ACC 200 por.cps.dur.20x200mg


Kategorie: Volně prodejné léky
Kašel
Tablety

Výrobce: SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN
Číslo výrobku: 4030855002603
Cena: 61.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

ACC 200 por.cps.dur.20x200mgsp.zn.sukls123276/2014SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUACC 200, tvrdé tobolky2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍAcetylcysteinum 200 mg v jedné tobolce.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMATvrdé tobolkyTvrdé, bílé, želatinové tobolky obsahující bílý, homogenní prášek.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikacePřípravek ACC 200 se používá k terapii při akutních i chronických onemocněních dýchacíchcest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací.4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníJako sekretolytikum při zánětech dýchacích cest:- Dospělí a dospívající starší než 14 let užívají celkem 400 až 600 mg acetylcysteinu denně, vjedné až třech jednotlivých dávkách; to odpovídá celkové denní dávce 2 až 3 tobolkypřípravku ACC 200.- Dětem ve věku 6 až 14 let se podává 2krát denně 200 mg acetylcysteinu, tj. celkem 400 mgacetylcysteinu denně; 400 mg odpovídá celkové denní dávce 2 tobolky přípravku ACC 200.- Dětem mladším než 6 let přípravek ACC 200 není určen, obsah účinné látky je přílišvysoký.Při mukoviscidóze:- Dětem starším než 6 let se podává 3krát denně po 200 mg acetylcysteinu, tj. celkem 600 mgdenně; to odpovídá celkové denní dávce 3 tobolky přípravku ACC 200.- Dětem mladším než 6 let přípravek ACC 200 není určen, obsah účinné látky je přílišvysoký.Terapii je třeba zahájit nižšími dávkami, které se postupně zvyšují.U pacientů s mukoviscidózou, jejichž tělesná hmotnost přesahuje 30 kg, může konečnápřiměřená celodenní dávka dosáhnout až 800 mg.Způsob podáníPřípravek ACC 200 se užívá po jídle.Tobolky se polykají celé, nerozkousané, a zapijí se přiměřeným množstvím tekutiny.Po dobu užívání přípravků se doporučuje zvýšený příjem tekutin, protože podporujemukolytický účinek acetylcysteinu.Celkové trvání léčby závisí na individuálních okolnostech.Při chronické bronchitidě a při mukoviscidóze má být terapie dlouhodobá, aby umožnilaprofylaxi infekcí dýchacích cest.4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě6.1. Přípravek ACC 200 není určen pro děti mladší než 6 let, protože obsahují příliš velikémnožství léčivé látky.4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použitíV souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např.Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizničnípoškození, je třeba neodkladně vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu.Opatrnosti při podávání acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo sdvanáctníkovým vředem v anamnéze je nutná opatrnost.Obezřetnosti je třeba při použití u pacientů s bronchiálním astmatem v anamnéze.Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšeníobjemu bronchiálních sekretů. Není-li pacient schopen (dostatečně) vykašlávat, mají serealizovat náležitá opatření (např. drenáž a aspirace).Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné, vyhnoutse dlouhodobějšímu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus histasminu amůže vyvolat příznaky intolerance histaminu (např.bolesti hlavy, vazomotorickou rýmu,svědění).4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceAntitusika:Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů vdýchacích cestách. Případná kombinace proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivésledování.Antibiotika:Tetracyklin hydrochlorid (kromě doxycyklinu) se smí podat odděleně, nejdříve za 2 hodiny poacetylcysteinu.Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik; in vitro byly popsány interakce saminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnémupodávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout; acetylcystein se smípodat nejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z uvedených antibiotik. To všakneplatí pro cefixim a lorakarbef.- Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení sacetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu,erytromycinu a thiamfenikolu.Glyceroltrinitrát (nitroglycerin):Acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek nitroglycerinu a prohloubit antiagregačnípůsobení na trombocyty. Doporučuje se opatrnost.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníU experimentálních zvířat (králíci, potkani) nebyly nalezeny žádné teratogenní účinky látky.TěhotenstvíPro acetylcystein nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání těhotným ženám.Experimentální studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky natěhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod ani na vývoj po narození (viz též bod 5.3).V těhotenství se acetylcystein má užívat po přísném zvážení poměru mezi přínosem arizikem.KojeníInformace o vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici. V období kojení seacetylcystein má užívat pouze po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNejsou známy.4.8 Nežádoucí účinkyPřípravky ACC 200 je obvykle dobře snášen, někdy se však mohou objevit nežádoucí účinky.Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z tého klasifikace jejich frekvence:Velmi časté ( ≥1/10)Časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses