Acc 100 NEO por.tbl.eff.20x100mg


Kategorie: VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
Kašel
Šumivé tablety

Výrobce: Sandoz Gmbh, Kundl
Číslo výrobku: 0895632
Cena: 68.00 Kč s DPH

KOUPIT

Popis

Acc 100 NEO por.tbl.eff.20x100mgsp.zn. sukls70945/2011, sukls71046/2011SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU1. NÁZEV PŘÍPRAVKUACC 100 NEO, šumivé tabletyACC 200 NEO, šumivé tablety2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENͨACC 100 NEO: Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 100 mg.ACC 200 NEO: Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 200 mg.Pomocné látky se známým účinkem: sodík, laktóza.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.3. LÉKOVÁ FORMAACC 100 NEO:Šumivá tabletá – bílá plochá, kulatá hladká tableta s ostružinovou vůní.ACC 200 NEO:Šumivá tableta – bílá plochá, kulatá hladká tabletá s ostružinovou vůní, půlicí rýhou na jedné straně. Půlicírýha není určena k rozlomení tablety.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikacePřípravky ACC 100 NEO a ACC 200 NEO se používají k terapii při akutních i chronickýchonemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací (akutní achronická bronchitida, bronchiektázie, astmoidní bronchitida, bronchiální astma, bronchiolitida,mukoviscidóza) a krčních onemocněních (laryngitida).Přípravek ACC 100 NEO je určen pro dospělé, dospívající a děti od 2 let.Přípravek ACC 200 NEO je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.4.2 Dávkování a způsob podáníDávkováníJako sekretolytikum při zánětech dýchacích cest:- Dospělí a dospívající starší než 14 let užívají celkem 400 až 600 mg acetylcysteinu denně, v jedné ažtřech jednotlivých dávkách.- Dětem ve věku 6 až 14 let se podává 2krát denně 200 mg nebo 3krát denně 100 mg acetylcysteinu, tj.celkem 300 - 400 mg acetylcysteinu denně.- Dětem ve věku od 2 do 5 let se podává 2 až 3krát denně po 100 mg acetylcysteinu, tj. celkem 200 - 300mg acetylcysteinu denně.Při mukoviscidóze:- Dětem starším než 6 let se podává 3krát denně po 200 mg acetylcysteinu, tj. celkem 600 mg denně.- Dětem ve věku od 2 do 5 let se podává 4krát denně po 100 mg acetylcysteinu, tj. celkem 400 mg denně.Terapii je třeba zahájit nižšími dávkami, které se postupně zvyšují.U pacientů s mukoviscidózou, jejichž tělesná hmotnost přesahuje 30 kg, může konečná přiměřenácelodenní dávka dosáhnout až 800 mg acetylcysteinu.Způsob podáníPřípravky ACC 100 NEO a ACC 200 NEO se užívají po jídle.Šumivé tablety se krátce před užitím rozpustí ve sklenici, z poloviny naplněné vodou.Po rozpuštění šumivé tablety se má roztok vypít co nejdříve. Jen výjimečně se může připravený roztoknechat stát až 2 hodiny, a to i v teplé vodě; stabilitu roztoku po tuto dobu udržuje pomocná látka kyselinaaskorbová.Po dobu užívání přípravků se doporučuje zvýšený příjem tekutin, protože podporuje mukolytický účinekacetylcysteinu.Celkové trvání léčby závisí na individuálních okolnostech. Při chronické bronchitidě a při mukoviscidózemá být terapie dlouhodobá, aby umožnila profylaxi infekcí dýchacích cest.4.3 KontraindikacePřípravek ACC 200 NEO není určen pro děti mladší než 6 let, protože obsahuje příliš veliké množstvíléčivé látky.Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.14.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíV souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např. Steven -Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizniční poškození, je třebaneodkladně vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu.Při podávání acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo s dvanáctníkovým vředemv anamnéze je nutná opatrnost.Obezřetnosti je třeba při použití u pacientů s bronchiálním astmatem v anamnéze.Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšení objemubronchiálních sekretů. Není-li pacient schopen (dostatečně) vykašlávat, mají se realizovat náležitá opatření(např. drenáž a aspirace).Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné vyhnout sedlouhodobějšímu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus histaminu a může vyvolatpříznaky intolerance histaminu (např.bolesti hlavy, vazomotorickou rýmu, svědění).Šumivá tableta přípravku ACC 100 NEO obsahuje přibližně 96 mg sodíku.Šumivá tableta přípravku ACC 200 NEO obsahuje přibližně 99 mg sodíku.Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.Šumivá tableta ACC 100 NEO obsahuje přibližně 75 mg laktózy.Šumivá tableta ACC 200 NEO obsahuje přibližně 70 mg laktózy.Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebomalabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceAntitusika:Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů v dýchacích cestách.Případná kombinace proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivé sledování.Antibiotika:Tetracyklin-hydrochlorid (kromě doxycyklinu) se musí podávat odděleně, nejdříve za 2 hodiny po podáníacetylcysteinu.Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik; in vitro byly popsány interakce saminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnému perorálnímupodávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout; acetylcystein se smí podat nejdříveza 2 hodiny po perorálním podání některého z uvedených antibiotik. To však neplatí pro cefixim alorakarbef.- Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení sacetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu, erytromycinu athiamfenikolu.Glyceroltrinitrát (nitroglycerin):Acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek nitroglycerinu a prohloubit antiagregační působení natrombocyty. Doporučuje se opatrnost.4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníU experimentálních zvířat (králíci, potkani) nebyly nalezeny žádné teratogenní účinky látky.TěhotenstvíPro acetylcystein nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání těhotným ženám. Experimentální studiena zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, embryonální/fetální vývoj,porod ani na vývoj po narození (viz též bod 5.3). V těhotenství se acetylcystein má užívat po přísnémzvážení poměru mezi přínosem a rizikem.KojeníInformace o vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici. V období kojení se acetylcystein máužívat pouze po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNejsou známy.4.8 Nežádoucí účinkyPřípravky ACC 100 NEO a ACC 200 NEO se obvykle dobře snáší, někdy se však mohou objevitnežádoucí účinky.Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:Velmi časté ( ≥1/10)Časté (≥1/100 až

KOUPIT

Databáze nemocí
více ->
Půjčovna zdravotních pomůcek
symetrie.cz
Související články:
Interesting reading in english: Questions about Ilnesses