ACC 200 por.cps.dur.20x200mg


Kategorie: Volně prodejné léky
Kašel
Tablety

Výrobce: SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN
Číslo výrobku: 4030855002603
Cena: 61.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

ACC 200 por.cps.dur.20x200mg
sp.zn.sukls123276/2014
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
ACC 200, tvrdé tobolky
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Acetylcysteinum 200 mg v jedné tobolce.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Tvrdé tobolky
Tvrdé, bílé, želatinové tobolky obsahující bílý, homogenní prášek.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Přípravek ACC 200 se používá k terapii při akutních i chronických onemocněních dýchacích
cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací.
4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Jako sekretolytikum při zánětech dýchacích cest:
- Dospělí a dospívající starší než 14 let užívají celkem 400 až 600 mg acetylcysteinu denně, v
jedné až třech jednotlivých dávkách; to odpovídá celkové denní dávce 2 až 3 tobolky
přípravku ACC 200.
- Dětem ve věku 6 až 14 let se podává 2krát denně 200 mg acetylcysteinu, tj. celkem 400 mg
acetylcysteinu denně; 400 mg odpovídá celkové denní dávce 2 tobolky přípravku ACC 200.
- Dětem mladším než 6 let přípravek ACC 200 není určen, obsah účinné látky je příliš
vysoký.
Při mukoviscidóze:
- Dětem starším než 6 let se podává 3krát denně po 200 mg acetylcysteinu, tj. celkem 600 mg
denně; to odpovídá celkové denní dávce 3 tobolky přípravku ACC 200.
- Dětem mladším než 6 let přípravek ACC 200 není určen, obsah účinné látky je příliš
vysoký.
Terapii je třeba zahájit nižšími dávkami, které se postupně zvyšují.
U pacientů s mukoviscidózou, jejichž tělesná hmotnost přesahuje 30 kg, může konečná
přiměřená celodenní dávka dosáhnout až 800 mg.
Způsob podání
Přípravek ACC 200 se užívá po jídle.
Tobolky se polykají celé, nerozkousané, a zapijí se přiměřeným množstvím tekutiny.
Po dobu užívání přípravků se doporučuje zvýšený příjem tekutin, protože podporuje
mukolytický účinek acetylcysteinu.
Celkové trvání léčby závisí na individuálních okolnostech.
Při chronické bronchitidě a při mukoviscidóze má být terapie dlouhodobá, aby umožnila
profylaxi infekcí dýchacích cest.
4.3 Kontraindikace
 Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě
6.1.
 Přípravek ACC 200 není určen pro děti mladší než 6 let, protože obsahují příliš veliké
množství léčivé látky.
4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití
V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např.
Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizniční
poškození, je třeba neodkladně vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu.
Opatrnosti při podávání acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo s
dvanáctníkovým vředem v anamnéze je nutná opatrnost.
Obezřetnosti je třeba při použití u pacientů s bronchiálním astmatem v anamnéze.
Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšení
objemu bronchiálních sekretů. Není-li pacient schopen (dostatečně) vykašlávat, mají se
realizovat náležitá opatření (např. drenáž a aspirace).
Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné, vyhnout
se dlouhodobějšímu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus histasminu a
může vyvolat příznaky intolerance histaminu (např.bolesti hlavy, vazomotorickou rýmu,
svědění).
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Antitusika:
Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů v
dýchacích cestách. Případná kombinace proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivé
sledování.
Antibiotika:
Tetracyklin hydrochlorid (kromě doxycyklinu) se smí podat odděleně, nejdříve za 2 hodiny po
acetylcysteinu.
Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik; in vitro byly popsány interakce s
aminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnému
podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout; acetylcystein se smí
podat nejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z uvedených antibiotik. To však
neplatí pro cefixim a lorakarbef.
- Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení s
acetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu,
erytromycinu a thiamfenikolu.
Glyceroltrinitrát (nitroglycerin):
Acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek nitroglycerinu a prohloubit antiagregační
působení na trombocyty. Doporučuje se opatrnost.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
U experimentálních zvířat (králíci, potkani) nebyly nalezeny žádné teratogenní účinky látky.
Těhotenství
Pro acetylcystein nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání těhotným ženám.
Experimentální studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na
těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod ani na vývoj po narození (viz též bod 5.3).
V těhotenství se acetylcystein má užívat po přísném zvážení poměru mezi přínosem a
rizikem.
Kojení
Informace o vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici. V období kojení se
acetylcystein má užívat pouze po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Nejsou známy.
4.8 Nežádoucí účinky
Přípravky ACC 200 je obvykle dobře snášen, někdy se však mohou objevit nežádoucí účinky.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z tého klasifikace jejich frekvence:
Velmi časté ( ≥1/10)
Časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses