoškození, je třeba neodkladně vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu.Při podávání acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo s dvanáctníkovýmvředem v anamnéze je nutná opatrnost.Obezřetnosti je třeba při použití u pacientů s bronchiálním astmatem v anamnéze.Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšeníobjemu bronchiálních sekretů. Není-li pacient schopen (dostatečně) vykašlávat, mají serealizovat náležitá opatření (např. drenáž a aspirace).Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné, vyhnoutse dlouhodobější mu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus histasminu amůže vyvolat příznaky intolerance histaminu (např. bolesti hlavy, vazomotorickou rýmu,svědění).V důsledku obsahu methylparabenu může přípravek způsobit alergické reakce (pravděpodobnězpožděné).Tento přípravek obsahuje 1,78 mmol (41,02 mg) sodíku v 1 ml perorálního roztoku. Nutno vzítv úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceAntitusika:Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů v dýchacíchcestách. Případná kombinace proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivé sledování.Antibiotika:Tetracyklin-hydrochlorid (s výjimkou doxycyklinu) se musí podávat odděleně a s časovýmodstupem nejméně 2 hodiny.Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik. In vitro byly popsány interakce saminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnémupodávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout; acetylcystein se smí podatnejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z níže uvedených antibiotik. To všakneplatí pro cefixim a lorakarbef.Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení sacetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu,erythromycinu a thiamfenikolu.Glycerol-trinitrát (nitroglycerin):Acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek nitroglycerinu a prohloubit antiagregačnípůsobení na trombocyty. Doporučuje se opatrnost.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníExperimenty na zvířatech (králících, potkanech) nezjistily žádné náznaky teratogenníhopotenciálu látky.FertilitaData o účincích na fertilitu nejsou známy.TěhotenstvíPro acetylcystein nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání těhotným ženám. Experimentálnístudie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství,embryonální/fetální vývoj, porod ani na vývoj po narození (viz též bod 5.3). V těhotenství seacetylcystein má užívat po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.KojeníInformace o vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici. V období kojení se acetylcystein máužívat pouze po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNejsou známy.4.8 Nežádoucí účinkyPřípravek ACC 20 mg/ml sirup je obvykle dobře snášen, někdy se však mohou objevitnežádoucí účinky.Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:Velmi časté ( ≥1/10)Časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses