Acc 200 NEO por.tbl.eff.20x200mg


Kategorie: Volně prodejné léky
Kašel
Šumivé tablety

Výrobce: SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN
Číslo výrobku: 0895707
Cena: 77.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Acc 200 NEO por.tbl.eff.20x200mg
sp.zn.sukls123276/2014
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
ACC 100 NEO, šumivé tablety
ACC 200 NEO, šumivé tablety
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENͨ
ACC 100 NEO: Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 100 mg.
ACC 200 NEO: Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 200 mg.
Pomocné látky se známým účinkem: sodík, laktóza.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
ACC 100 NEO:
Šumivé tablety – bílé ploché, kulaté hladké tablety s ostružinovou vůní.
Šumivé tablety – bílé ploché, kulaté hladké tablety s ostružinovou vůní, půlicí rýhou na jedné straně.
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Přípravky ACC 100 NEO a ACC 200 NEO se používají k terapii při akutních i chronických
onemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací.
4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Jako sekretolytikum při zánětech dýchacích cest:
- Dospělí a dospívající starší než 14 let užívají celkem 400 až 600 mg acetylcysteinu denně, v jedné až
třech jednotlivých dávkách.
- Dětem ve věku 6 až 14 let se podává 2krát denně 200 mg nebo 3krát denně 100 mg acetylcysteinu, tj.
celkem 300 - 400 mg acetylcysteinu denně.
- Dětem ve věku od 2 do 5 let se podává 2 až 3krát denně po 100 mg acetylcysteinu, tj. celkem 200 - 300
mg acetylcysteinu denně.
Při mukoviscidóze:
- Dětem starším než 6 let se podává 3krát denně po 200 mg acetylcysteinu, tj. celkem 600 mg denně.
- Dětem ve věku od 2 do 5 let se podává 4krát denně po 100 mg acetylcysteinu, tj. celkem 400 mg denně.
Terapii je třeba zahájit nižšími dávkami, které se postupně zvyšují.
U pacientů s mukoviscidózou, jejichž tělesná hmotnost přesahuje 30 kg, může konečná přiměřená
celodenní dávka dosáhnout až 800 mg.
Způsob podání
Přípravky ACC 100 NEO a ACC 200 NEO se užívají po jídle.
Šumivé tablety se krátce před užitím rozpustí ve sklenici, z poloviny naplněné vodou.
Po rozpuštění šumivé tablety se má roztok vypít co nejdříve. Jen výjimečně se může připravený roztok
nechat stát až 2 hodiny, a to i v teplé vodě; stabilitu roztoku po tuto dobu udržuje přísada askorbové
kyseliny.
Po dobu užívání přípravků se doporučuje zvýšený příjem tekutin, protože podporuje mukolytický účinek
acetylcysteinu.
Celkové trvání léčby závisí na individuálních okolnostech. Při chronické bronchitidě a při mukoviscidóze
má být terapie dlouhodobá, aby umožnila profylaxi infekcí dýchacích cest.
4.3 Kontraindikace
 Přípravek ACC 200 NEO není určen pro děti mladší než 2 roky, protože obsahuje příliš veliké
množství účinné látky.
 Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Dětem mladším než 1 rok se acetylcystein může podávat jen ve vitálních indikacích, a to v dávce 10
mg/kg tělesné hmotnosti a vždycky je nutné přísné monitorování v nemocnici.
V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např. Steven -
Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizniční poškození, je třeba
neodkladně vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu.
Při podávání acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo s dvanáctníkovým vředem
v anamnéze je nutná opatrnost.
Obezřetnosti je třeba při použití u pacientů s bronchiálním astmatem v anamnéze.
Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšení objemu
bronchiálních sekretů. Není-li pacient schopen (dostatečně) vykašlávat, mají se realizovat náležitá opatření
(např. drenáž a aspirace).
Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné, vyhnout se
dlouhodobějšímu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus histaminu a může vyvolat
příznaky intolerance histaminu (např.bolesti hlavy, vazomotorickou rýmu, svědění).
Šumivá tableta přípravku ACC 100 NEO obsahuje přibližně 96 mg sodíku.
Šumivá tableta přípravku ACC 200 NEO obsahuje přibližně 99 mg sodíku.
Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Šumivá tableta ACC 100 NEO obsahuje přibližně 75 mg laktózy.
Šumivá tableta ACC 200 NEO obsahuje přibližně 70 mg laktózy.
Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo
malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Antitusika:
Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů v dýchacích cestách.
Případná kombinace proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivé sledování.
Antibiotika:
Tetracyklin hydrochlorid (kromě doxycyklinu) se smí podat odděleně, nejdříve za 2 hodiny po
acetylcysteinu.
Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik; in vitro byly popsány interakce s
aminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnému perorálnímu
podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout; acetylcystein se smí podat nejdříve
za 2 hodiny po perorálním podání některého z uvedených antibiotik. To však neplatí pro cefixim a
lorakarbef.
- Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení s
acetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu, erytromycinu a
thiamfenikolu.
Glyceroltrinitrát (nitroglycerin):
Acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek nitroglycerinu a prohloubit antiagregační působení na
trombocyty. Doporučuje se opatrnost.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
U experimentálních zvířat (králíci, potkani) nebyly nalezeny žádné teratogenní účinky látky.
Těhotenství
Pro acetylcystein nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání těhotným ženám. Experimentální studie
na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, embryonální/fetální vývoj,
porod ani na vývoj po narození (viz též bod 5.3). V těhotenství se acetylcystein má užívat po přísném
zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.
Kojení
Informace o vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici. V období kojení se acetylcystein má
užívat pouze po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Nejsou známy.
4.8 Nežádoucí účinky
Přípravky ACC 100 NEO a ACC 200 NEO se obvykle dobře snáší, někdy se však mohou objevit
nežádoucí účinky.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:
Velmi časté ( ≥1/10)
Časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses